Ogólnym celem programu/tury szkoleniowej BTSF w zakresie ustanowienia i wdrożenia systemu audytu oraz podstaw przeprowadzania szczegółowego audytu jest:

Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie procedur audytu, poszerzanie wiedzy na temat tego złożonego obszaru prac oraz zapewnienie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii. Szkolenie ma pomóc w opracowaniu spójnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich oraz w zapewnieniu, że ustalenia z kontroli zawarte w różnych sprawozdaniach mają porównywalną wartość.

Rozszerzone cele to: 

 • Zapewnienie wspólnego rozumienia aktualnej sytuacji w zakresie odpowiednich narzędzi i podejść do przeciwdziałania ogniskom agrofagów priorytetowych na terytorium UE;
 • Ocena i określenie ogólnych (i szczególnych) środków zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania;
 • Umożliwienie stażystom porównania kluczowych elementów planów awaryjnych i innych elementów gotowości opracowanych przez ich państwa członkowskie w celu określenia i wymiany najlepszych praktyk;
 • Wymiana najlepszych praktyk w zakresie struktury planów awaryjnych i reagowania na sytuacje kryzysowe w sektorach bezpieczeństwa żywności i zdrowia zwierząt

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Czym jest audyt, zasady audytu, rodzaje audytu i organy audytowe
 • Audyty na szczeblu UE. Główne ustalenia i zalecenia z audytów NAS przeprowadzonych przez DG SANTE w państwach członkowskich
 • Ramy prawne UE, dokumenty referencyjne NAS i normy międzynarodowe
 • Organizacja systemów audytu wewnętrznego
 • Podstawowy proces audytu zgodnie z normą ISO 19011/2011. Rola porozumienia międzyinstytucjonalnego
 • Utworzenie funkcji audytu wewnętrznego – wymogi organizacyjne – charakter procesu audytu
 • Programowanie audytów opartych na analizie ryzyka
 • Wdrażanie procesu audytu
 • Zgodność z zaplanowanymi rozwiązaniami
 • Skuteczne wdrażanie, adekwatność do osiągnięcia celów
 • Sprawozdawczość z audytu i działania następcze; Przegląd audytu i rozpowszechnianie najlepszych praktyk
 •  Zasoby audytu, kompetencje audytora
 • Pomiar skuteczności kontroli urzędowych

Niniejszy program szkoleniowy skierowany jest do urzędników państw członkowskich UE, krajów kandydujących, państw EOG/EFTA, potencjalnych krajów kandydujących, krajów sąsiadujących ze wschodnimi krajami sąsiadującymi i basenu Morza Śródziemnego oraz wybranych państw spoza UE, które są bezpośrednio zaangażowane w audyt kontroli urzędowych.

Sesja Tytuł Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Bolonii Włochy
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelona Hiszpania
10 05/12/2022 09/12/2022 Rzym Włochy
12 27/03/203 31/03/2023 Ryga Łotwa
System audytu i podstawy przeprowadzania szczegółowego audytu