Det övergripande målet för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om inrättande och genomförande av ett revisionssystem och grundläggande principer för att genomföra en detaljerad revision är följande:

Att sprida bästa praxis för revisionsförfaranden, förbättra kunskaperna om det här komplexa arbetsområdet och säkerställa konsekventa och höga genomförandestandarder i hela unionen. Utbildningen har som mål att bidra till att utveckla en konsekvent ansats bland medlemsstaterna och ge försäkringar om att revisionens resultat i olika rapporter har jämförbart värde.

Utvidgade mål är följande: 

 • Att skapa en gemensam förståelse för det aktuella läget när det gäller lämpliga verktyg och strategier för att hantera utbrott av prioriterade skadegörare på EU:s territorium.
 • Bedöma och identifiera allmänna (och specifika) utrotnings- och inneslutningsåtgärder.
 • Att ge praktikanter möjlighet att jämföra viktiga delar av beredskapsplaner och andra beredskapselement som utarbetats av deras respektive medlemsstater i syfte att identifiera och utbyta bästa praxis,
 • Utbyta bästa praxis om beredskapsplanernas struktur och insatser vid krissituationer inom sektorerna för livsmedelssäkerhet och djurhälsa.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Vad är revision, revisionsprinciper, revisionstyper och revisionsorgan?
 • Revisioner på EU-nivå. De viktigaste resultaten och rekommendationerna från GD Hälsa och livsmedelssäkerhet: s revisioner av NAS i medlemsstaterna
 • EU:s rättsliga ram, NAS referensdokument och internationella standarder
 • Organisation av system för internrevision
 • Grundläggande revisionsprocess enligt ISO 19011/2011. Det interinstitutionella avtalets roll
 • Inrättande av en intern revisionsfunktion – Organizationskrav – Revisionsprocessens karaktär
 • Riskbaserad revisionsplanering
 • Genomförande av revisionsprocessen
 • Genomförande av planerade åtgärder
 • Effektivt genomförande, lämplighet för att uppnå målen
 • Revisionsrapportering och uppföljning. Revisionsöversyn och spridning av goda lösningar
 •  Revisionsresurser, revisorskompetens
 • Mätning av den offentliga kontrollens effektivitet

Detta utbildningsprogram riktar sig till tjänstemän från EU:s medlemsstater, kandidatländer, EES-/Efta-länder, potentiella kandidatländer, länder i östra grannskapet och Medelhavsområdet samt utvalda länder utanför EU som är direkt involverade i revisionen av offentliga kontroller.

Session Titel Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zooma
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zooma
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zooma
6 30/05/2022 03/06/2022 Bologna Italien
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelona Spanien
10 05/12/2022 09/12/2022 Rom Italien
12 27/03/203 31/03/2023 Riga Lettland
Revisionssystem och grunder för att utföra en detaljerad revision