De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om sektorsöverskridande simuleringsövningar om krishanteringssamordning inom växtskydd är att förbereda, hålla och utvärdera sektorsövergripande bordssimuleringsövningar om samordning av utbrott och krishantering med deltagande av myndigheter i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan och vid behov folkhälsomyndigheter samt krissamordnare:

 • förbättra beredskaps- och insatsplaneringen i krissituationer genom testförfaranden på nationell nivå (beredskapsplaner) och EU-nivå (t.ex. den allmänna krisplanen).
 • säkerställa samstämmighet, interoperabilitet och samordning mellan lokal, nationell och europeisk nivå.
 • säkerställa samverkan mellan medlemsstaterna och med berörda internationella partner genom att använda lämpliga kanaler,
 • säkerställa samordning mellan behöriga myndigheter och andra berörda parter på nationell nivå.
 • garantera samordning av riskkommunikation på lokal, nationell och europeisk nivå.
 • förbättra beredskapen för kommunikations- och beslutsutmaningar i krissituationer, t.ex. beslut om när kommunikation ska ske, hur osäkerhet ska hanteras vid kommunikation och hur man balanserar vetenskapliga bedömningar mot politiska bedömningar, handel, ekonomiska konsekvenser, konsumenternas förtroende och folkhälsan.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • 01. Övningsinledning: Bakgrund, mål, mål
 • 02. Samordning av krishantering och krishantering inom växtskyddssektorn: institutionell och rättslig ram
 • 03. Allmänna och särskilda beredskapsplaner
 • 04. Imsoc/Europhyt och utbrott som omfattar flera länder
 • 05. Erfarenhet av utbrottet av Bursaphelenchus xylophilus
 • Insprutning av simuleringsövningar
 • 08. Upprepning av simuleringsövningen (varm tvätt och delar av sexmånadersrapporten)
 • 09. Övningsrapportering: Identifierade erfarenheter, åtgärder som krävs för att säkerställa tillvaratagna erfarenheter (förbättringsplan)

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

Utbildningen riktar sig endast till tjänstemän från behöriga myndigheter som arbetar med krisberedskap och krishantering (helst på central och/eller regional nivå) på det valda området från medlemsstaterna, med förbehåll för kommissionens godkännande och som har åtagit sig att sprida utbildningsmaterial inom sina organisationer.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 11/10/2022 13/10/2022 Bryssel Belgien
2 03/10/2023 05/10/2023 INSTÄLLT INSTÄLLT
3 29/11/2023 01/12/2023 INSTÄLLT INSTÄLLT
Sektorsövergripande simuleringsövningar om samordning av krishantering inom växtskydd