BTSF mācību programmas/ liellopu liemeņu klasifikācijas kursu vispārējais mērķis ir nodrošināt dalībvalstu kontroles iestādēm iespēju pārbaudīt, vai to valstīs piemērotie standarti atbilst Savienības standarta skalai liellopu liemeņu klasificēšanai, un kalibrēt tos pārgriešanās vai pazemināšanas gadījumā.

Tā kā liemeņu klasificēšanas process ir vizuāla metode, ir jānodrošina, ka Savienības skala tiek konsekventi piemērota visās dalībvalstīs. Lai sasniegtu šo mērķi, mācību kursā galvenā uzmanība tiks pievērsta praktiskiem vingrinājumiem, kuros dalībnieki tiks aicināti klasificēt dažus liemeņus, strādājot gan grupās, gan individuāli. Mācības veiks kautuvē un liellopu gaļas pārstrādes uzņēmumā.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

  • Liellopu liemeņu klasifikācija un juridiskais pamatojums.
  • Vispārīgi nosacījumi un liemeņu klasifikācijas piemērošana
  • Minimālās prasības liemeņu klasificēšanai, svēršanai un identifikācijai; Kopienas skala tādu liellopu liemeņu klasificēšanai, kuru vecums ir astoņi mēneši vai vairāk.
  • Pārbaude uz vietas, inspekcijas ziņojumi
  • Automatizēto liellopu gaļas klasificēšanas metožu apstiprināšanas metode
  • Klasifikācijas praktiska pierādīšana: uzbūves un tauku slāņa noteikšana, liemeņu marķēšana un klasifikācija, liemeņu noformējums

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

  • pieredze lopkautuvju klasifikācijas un kontroles uzraudzībā
  • strādā liemeņu klasifikācijas un lopkautuvju kontroles funkcionālajās jomās
  • pieredze liemeņu klasificēšanā kompetentajā iestādē pārtikas/barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības vai dzīvnieku labturības jomā, jo īpaši tādās jomās kā kautuvju kontrole
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 02/11/2022 04/11/2022 Tullamorea Īrija
2 30/11/2022 02/12/2022 Ģentes Beļģija
Liellopu liemeņu klasifikācija