Bendras BTSF mokymo programos/Kurso dėl gyvūnų gerovės užtikrinimo juos vežant tikslas – Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms ir kaimyninėms ES nepriklausančioms šalims surengti aukšto lygio veiksmingą mokymą, kad būtų užtikrintas geresnis ES taisyklių dėl gyvūnų gerovės juos vežant organizavimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas:

 • užtikrinti vienodą ir teisingą ES taisyklių dėl gyvūnų gerovės juos vežant kelių transportu Sąjungoje įgyvendinimą užtikrinant, kad nacionalinės valdžios institucijos vienodai ir nuosekliai vykdytų aukštos kokybės kontrolę ir prireikus imtųsi atitinkamų vykdymo užtikrinimo veiksmų, kad ištaisytų reikalavimų nesilaikymo atvejus ir (arba) už juos skirtų sankcijas.
 • Nustatyti ir žinoti, kur rasti visą informaciją, kurios jiems reikia, kad būtų galima atlikti veiksmingas gyvūnų vežimo atgaline data patikras.
 • Kryžminė informacijos patikra pagal atitinkamą teisinį reikalavimą
 • Gauti teisingą išvadą dėl siuntos atitikties lygio ir suprasti ES gerąją patirtį ir tai, kaip ji gali būti taikoma jų pačių kontrolės sistemose;
 • Stiprinti ES ir tam tikrų ES nepriklausančių šalių darbuotojų, dalyvaujančių nustatant oficialios kontrolės prioritetus ir ją įgyvendinant, tinklaveiką, suburiant dalyvius iš įvairių valstybių narių ir tam tikrų ES nepriklausančių šalių.
 • Sudaryti sąlygas keistis patirtimi ir skleisti geriausią patirtį, susijusią su kontrolės veiklos nukreipimu į riziką, oficialios kontrolės įgyvendinimu ir veiksminga vykdymo užtikrinimo ir tolesnės veiklos vykdymo užtikrinimo veikla, susijusia su ES taisyklėmis dėl gyvūnų gerovės juos vežant keliais Sąjungoje ir už jos ribų.

Kursas skirtas šioms temoms:

 • Pagrindinių klausimų, susijusių su gyvūnų gerove juos vežant keliais, apžvalga
 • Kelionių planavimo, kelionės įgyvendinimo ir gyvūnų gerovės reikalavimų vykdymo patikrinimai
 • TRACES naudojimas siekiant surinkti informaciją, būtiną oficialiai gyvūnų gerovės juos vežant kontrolei vykdyti
 • Rizika grindžiama vežėjų ir (arba) siuntų atranka atgaline data atliekamiems patikrinimams
 • Retrospektyvinės kelionės žurnalų patikros naudojant SNS duomenis ir temperatūros įrašus ir vykdymo užtikrinimas
 • Transporto įmonių auditas
 • Vietos veterinarijos padalinių veiklos auditas/priežiūra
 • Bendri apribojimai, iššūkiai, trūkumai ir geroji patirtis.

Ši mokymo programa skirta toliau aprašytiems profiliams ir pareigoms. Prieš pateikdami arba tvirtindami paraiškas patikrinkite atitiktį atrankos kriterijams.

 • Kompetentingų institucijų pareigūnai, organizuojantys, įgyvendinantys ir užtikrinantys teisės aktus dėl gyvūnų gerovės juos vežant keliais iš visų valdžios institucijų lygmenų (vietos, regionų, centrinių).
 • ES transporto bendrovės, kurių specializacija – gyvi gyvūnai
 • Vietos NVO įsipareigojo skleisti ES gyvūnų gerovės nuostatas
Sesija Pradžios data Pabaigos data Miestas Šalis
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburgas Nyderlandai
ATŠAUKTAS 12/09/2022 16/09/2022 Lincas Austrija
2 17/10/2022 21/10/2022 Budapeštas Vengrija
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Ispanija
4 08/05/2023 12/05/2023 Lincas
Austrija
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bulgarija
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bulgarija
7 09/10/2023 13/10/2023 Budapeštas Vengrija
8 27/11/2023 01/12/2023 Varšuva Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Varšuva Lenkija
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Ispanija
11 13/05/2024 17/05/2024 Budapeštas  Vengrija
Gyvūnų gerovės užtikrinimas juos vežant