Програма за обучение наBTSF относно хуманното отношение към животните при клане — едър рогат добитък, свине, овце кози (напреднали).

Организиране и изпълнение на дейности за обучение по хуманно отношение към животните в стопанството, хуманно отношение към животните по време на умъртвяване на животни (в кланици и с цел контрол на болестите) и хуманно отношение към животните по време на транспортиране в рамките на инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“.

Като цяло целите му са:

  • Подобряване на осведомеността относно правилата и начините за контрол на спазването им в областите, обхванати от действащото законодателство на ЕС, що се отнася до производството на домашни птици и свине, практиките на клане и транспортирането на дълги разстояния.
  • Осигуряване на последователни и високи стандарти за изпълнение в целия Съюз.
  • Насърчаване на обмена на добри и най-добри практики между държавите — членки на ЕС, по отношение на контролните дейности в земеделските стопанства.
  • Подобряване на условията за хуманно отношение към живите селскостопански животни в Европа.
  • Подобряване на осведомеността относно законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните в избрани държави извън ЕС.
  • Стимулиране на конструктивен диалог между заинтересованите страни (включително стопански субекти, НПО и техните представителни организации), както и климат на сътрудничество между компетентните органи на ЕС и националните компетентни органи извън ЕС за постигане на общи постижения по отношение на най-спорните аспекти при тълкуването на съответните законодателни актове.
Сесия Дял Начална дата Крайна дата
1 BTSF виртуална класна стая за хуманно отношение към животните при клане на едър рогат добитък, свине, овце и кози (напреднало ниво) — I 04/10/2022 06/10/2022
2 BTSF виртуална класна стая за хуманно отношение към животните при клане на едър рогат добитък, свине, овце и кози (напреднало ниво) — II 21/02/2023 23/02/2023
Хуманно отношение към животните при клане — едър рогат добитък, свине, овце кози (напреднали)