Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους — Δασικά προϊόντα εκτός ξυλείας

Ο συνολικός στόχος είναι:

  • Αύξηση των γνώσεων και παροχή κοινής και αδιαμφισβήτητης κατανόησης της νομοθεσίας της ΕΕ και της ορθής και εναρμονισμένης εφαρμογής της σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Επιπλέον, αναμένεται να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, οι στόχοι της κατάρτισης αποσκοπούν στη βελτίωση της κατανόησης, της ανταλλαγής γνώσεων, των εθνικών προσεγγίσεων και των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Ο κύκλος μαθημάτων κατάρτισης απευθύνεται κυρίως:

  • Κύκλος μαθημάτων 2 (μη εμπορικά κέρδη χρηματοδότησης): Υπάλληλοι που ελέγχουν εισαγόμενα ΞΜΣ και δασικά προϊόντα εκτός ξυλείας και/ή εποπτεύουν την επεξεργασία και τη σήμανση του ΞΜΣ ή είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό/την εφαρμογή επίσημων ελέγχων σε ΞΜΣ και δασικά προϊόντα εκτός ξυλείας.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 15/05/2023 19/05/2023 ΤΑΛΙΝ Εσθονία
2 11/12/2023 15/12/2023 Λισαβόνα Πορτογαλία
3 22/04/2024 26/04/2024 ΤΑΛΙΝ Εσθονία
Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι — Δασικά προϊόντα εκτός ξυλείας