Det övergripande syftet med BTSF:s utbildningsprogram/kurs om klassificering av slaktkroppar av nötkreatur är att ge medlemsstaternas kontrollorgan möjlighet att kontrollera att de standarder som tillämpas i deras egna länder överensstämmer med unionens standardskala för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur och att kalibrera dem vid över- eller undervärdering.

Eftersom klassificeringen av slaktkroppar är en visuell metod är det nödvändigt att säkerställa att unionsskalan tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater. För att nå detta mål kommer kursen att inriktas på praktiska övningar, där deltagarna kommer att uppmanas att klassificera vissa slaktkroppar, både i grupper och individuellt. Övningarna kommer att genomföras på ett slakteri och en anläggning för bearbetning av nötkött.

Kursen tar upp följande ämnen:

  • Klassificering av slaktkroppar av nötkött och rättslig bakgrund.
  • Allmänna villkor och tillämpning av klassificering av slaktkroppar
  • Minimikrav för klassificering, vägning och identifiering av slaktkroppar. Gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur som är åtta månader eller äldre.
  • Kontroll på plats, inspektionsrapporter
  • Metoden för godkännande av automatiserade metoder för klassificering av nötkött
  • Praktisk demonstration av klassificeringen: fastställande av konformation och fettansättning, märkning och klassificering av slaktkroppar, presentation av slaktkroppar

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

  • erfarenhet av övervakning av klassificering och kontroll av slakterier.
  • arbete inom funktionella områden för klassificering av slaktkroppar och kontroll av slakterier
  • erfarenhet av klassificering av slaktkroppar inom en behörig myndighet på områdena livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa eller djurskydd, särskilt på områden som kontroll av slakterier.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 02/11/2022 04/11/2022 Tullamore Irland
2 30/11/2022 02/12/2022 Gent Belgien
Klassificering av slaktkroppar av nötkött