Ο γενικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος BTSF για την επιβολή της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά είναι να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σε γειτονικές τρίτες χώρες υψηλού επιπέδου αποτελεσματική κατάρτιση για τη διασφάλιση καλύτερης οργάνωσης, εφαρμογής και επιβολής των κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά:

 • επίτευξη ομοιόμορφης και ορθής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια των οδικών μεταφορών στην Ένωση, με τη διενέργεια ελέγχων από τις εθνικές αρχές με ομοιόμορφο τρόπο και σταθερά υψηλής ποιότητας, με αποτέλεσμα, όπου είναι αναγκαίο, να λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα επιβολής για τη διόρθωση και/ή την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
 • Να εντοπίζουν και να γνωρίζουν πού να βρουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη διενέργεια αποτελεσματικών αναδρομικών ελέγχων σχετικά με τη μεταφορά ζώων.
 • Για να διασταυρωθούν οι πληροφορίες με την κατάλληλη νομική απαίτηση
 • Να καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα όσον αφορά τον βαθμό συμμόρφωσης μιας αποστολής και να κατανοήσουν τις ορθές πρακτικές στην ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να υιοθετηθούν στα δικά τους συστήματα ελέγχου.
 • Ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ του προσωπικού της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών που συμμετέχουν στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την εφαρμογή των επίσημων ελέγχων, φέρνοντας σε επαφή συμμετέχοντες από διαφορετικά κράτη μέλη και ορισμένες τρίτες χώρες.
 • Να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη στόχευση των κινδύνων όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου, την εφαρμογή επίσημων ελέγχων, καθώς και αποτελεσματικές δραστηριότητες επιβολής και παρακολούθησης που σχετίζονται με τους κανόνες της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια των οδικών μεταφορών εντός και εκτός της Ένωσης.

Το μάθημα εξετάζει τα ακόλουθα θέματα:

 • Επισκόπηση των κύριων ζητημάτων που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκεια των οδικών μεταφορών
 • Έλεγχοι σχετικά με τον προγραμματισμό του ταξιδιού, την εφαρμογή του ταξιδιού και την επιβολή των απαιτήσεων καλής μεταχείρισης των ζώων
 • Χρήση του TRACES για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά
 • Επιλογή μεταφορέων/αποστολών βάσει κινδύνου για αναδρομικούς ελέγχους
 • Αναδρομικοί έλεγχοι στα ημερολόγια ταξιδίου με χρήση δεδομένων SNS και αρχείων θερμοκρασίας, και επιβολή
 • Ελεγκτικές εταιρείες μεταφορών
 • Ελεγκτικές/εποπτικές δραστηριότητες των Τοπικών Κτηνιατρικών Μονάδων
 • Κοινοί περιορισμοί, προκλήσεις, αδυναμίες και ορθές πρακτικές.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται παρακάτω. Παρακαλείσθε να επαληθεύσετε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση αιτήσεων.

 • Υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής που οργανώνουν, εφαρμόζουν και επιβάλλουν τη νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια των οδικών μεταφορών από όλα τα επίπεδα των αρχών (τοπική, περιφερειακή, κεντρική).
 • Εταιρείες μεταφορών της ΕΕ που ειδικεύονται σε ζώντα ζώα
 • Τοπικές ΜΚΟ δεσμεύτηκαν να διαδώσουν τις διατάξεις της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων
Σύνοδος Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Πόλη Χώρα
1 06/06/2022 10/06/2022 Τίλμπουργκ Κάτω Χώρες
ΑΚΥΡΏΘΗΚΕ 12/09/2022 16/09/2022 Λινζ Αυστρία
2 17/10/2022 21/10/2022 Βουδαπέστη Ουγγαρία
3 13/03/2023 17/03/2023 Μαρμπέλλα Ισπανία
4 08/05/2023 12/05/2023 Λινζ
Αυστρία
5 12/06/2023 16/06/2023 Καπιτάν Αντρέεβο Βουλγαρία
6 18/09/2023 22/09/2023 Καπιτάν Αντρέεβο
Βουλγαρία
7 09/10/2023 13/10/2023 Βουδαπέστη Ουγγαρία
8 27/11/2023 01/12/2023 Βαρσοβία Πόλοντ
9 11/03/2024 15/03/2023 Βαρσοβία Πολωνία
10 08/04/2024 12/04/2024 Αλγετσίρας  Ισπανία
11 13/05/2024 17/05/2024 Βουδαπέστη  Ουγγαρία
Επιβολή της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά