Celkovými cieľmi programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o medzisektorových simulačných cvičeniach týkajúcich sa koordinácie krízového riadenia v oblasti zdravia rastlín je pripraviť, uskutočniť a vyhodnotiť medziodvetvové simulačné cvičenia najvyššej úrovne týkajúce sa koordinácie epidémií a reakcie na krízu so zapojením orgánov agropotravinového reťazca a v prípade potreby orgánov verejného zdravotníctva, ako aj krízových koordinátorov:

 • zlepšenie plánovania pripravenosti a reakcie na krízové situácie prostredníctvom postupov testovania zavedených na vnútroštátnej úrovni (plány pre nepredvídané udalosti) a na úrovni EÚ (napr. všeobecný krízový plán);
 • zabezpečenie súdržnosti, interoperability a koordinácie medzi miestnou a vnútroštátnou úrovňou a úrovňou EÚ;
 • zabezpečenie interakcie medzi členskými štátmi a príslušnými medzinárodnými partnermi prostredníctvom vhodných kanálov;
 • zabezpečenie koordinácie medzi príslušnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami na vnútroštátnej úrovni;
 • zaručenie koordinácie komunikácie o rizikách na miestnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ;
 • zlepšenie pripravenosti na komunikačné a rozhodovacie výzvy v krízových situáciách, ako je napr. rozhodovanie o tom, kedy komunikovať, ako riešiť neistotu pri komunikácii a ako vyvážiť vedecké hodnotenia s politickým hodnotením, obchodom, hospodárskym vplyvom, dôverou spotrebiteľov a verejným zdravím.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • 01. Úvod cvičenie: Kontext, ciele a ciele
 • 02. Koordinácia krízového riadenia a reakcia v sektore zdravia rastlín: inštitucionálny a právny rámec
 • 03. Všeobecné a osobitné pohotovostné plány
 • 04. IMSOC/EUROPHYT a ohniská pre viaceré krajiny
 • 05. Skúsenosti s ohniskom Bursaphelenchus xylophilus
 • Injekty simulačného cvičenia
 • 08. Zhrnutie simulačného cvičenia (teplé umývanie a prvky správy Simexu)
 • 09. Debrífing o cvičení: Identifikované skúsenosti, opatrenia potrebné na zabezpečenie získaných poznatkov (plán zlepšenia)

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

Odborná príprava je určená úradníkom príslušných orgánov zapojených do pripravenosti na krízy a krízového riadenia (pokiaľ možno na ústrednej a/alebo regionálnej úrovni) vo vybranej oblasti, ktorí pochádzajú len z členských štátov, s výhradou súhlasu Komisie a ktorí sa zaviazali šíriť školiace materiály v rámci svojich organizácií.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 11/10/2022 13/10/2022 Brusel Belgicko
2 03/10/2023 05/10/2023 ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ
3 29/11/2023 01/12/2023 ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ
Medzisektorové simulačné cvičenia týkajúce sa koordinácie krízového riadenia v oblasti zdravia rastlín