Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων σχετικά με τις διατομεακές ασκήσεις προσομοίωσης για τον συντονισμό της διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της υγείας των φυτών είναι η προετοιμασία, η διεξαγωγή και η αξιολόγηση διατομεακών ασκήσεων προσομοίωσης επί χάρτου σχετικά με τον συντονισμό των επιδημικών εξάρσεων και την αντιμετώπιση κρίσεων με τη συμμετοχή των αρχών της αγροδιατροφικής αλυσίδας και, όπου απαιτείται, των αρχών δημόσιας υγείας, καθώς και των συντονιστών κρίσεων:

 • βελτίωση του σχεδιασμού ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης μέσω διαδικασιών δοκιμών που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο (σχέδια έκτακτης ανάγκης) και σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. το γενικό σχέδιο κρίσης)·
 • διασφάλιση της συνοχής, της διαλειτουργικότητας και του συντονισμού μεταξύ του τοπικού, του εθνικού και του ενωσιακού επιπέδου·
 • διασφάλιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κρατών μελών και με τους ενδιαφερόμενους διεθνείς εταίρους με τη χρήση των κατάλληλων διαύλων·
 • διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο·
 • διασφάλιση του συντονισμού της ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·
 • βελτίωση της ετοιμότητας όσον αφορά τις προκλήσεις επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις κρίσης, όπως π.χ. η λήψη απόφασης σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας, ο τρόπος αντιμετώπισης της αβεβαιότητας κατά την επικοινωνία και ο τρόπος εξισορρόπησης των επιστημονικών αξιολογήσεων με την πολιτική αξιολόγηση, το εμπόριο, τον οικονομικό αντίκτυπο, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη δημόσια υγεία.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • 01. Εισαγωγή άσκησης: Ιστορικό, Στόχοι
 • 02. Συντονισμός και αντιμετώπιση της διαχείρισης κρίσεων στον φυτοϋγειονομικό τομέα: θεσμικό και νομικό πλαίσιο
 • 03. Γενικά και ειδικά σχέδια έκτακτης ανάγκης
 • 04. IMSOC/EUROPHYT και επιδημικές εξάρσεις πολλών χωρών
 • 05. Εμπειρία από την εστία Bursaphelenchus xylophilus
 • Ενέσεις άσκησης προσομοίωσης
 • 08. Επαναλάβετε την άσκηση προσομοίωσης (θερμή πλύση και στοιχεία της έκθεσης Simex)
 • 09. Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση: Διδάγματα που εντοπίστηκαν, δράσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν (σχέδιο βελτίωσης)

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

Η κατάρτιση απευθύνεται σε υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στην ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων (κατά προτίμηση σε κεντρικό και/ή περιφερειακό επίπεδο) στον επιλεγμένο τομέα και προέρχονται μόνο από τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να διαδώσουν εκπαιδευτικό υλικό στους οργανισμούς τους.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 11/10/2022 13/10/2022 Βρυξέλλες Βέλγιο
2 03/10/2023 05/10/2023 ΑΚΥΡΏΘΗΚΕ ΑΚΥΡΏΘΗΚΕ
3 29/11/2023 01/12/2023 ΑΚΥΡΏΘΗΚΕ ΑΚΥΡΏΘΗΚΕ
Διατομεακές ασκήσεις προσομοίωσης για τον συντονισμό της διαχείρισης κρίσεων στην υγεία των φυτών