Celkovým cieľom programu odbornej prípravy BTSF /Course on Enforcement of animal welfare počas prepravy je poskytnúť členským štátom Európskej únie (EÚ) a susedným krajinám mimo EÚ účinnú odbornú prípravu na vysokej úrovni s cieľom zabezpečiť lepšiu organizáciu, vykonávanie a presadzovanie pravidiel EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy:

 • dosiahnuť jednotné a správne vykonávanie pravidiel EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas cestnej dopravy v Únii tým, že vnútroštátne orgány budú vykonávať kontroly jednotným spôsobom a konzistentne vysokej kvality, čo v prípade potreby povedie k prijatiu príslušných opatrení na presadzovanie práva s cieľom napraviť a/alebo sankcionovať nedodržiavanie predpisov.
 • Identifikovať a vedieť, kde nájsť všetky informácie, ktoré potrebujú na vykonanie účinných spätných kontrol prepravy zvierat.
 • Krížová kontrola informácií s príslušnou právnou požiadavkou
 • Získať správny záver, pokiaľ ide o stupeň súladu zásielky a pochopiť osvedčené postupy v EÚ a ako ich možno prijať v ich vlastných systémoch kontroly.
 • Posilniť vytváranie sietí medzi zamestnancami EÚ a určitými nečlenskými krajinami zapojenými do určovania priorít a vykonávania úradných kontrol spojením účastníkov z rôznych členských štátov a určitých krajín mimo EÚ.
 • Umožniť výmenu skúseností a šíriť najlepšie postupy v súvislosti s kontrolnými činnosťami zameranými na riziká, vykonávaním úradných kontrol a účinným presadzovaním a nadväznými činnosťami týkajúcimi sa pravidiel EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas cestnej dopravy v Únii a mimo nej.

Kurz sa zaoberá nasledujúcimi témami:

 • Prehľad hlavných otázok týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas cestnej dopravy
 • Kontroly plánovania ciest, realizácie cesty a presadzovania požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat
 • Používanie systému TRACES na zhromažďovanie informácií potrebných na úradné kontroly dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy
 • Výber prepravcov/zásiel na spätné kontroly na základe rizika
 • Spätné kontroly plánov prepravy s použitím údajov SNS a teplotných záznamov a presadzovanie predpisov
 • Audit dopravných spoločností
 • Audit/dohľad nad činnosťami miestnych veterinárnych jednotiek
 • Spoločné obmedzenia, výzvy, nedostatky a osvedčené postupy.

Tento program odbornej prípravy bol navrhnutý pre profily a pozície opísané nižšie. Pred predložením alebo potvrdením prihlášok overte, či sú splnené výberové kritériá.

 • Úradníci príslušných orgánov, ktorí organizujú, vykonávajú a presadzujú právne predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat počas cestnej prepravy zo všetkých úrovní orgánov (miestnych, regionálnych, ústredných).
 • Dopravné spoločnosti EÚ špecializované na živé zvieratá
 • Miestne mimovládne organizácie sa zaviazali šíriť ustanovenia EÚ o dobrých životných podmienkach zvierat
Zasadnutie Dátum začiatku Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburg Holandsko
ZRUŠENÉ 12/09/2022 16/09/2022 Linz Rakúsko
2 17/10/2022 21/10/2022 Budapešť Maďarsko
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Španielsko
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Rakúsko
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bulharsko
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bulharsko
7 09/10/2023 13/10/2023 Budapešť Maďarsko
8 27/11/2023 01/12/2023 Varšava Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Varšava Poľsko
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Španielsko
11 13/05/2024 17/05/2024 Budapešť  Maďarsko
Presadzovanie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy