Celkovým cieľom programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o zriadení a implementácii systému auditu a základov na vykonanie podrobného auditu je:

Šíriť najlepšie postupy v oblasti vykonávania auditu, zlepšovať vedomosti v tejto komplexnej oblasti činnosti a zaisťovať konzistentné a vysoké normy vykonávania v celej Únii. Odborná príprava je zameraná na podporu rozvíjania jednotného prístupu vo všetkých členských štátoch a poskytovania záruk, že zistenia auditov uvedené v rôznych správach majú porovnateľnú hodnotu. Ďalšie ciele sú:

Rozšírené ciele sú: 

 • Zabezpečiť spoločné chápanie súčasného stavu vhodných nástrojov a prístupov na riešenie ohnísk prioritných škodcov na území EÚ;
 • Posúdiť a identifikovať všeobecné (a špecifické) opatrenia na eradikáciu a zamedzenie šírenia;
 • Poskytnúť stážistom príležitosť porovnať kľúčové prvky pohotovostných plánov a iné prvky pripravenosti vypracované ich príslušnými členskými štátmi s cieľom identifikovať a vymieňať si najlepšie postupy;
 • Vymieňať si najlepšie postupy týkajúce sa štruktúry pohotovostných plánov a reakcie na krízové situácie v sektoroch bezpečnosti potravín a zdravia zvierat

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Čo je audit, zásady auditu, typy auditov a audítorské orgány
 • Audity na úrovni EÚ. Hlavné zistenia a odporúčania z auditov GR SANTE NAS v členských štátoch
 • Právny rámec EÚ, referenčné dokumenty NAS a medzinárodné normy
 • Organizácia systémov vnútorného auditu
 • Základný proces auditu podľa normy ISO 19011/2011. Úloha medziinštitucionálnej dohody
 • Zriadenie oddelenia vnútorného auditu – organizačné požiadavky – povaha procesu auditu
 • Programovanie auditu na základe rizika
 • Vykonávanie procesu auditu
 • Dodržiavanie plánovaných opatrení
 • Účinné vykonávanie, vhodnosť na dosiahnutie cieľov
 • Podávanie správ o audite a následné opatrenia; Preskúmanie auditu a šírenie osvedčených postupov
 •  Zdroje auditu, kompetencia audítora
 • Meranie účinnosti úradných kontrol

Tento program odbornej prípravy bol určený úradníkom členských štátov EÚ, kandidátskych krajín, krajín EHP/EZVO, potenciálnych kandidátskych krajín, východných susedných krajín a krajín Stredozemia a vybraných krajín mimo EÚ, ktoré sú priamo zapojené do auditu úradných kontrol.

Zasadnutie Názov Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Bolonského Taliansko
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelona Španielsko
10 05/12/2022 09/12/2022 Rím Taliansko
12 27/03/203 31/03/2023 Riga Lotyšsko
Systém auditu a základy na vykonanie podrobného auditu