Det övergripande målet för BTSF:s utbildningsprogram/Course on Enforcement of Animal Welfare under transport är att förse EU:s medlemsstater och angränsande länder utanför EU med effektiv utbildning på hög nivå för att säkerställa bättre organisation, genomförande och tillämpning av EU:s regler om djurs välbefinnande under transport:

 • att uppnå ett enhetligt och korrekt genomförande av EU:s regler om djurskydd under vägtransporter i unionen genom att låta de nationella myndigheterna utföra kontroller på ett enhetligt sätt och av konsekvent hög kvalitet, vilket vid behov leder till att relevanta verkställighetsåtgärder vidtas för att rätta till och/eller bestraffa bristande efterlevnad.
 • Identifiera och veta var de kan hitta all information de behöver för att utföra effektiva retrospektiva kontroller av djurtransporter.
 • För att dubbelkontrollera informationen mot lämpliga rättsliga krav
 • För att få rätt slutsats om en sändnings överensstämmelse och få en förståelse för god praxis i EU och hur dessa kan antas i deras egna kontrollsystem.
 • Att stärka nätverkssamarbetet mellan personal från EU och vissa länder utanför EU som arbetar med att prioritera och genomföra offentliga kontroller genom att sammanföra deltagare från olika medlemsstater och vissa länder utanför EU.
 • Möjliggöra utbyte av erfarenheter och sprida bästa praxis för riskinriktning av kontrollverksamhet, genomförande av offentlig kontroll och effektiv tillsyn och uppföljning av EU:s regler om djurskydd under vägtransporter i och utanför unionen.

Kursen behandlar följande ämnen:

 • Översikt över de viktigaste frågorna om djurens välbefinnande under vägtransporter
 • Kontroller av färdplanering, genomförande av resor och efterlevnad av djurskyddskraven
 • Användning av Traces för att samla in nödvändig information för offentlig kontroll av djurs välbefinnande under transport
 • Riskbaserat urval av transportörer/sändningar för efterhandskontroller
 • Retrospektiva kontroller av färdjournaler med hjälp av SNS-data och temperaturposter, och tillsyn
 • Revision av transportföretag
 • Revision/tillsyn av lokala veterinärenheters verksamhet
 • Gemensamma begränsningar, utmaningar, svagheter och god praxis.

Detta utbildningsprogram har utformats för de profiler och positioner som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna följs innan du lämnar in eller validerar ansökningar.

 • Behöriga myndigheters tjänstemän som organiserar, genomför och verkställer djurskyddslagstiftningen under vägtransporter från alla myndighetsnivåer (lokala, regionala, centrala).
 • EU:s transportföretag specialiserade på levande djur
 • Lokala icke-statliga organisationer har åtagit sig att sprida EU:s djurskyddsbestämmelser
Session Startdatum Slutdatum Stad Land
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburg Nederländerna
INSTÄLLD 12/09/2022 16/09/2022 Linz Österrike
2 17/10/2022 21/10/2022 Budapest Ungern
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Spanien
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Österrike
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bulgarien
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bulgarien
7 09/10/2023 13/10/2023 Budapest Ungern
8 27/11/2023 01/12/2023 Warszawa Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Warszawa Polen
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Spanien
11 13/05/2024 17/05/2024 Budapest  Ungern
Säkerställande av djurens välbefinnande under transport