BTSF-opleidingsprogramma voor dierenwelzijn bij het slachten — runderen, varkens, schapen en geiten (gevorderd).

Organisatie en tenuitvoerlegging van opleidingsactiviteiten met betrekking tot het dierenwelzijn op (landbouw) bedrijven, het dierenwelzijn ten tijde van het slachten van de dieren (bij slachthuizen en met het oog op de ziektebestrijding) en het dierenwelzijn tijdens het transport. Een en ander vindt plaats in het kader van het initiatief „Better Training for Safer Food (BTSF)” (een betere opleiding voor veiliger voedsel).

De algemene doelstellingen zijn:

  • Verbetering van de bekendheid met de regels en de wijze waarop moet worden gecontroleerd of deze worden nageleefd op de gebieden die onder de geldende EU-wetgeving vallen, wat betreft de productie van pluimvee en varkens, slachtpraktijken en langeafstandsvervoer.
  • Waarborgen van consistente en hoge uitvoeringsnormen in de hele Unie;
  • Bevordering van de uitwisseling van goede en beste praktijken tussen de EU-lidstaten met betrekking tot controleactiviteiten op landbouwbedrijven.
  • Verbeteren van de welzijnsomstandigheden van dieren in veehouderijen in Europa;
  • Verbeteren van de bekendheid van de EU-wetgeving over dierenwelzijn in een aantal geselecteerde landen buiten de EU;
  • Bevorderen van een constructieve dialoog tussen de belanghebbenden (inclusief exploitanten, ngo’s en hun overkoepelende organisaties) en van een klimaat van samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten binnen en buiten de EU met het oog op het verwezenlijken van gemeenschappelijke resultaten betreffende de meest controversiële aspecten in de interpretatie van de relevante wetgevingsonderdelen.
Zitting Titel Startdatum Einddatum
1 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare bij het slachten van runderen, varkens, schapen en geiten (geavanceerd niveau) — I 04/10/2022 06/10/2022
2 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare bij het slachten van runderen, varkens, schapen en geiten (geavanceerd niveau) — II 21/02/2023 23/02/2023
Dierenwelzijn bij het slachten — runderen, varkens, schapen &O; geiten (gevorderd)