Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος/μαθήματος κατάρτισης BTSF σχετικά με τις διατομεακές ασκήσεις προσομοίωσης για τον συντονισμό της διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της υγείας των φυτών είναι η προετοιμασία, η διεξαγωγή και η αξιολόγηση διατομεακών ασκήσεων προσομοίωσης επί χάρτου σχετικά με τον συντονισμό επιδημικών εξάρσεων και την αντιμετώπιση κρίσεων με τη συμμετοχή των αρχών της αγροδιατροφικής αλυσίδας και, όπου απαιτείται, των αρχών δημόσιας υγείας, καθώς και των συντονιστών κρίσεων:

 • βελτίωση του σχεδιασμού ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης μέσω διαδικασιών δοκιμών που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο (σχέδια έκτακτης ανάγκης) και σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. το γενικό σχέδιο κρίσης)·
 • διασφάλιση της συνοχής, της διαλειτουργικότητας και του συντονισμού μεταξύ του τοπικού, του εθνικού και του ενωσιακού επιπέδου·
 • διασφάλιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κρατών μελών και με τους ενδιαφερόμενους διεθνείς εταίρους με τη χρήση των κατάλληλων διαύλων·
 • διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο·
 • διασφάλιση του συντονισμού της ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·
 • βελτίωση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση προκλήσεων όσον αφορά την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις κρίσης, όπως π.χ. λήψη αποφάσεων σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας, τον τρόπο αντιμετώπισης της αβεβαιότητας κατά την επικοινωνία και τον τρόπο εξισορρόπησης των επιστημονικών αξιολογήσεων με την πολιτική αξιολόγηση, το εμπόριο, τον οικονομικό αντίκτυπο, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη δημόσια υγεία.

Το μάθημα πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:

 • 01. Εισαγωγή στην άσκηση: Ιστορικό, Στόχοι & Στόχοι
 • 02. Συντονισμός και αντιμετώπιση κρίσεων στον φυτοϋγειονομικό τομέα: θεσμικό και νομικό πλαίσιο
 • 03. Γενικά και ειδικά σχέδια έκτακτης ανάγκης
 • 04. IMSOC/EUROPHYT και εστίες σε πολλές χώρες
 • 05. Εμπειρία από την επιδημία Popillia japonica Newman
 • Η άσκηση προσομοίωσης εγχέει
 • 08. Ανακεφαλαίωση της άσκησης προσομοίωσης (ζεστό πλύσιμο και στοιχεία της έκθεσης SimEx)
 • 09. Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση: Διδάγματα που εντοπίστηκαν, δράσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν (σχέδιο βελτίωσης)

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Παρακαλείσθε να επαληθεύσετε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

Η κατάρτιση απευθύνεται σε υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στην ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων (κατά προτίμηση σε κεντρικό και/ή περιφερειακό επίπεδο) στον επιλεγμένο τομέα, οι οποίοι προέρχονται μόνο από τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να διαδίδουν εκπαιδευτικό υλικό εντός των οργανώσεών τους.

Συνεδρία  Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Πόλη Χώρα
1  11/10/2022 13/10/2022 Βρυξέλλες Βέλγιο
2  03/10/2023 05/10/2023 ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
3  29/11/2023 01/12/2023 ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
4   27/05/2024  29/05/2024  Βαρσοβία  Πολωνία
5   01/07/2024  03/07/2024  Μπρατισλάβα  Σλοβακία
6   28/10/2024  30/10/2024  Ρώμη  Ιταλία
Διατομεακές ασκήσεις προσομοίωσης για τον συντονισμό της διαχείρισης κρίσεων στην υγεία των φυτών