Program odbornej prípravyBTSF o dobrých životných podmienkach zvierat pri porážke – hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy (pokročilý).

Organizovanie a vykonávanie odborných príprav v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na farme, dobrých podmienok pri usmrcovaní zvierat (na bitúnkoch a na účely kontroly chorôb) a dobrých podmienok počas prepravy v rámci iniciatívy Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny.

Celkové ciele sú:

  • Zlepšenie informovanosti o pravidlách a o tom, ako kontrolovať ich dodržiavanie v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú platné právne predpisy EÚ, pokiaľ ide o hydinu a produkciu ošípaných, postupy zabíjania a prepravu na dlhé vzdialenosti.
  • Zabezpečenie konzistentných noriem v celej Únii a vysokej úrovne ich vykonávania,
  • Podpora výmeny osvedčených a najlepších postupov medzi členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o kontrolné činnosti v poľnohospodárskych podnikoch.
  • Zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat chovaných na farmách v Európe,
  • Zlepšenie informovanosti o právnych predpisoch EU týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat vo vybraných krajinách mimo EÚ,
  • Podporovanie konštruktívneho dialógu medzi zainteresovanými stranami (vrátane prevádzkovateľov podnikov, mimovládnych organizácií a ich zastrešujúcich organizácií) a takisto spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ s cieľom dosiahnuť spoločné úspechy týkajúce sa najspornejších aspektov v rámci výkladu príslušných právnych predpisov.
Zasadnutie Názov Počiatočný dátum Dátum ukončenia
1 Virtuálna trieda BTSF pre dobré životné podmienky zvierat pri zabíjaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz (pokročilá úroveň) – I 04/10/2022 06/10/2022
2 Virtuálna trieda BTSF pre dobré životné podmienky zvierat pri zabíjaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz (pokročilá úroveň) – II 21/02/2023 23/02/2023
Dobré životné podmienky zvierat pri porážke – hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy (pokročilé)