Програма за обучение наBTSF относно хуманното отношение към животните при клане — домашни птици (в напреднала фаза).

Организиране и провеждане на обучения по хуманно отношение към животните в стопанството, хуманно отношение към животните по време на умъртвяване на животни (в кланици и с цел контрол на болестите) и хуманно отношение към животните по време на транспортиране.

Като цяло целите му са:

  • Повишаване на осведомеността и насърчаване на общо разбиране на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните, приложими за производството на домашни птици и свине, практиките на клане и транспортирането на дълги разстояния.
  • Осигуряване на последователни и високи стандарти за изпълнение в целия Съюз.
  • Насърчаване на обмена на добри и най-добри практики между държавите — членки на ЕС, по отношение на контролните дейности в земеделските стопанства.
  • Подобряване на условията за хуманно отношение към живите селскостопански животни в Европа.
  • Подобряване на осведомеността относно законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните в избрани държави извън ЕС.
  • Стимулиране на конструктивен диалог между заинтересованите страни (включително стопански субекти, НПО и техните представителни организации), както и климат на сътрудничество между компетентните органи на ЕС и националните компетентни органи извън ЕС за постигане на общи постижения по отношение на най-спорните аспекти при тълкуването на съответните законодателни актове.
Сесия Дял Начална дата Крайна дата
1 Хуманно отношение към животните при клане — домашни птици (напреднали) — I 15/11/2022 17/11/2022
2 Хуманно отношение към животните при клане — домашни птици (напреднали) — II 18/04/2023 20/04/2023
Хуманно отношение към животните при клане — домашни птици (напреднали)