Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή — πουλερικά (προηγμένα).

Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στην εκμετάλλευση, την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη θανάτωσή τους (σε σφαγεία και για σκοπούς ελέγχου νόσων) και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά.

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Ευαισθητοποίηση και προώθηση κοινής αντίληψης όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων που εφαρμόζονται στην πτηνοτροφία και τη χοιροτροφία, στις πρακτικές σφαγής και στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.
  • Διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ένωση.
  • Προώθηση της ανταλλαγής ορθών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  • Βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των ζώντων ζώων εκτροφής στην Ευρώπη.
  • Βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων σε επιλεγμένες τρίτες χώρες.
  • Ενθάρρυνση του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών, των ΜΚΟ και των κεντρικών οργανώσεών τους), καθώς και κλίματος συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ΕΕ και εθνικών αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών για την επίτευξη κοινών αποτελεσμάτων όσον αφορά τις πλέον αμφιλεγόμενες πτυχές της ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών πράξεων.
Ολομέλειας Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία
1 Καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή — πουλερικά (προηγμένα) — I 15/11/2022 17/11/2022
2 Καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή — πουλερικά (προηγμένα) — II 18/04/2023 20/04/2023
Καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή — πουλερικά (προηγμένα)