BTSF mācību programmas/ Starpnozaru simulācijas mācību kursu par krīžu pārvarēšanas koordināciju augu veselības jomā vispārējie mērķi ir sagatavot, rīkot un izvērtēt starpnozaru līmeņa simulācijas mācības par uzliesmojumu koordināciju un reaģēšanu krīzes situācijās, iesaistot lauksaimniecības un pārtikas ķēdes iestādes un vajadzības gadījumā sabiedrības veselības iestādes, kā arī krīzes koordinatorus:

 • uzlabot sagatavotību un reaģēšanas plānošanu krīzes situācijās, izmantojot testēšanas procedūras, kas ieviestas valstu (ārkārtas rīcības plāni) un ES līmenī (piemēram, vispārējais krīzes plāns);
 • nodrošināt saskaņotību, sadarbspēju un koordināciju starp vietējo, valsts un ES līmeni;
 • nodrošināt mijiedarbību starp dalībvalstīm un attiecīgajiem starptautiskajiem partneriem, izmantojot piemērotus kanālus;
 • nodrošināt koordināciju starp kompetentajām iestādēm un citām ieinteresētajām personām valsts līmenī;
 • garantēt riska paziņošanas koordināciju vietējā, valsts un ES līmenī;
 • uzlabot sagatavotību saziņai un lēmumu pieņemšanai krīzes situācijās, piemēram, lemjot par to, kad sazināties, kā risināt neskaidrības saziņā un kā līdzsvarot zinātniskos novērtējumus salīdzinājumā ar politisko novērtējumu, tirdzniecību, ekonomisko ietekmi, patērētāju uzticēšanos un sabiedrības veselību.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • 01. Mācību ievads: Vispārīga informācija, mērķi un mērķi
 • 02. Krīžu pārvarēšanas koordinācija un reaģēšana augu veselības nozarē: institucionālais un juridiskais satvars
 • 03. Vispārīgi un īpaši ārkārtas rīcības plāni
 • 04. IMSOC/EUROPHYT un daudzvalstu uzliesmojumi
 • 05. Pieredze ar Bursaphelenchus xylophilus uzliesmojumu
 • Simulācijas mācību injicēšanas injekcijas
 • 08. Simulācijas vingrinājumu kopsavilkums (karstā mazgāšana un Simex ziņojuma elementi)
 • 09. Pārskats par vingrinājumu: Gūtā pieredze, darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu gūto pieredzi (uzlabošanas plāns)

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

Apmācība ir paredzēta kompetento iestāžu ierēdņiem, kuri iesaistīti krīžgatavībā un krīžu pārvarēšanā (vēlams centrālā un/vai reģionālā līmenī) izvēlētajā jomā un kuri ir tikai no dalībvalstīm, ja to apstiprina Komisija un kuri ir apņēmušies izplatīt mācību materiālus savās organizācijās.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 11/10/2022 13/10/2022 Briselē Beļģija
2 03/10/2023 05/10/2023 ATCELTS ATCELTS
3 29/11/2023 01/12/2023 ATCELTS ATCELTS
Starpnozaru simulācijas mācības par krīžu pārvarēšanas koordināciju augu veselības jomā