Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή — βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα (προηγμένα).

Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στις εκμεταλλεύσεις, την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη θανάτωση (σε σφαγεία και για σκοπούς ελέγχου νόσων) και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα».

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κανόνες και τον τρόπο ελέγχου της τήρησής τους στους τομείς που καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, όσον αφορά την παραγωγή πουλερικών και χοίρων, τις πρακτικές σφαγής και τη μεταφορά μεγάλων αποστάσεων.
  • Διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ένωση.
  • Προώθηση της ανταλλαγής ορθών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  • Βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των ζώντων ζώων εκτροφής στην Ευρώπη.
  • Βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων σε επιλεγμένες τρίτες χώρες.
  • Ενθάρρυνση του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών, των ΜΚΟ και των κεντρικών οργανώσεών τους), καθώς και κλίματος συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ΕΕ και εθνικών αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών για την επίτευξη κοινών αποτελεσμάτων όσον αφορά τις πλέον αμφιλεγόμενες πτυχές της ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών πράξεων.
Ολομέλειας Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία
1 Εικονική ταξινόμηση BTSF για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων (προχωρημένο επίπεδο) — I 04/10/2022 06/10/2022
2 Εικονική ταξινόμηση BTSF για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων (προχωρημένο επίπεδο) — II 21/02/2023 23/02/2023
Καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή — βοοειδή, χοίροι, πρόβατα αίγες (προηγμένες)