Program odbornej prípravyBTSF v oblasti dobrých životných podmienok zvierat pri zabití – hydina (pokročilá).

Organizácia a realizácia činností odbornej prípravy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na farme, dobrých životných podmienok zvierat v čase usmrcovania zvierat (na bitúnkoch a na účely kontroly chorôb) a dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy.

Celkové ciele sú:

  • Zvyšovanie informovanosti a podporovanie všeobecného porozumenia pravidlám EÚ týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sa vzťahujú na produkciu hydiny a ošípaných, postupy zabíjania a prepravu na dlhé vzdialenosti,
  • Zabezpečenie konzistentných noriem v celej Únii a vysokej úrovne ich vykonávania,
  • Podpora výmeny osvedčených a najlepších postupov medzi členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o kontrolné činnosti v poľnohospodárskych podnikoch.
  • Zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat chovaných na farmách v Európe,
  • Zlepšenie informovanosti o právnych predpisoch EU týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat vo vybraných krajinách mimo EÚ,
  • Podporovanie konštruktívneho dialógu medzi zainteresovanými stranami (vrátane prevádzkovateľov podnikov, mimovládnych organizácií a ich zastrešujúcich organizácií) a takisto spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ s cieľom dosiahnuť spoločné úspechy týkajúce sa najspornejších aspektov v rámci výkladu príslušných právnych predpisov.
Zasadnutie Názov Počiatočný dátum Dátum ukončenia
1 Dobré životné podmienky zvierat pri porážke – hydina (pokročilá) – I 15/11/2022 17/11/2022
2 Dobré životné podmienky zvierat pri porážke – hydina (pokročilá) – II 18/04/2023 20/04/2023
Dobré životné podmienky zvierat pri porážke – hydina (pokročilá)