De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om sektorsövergripande simuleringsövningar om samordning av krishantering på växtskyddsområdet är att förbereda, hålla och utvärdera sektorsövergripande simuleringsövningar på bordsnivå om samordning av utbrott och krishantering med deltagande av myndigheter i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan och, vid behov, folkhälsomyndigheter samt krissamordnare:

 • Förbättra beredskaps- och insatsplaneringen för krissituationer genom testförfaranden på nationell nivå (beredskapsplaner) och EU-nivå (t.ex. den allmänna krisplanen).
 • Säkerställa samstämmighet, interoperabilitet och samordning mellan lokal, nationell och europeisk nivå.
 • säkerställa samverkan mellan medlemsstaterna och med berörda internationella partner genom att använda lämpliga kanaler,
 • Säkerställa samordning mellan behöriga myndigheter och andra berörda parter på nationell nivå.
 • Garantera samordning av riskkommunikationen på lokal, nationell och europeisk nivå.
 • Förbättra beredskapen inför kommunikations- och beslutsutmaningar i krissituationer, t.ex. beslut om när kommunikation ska ske, hur osäkerhet ska hanteras vid kommunikation och hur vetenskapliga bedömningar ska balanseras mot politisk utvärdering, handel, ekonomiska konsekvenser, konsumentförtroende och folkhälsa.

Kursen behandlar följande ämnen:

 • 01. Övning Inledning: Bakgrund, Mål & Mål
 • 02. Samordning av krishantering och krishantering inom växtskyddssektorn: institutionella och rättsliga ramar
 • 03. Allmänna och särskilda beredskapsplaner
 • 04. Imsoc/Europhyt och utbrott i flera länder
 • 05. Erfarenhet av Popillia japonica Newman utbrott
 • Simuleringsövningsinjektioner
 • 08. Sammanfattning av simuleringsövningen (varmvatten och delar av SimEx-rapporten)
 • 09. Övningsbriefing: Identifierade lärdomar, åtgärder som krävs för att säkerställa tillvaratagna erfarenheter (förbättringsplan)

Detta utbildningsprogram har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

Utbildningen riktar sig till tjänstemän från behöriga myndigheter som arbetar med krisberedskap och krishantering (helst på central och/eller regional nivå) inom det valda området som endast kommer från medlemsstaterna, med förbehåll för kommissionens godkännande och som har åtagit sig att sprida utbildningsmaterial inom sina organisationer.

Sammanträde  Startdatum Slutdatum Stad Land
1  11/10/2022 13/10/2022 Bryssel Belgien
2  03/10/2023 05/10/2023 INSTÄLLT INSTÄLLT
3  29/11/2023 01/12/2023 INSTÄLLT INSTÄLLT
4   27/05/2024  29/05/2024  Warszawa  Polen
5   01/07/2024  03/07/2024  Bratislava  Slovakien
6   28/10/2024  30/10/2024  Rom  Italien
Sektorsövergripande simuleringsövningar om samordning av krishantering inom växtskydd