Програма за обучение наBTSF по фитосанитарен контрол — недървесни горски продукти

Стратегическата цел е:

  • Повишаване на знанията и осигуряване на общо и недвусмислено разбиране на законодателството на ЕС и неговото правилно и хармонизирано прилагане в целия ЕС.
  • Освен това тя следва да даде възможност за обмен на информация и опит между държавите членки и да повиши ефикасността на фитосанитарните услуги.

Поради това целите на обучението са насочени към подобряване на разбирането, обмена на знания, националните подходи и най-добрите практики в областта на фитосанитарния контрол.

Курсът на обучение е насочен главно към:

  • Курс 2 (НФП): Длъжностни лица, които контролират вноса на ДОМ и недървесни горски продукти и/или упражняват надзор върху обработката и маркирането на ДОМ или отговарят за планирането/изпълнението на официалния контрол на ДОМ и недървесните горски продукти.
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 15/05/2023 19/05/2023 Талин Естония
2 11/12/2023 15/12/2023 Лисабон Португалия
3 22/04/2024 26/04/2024 Талин Естония
Фитосанитарен контрол — недървесни горски продукти