BTSF koolitusprogramm loomade heaolu kohta tapmisel – veised, sead, lambad ja kitsed (edasijõudnud)

Loomade heaolu põllumajandusettevõtetes, loomade surmamisaegset heaolu (tapamajades ja tauditõrje eesmärgil) ja loomade vedamisaegset heaolu käsitleva koolituse korraldamine ja läbiviimine programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames.

Üldised eesmärgid on järgmised:

  • Suurendada teadlikkust eeskirjadest ja sellest, kuidas kontrollida nende järgimist kehtivate ELi õigusaktidega hõlmatud valdkondades seoses kodulinnu- ja seakasvatuse, tapatavade ja pikamaavedudega.
  • Tagada kogu liidus ühtsed ja ranged rakendusstandardid;
  • Heade ja parimate tavade vahetamise edendamine ELi liikmesriikide vahel seoses kontrollitegevusega põllumajandusettevõtetes.
  • Parandada ELis põllumajandusloomade heaolu;
  • Suurendada teadlikkust loomade heaolu käsitlevatest ELi õigusaktidest valitud kolmandates riikides;
  • Soodustada huvitatud isikute (sh ettevõtjate, valitsusväliste organisatsioonide ja nende katusorganisatsioonide) vahelist konstruktiivset dialoogi, aga ka ELi ja kolmandate riikide pädevate asutuste ühistegevust, mis puudutab kõige vastuolulisemaid küsimusi asjaomaste õigusaktide tõlgendamisel.
Seanss Pealkiri Alguskuupäev: Lõppkuupäev
1 BTSF virtuaalne klassiruum „Loomade heaolu veiste, sigade, lammaste ja kitsede tapmisel“ (edasijõudnud tase) – I 04/10/2022 06/10/2022
2 BTSF virtuaalne klassiruum „Loomade heaolu veiste, sigade, lammaste ja kitsede tapmisel“ (edasijõudnud tase) – II 21/02/2023 23/02/2023
Loomade heaolu tapmisel – veised, sead, lambad ja kitsed (edasijõudnud)