Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους — Εκρήξεις δασικών και καλλωπιστικών

Ο συνολικός στόχος είναι:

  • Αύξηση των γνώσεων και παροχή κοινής και αδιαμφισβήτητης κατανόησης της νομοθεσίας της ΕΕ και της ορθής και εναρμονισμένης εφαρμογής της σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Επιπλέον, αναμένεται να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, οι στόχοι της κατάρτισης αποσκοπούν στη βελτίωση της κατανόησης, της ανταλλαγής γνώσεων, των εθνικών προσεγγίσεων και των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Ο κύκλος μαθημάτων κατάρτισης απευθύνεται κυρίως:

  • Κύκλος μαθημάτων 3β (HO-FNEU): Επίσημο προσωπικό αρμόδιο (ή αρμόδιοι επίσημοι φορείς) που είναι επιφορτισμένοι με την οργάνωση και την εφαρμογή του ελέγχου των εστιών επιβλαβών οργανισμών και των ερευνών σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 24/04/2023 28/04/2023 Βίγο Ισπανία
2 19/02/2024 23/02/2024 Μόναχο Γερμανία
3 10/06/2024 14/06/2024 Βίγο Ισπανία
Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι — Εκρήξεις δασικών και καλλωπιστικών