BTSF:s utbildningsprogram om djurskydd vid slakt – nötkreatur, svin, fårgetter (avancerad).

Organisation och genomförande av utbildningsaktiviteter om djurskydd på gården, vid slakttidpunkten (vid slakterier och för att kontrollera sjukdomar) och under transporter som en del av initiativet Bättre utbildning för säkrare livsmedel.

De övergripande målen är följande:

  • Öka medvetenheten om reglerna och hur man ska kontrollera att dessa följs på de områden som omfattas av gällande EU-lagstiftning, när det gäller fjäderfä- och svinproduktion, slaktmetoder och långväga transporter.
  • Att säkerställa höga och konsekventa genomförandestandarder i hela unionen.
  • Främja utbyte av god och bästa praxis mellan EU:s medlemsstater när det gäller kontrollverksamhet på gården.
  • Att förbättra förhållandena när det gäller djurskyddet för levande jordbruksdjur i Europa.
  • Att förbättra medvetenheten om EU:s lagstiftning om djurskydd i utvalda länder utanför EU.
  • Att stimulera en konstruktiv dialog mellan intressenterna (inbegripet företagare, icke-statliga organisationer och deras paraplyorganisationer), och även ett klimat av samarbete mellan nationella behöriga myndigheter i och utanför EU mot gemensamma resultat när det gäller de mest kontroversiella aspekterna i tolkningen av de relevanta lagstiftningsakterna.
Session Titel Startdatum Slutdatum
1 BTSF Virtual Classroom om djurskydd vid slakt av nötkreatur, svin, får och getter (avancerad nivå) – I 04/10/2022 06/10/2022
2 BTSF Virtual Classroom om djurskydd vid slakt av nötkreatur, svin, får och getter (avancerad nivå) – II 21/02/2023 23/02/2023
Djurskydd vid slakt – nötkreatur, svin, får getter (avancerade)