De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma /cursus over intersectorale simulatieoefeningen inzake coördinatie van crisisbeheersing op fytosanitair gebied zijn het voorbereiden, houden en evalueren van intersectorale tafelsimulatieoefeningen over de coördinatie van uitbraken en crisisrespons, waarbij de autoriteiten voor de voedselketen en, waar nodig, de volksgezondheidsautoriteiten en crisiscoördinatoren worden betrokken:

 • verbeteren van de paraatheids- en responsplanning voor crisissituaties door middel van testprocedures op nationaal (noodplannen) en EU-niveau (bv. het algemene crisisplan);
 • zorgen voor samenhang, interoperabiliteit en coördinatie tussen het lokale, nationale en EU-niveau;
 • zorgen voor interactie tussen de lidstaten en met de betrokken internationale partners door gebruik te maken van de passende kanalen;
 • zorgen voor coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden op nationaal niveau;
 • het waarborgen van de coördinatie van risicocommunicatie op lokaal, nationaal en EU-niveau;
 • verbetering van de paraatheid voor uitdagingen op het gebied van communicatie en besluitvorming in crisissituaties, zoals bijvoorbeeld beslissen wanneer moet worden gecommuniceerd, hoe met onzekerheid moet worden omgegaan bij communicatie en hoe wetenschappelijke beoordelingen moeten worden afgewogen tegen politieke evaluatie, handel, economische impact, consumentenvertrouwen en volksgezondheid.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • 01. Inleiding van de oefening: Achtergrond, doelstellingen en doelstellingen
 • 02. Coördinatie van en respons op het gebied van crisisbeheersing in de fytosanitaire sector: institutioneel en wettelijk kader
 • 03. Algemene en specifieke noodplannen
 • 04. Imsoc/Europhyt-uitbraken en uitbraken in meerdere landen
 • 05. Ervaring met de uitbraak van Bursaphelenchus xylophilus
 • Simulatie-oefeningen
 • 08. Recap van de simulatieoefening (warme was en elementen van het zesverslag)
 • 09. Debriefing van de oefening: Vastgestelde lessen, maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat lessen worden getrokken (verbeteringsplan)

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

De opleiding is gericht op ambtenaren van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij crisisparaatheid en -beheersing (bij voorkeur op centraal en/of regionaal niveau) op het gekozen gebied en die uitsluitend afkomstig zijn uit de lidstaten, onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie en die zich ertoe hebben verbonden opleidingsmateriaal binnen hun organisaties te verspreiden.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 11/10/2022 13/10/2022 Brussel België
2 03/10/2023 05/10/2023 GEANNULEERD GEANNULEERD
3 29/11/2023 01/12/2023 GEANNULEERD GEANNULEERD
Intersectorale simulatieoefeningen voor de coördinatie van crisisbeheersing op fytosanitair gebied