Ο γενικός στόχος του προγράμματος κατάρτισης/κύκλου μαθημάτων για την ταξινόμηση σφαγίων βοείου κρέατος BTSF είναι να δοθεί στους φορείς ελέγχου των κρατών μελών η δυνατότητα να επαληθεύουν τη συμμόρφωση των προτύπων που εφαρμόζονται στις χώρες τους με την πρότυπη ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων βοείου κρέατος και να τα βαθμονομούν σε περίπτωση υπέρβασης ή υποτίμησης.

Δεδομένου ότι η διαδικασία ταξινόμησης των σφαγίων αποτελεί οπτική μέθοδο, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η ενωσιακή κλίμακα εφαρμόζεται με συνεκτικό τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το πρόγραμμα κατάρτισης θα επικεντρωθεί σε πρακτικές ασκήσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ταξινομήσουν ορισμένα σφάγια, τόσο ομαδικά όσο και μεμονωμένα. Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε σφαγείο και μονάδα μεταποίησης βοείου κρέατος.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  • Ταξινόμηση σφαγίων βοοειδών και νομικό υπόβαθρο.
  • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΦΑΓΙΩΝ
  • Ελάχιστες απαιτήσεις ταξινόμησης, ζύγισης και ταυτοποίησης των σφαγίων· Κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω.
  • Επιτόπιος έλεγχος, εκθέσεις επιθεώρησης
  • Η μέθοδος έγκρισης των τεχνικών αυτόματης ταξινόμησης του βοείου κρέατος
  • Πρακτική επίδειξη σχετικά με την ταξινόμηση: προσδιορισμός της διάπλασης και της κατάστασης πάχυνσης, σήμανση και ταξινόμηση των σφαγίων, παρουσίαση των σφαγίων

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

  • πείρα στην εποπτεία της ταξινόμησης και του ελέγχου των σφαγείων
  • εργασίες σε λειτουργικούς τομείς ταξινόμησης σφαγίων και ελέγχου σφαγείων
  • πείρα στην ταξινόμηση σφαγίων εντός αρμόδιας αρχής στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων/ζωοτροφών, της υγείας ή της καλής μεταχείρισης των ζώων, ιδίως σε τομείς όπως ο έλεγχος των σφαγείων
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 02/11/2022 04/11/2022 Τάλλαμορ Ιρλανδία
2 30/11/2022 02/12/2022 Γάνδη Βέλγιο
Ταξινόμηση σφαγίων βοοειδών