Det overordnede målet for BTSFs opplæringsprogram/kurs om opprettelse og gjennomføring av et revisjonssystem og grunnleggende for gjennomføring av en detaljert revisjon er:

Å spre beste praksis for revisjonshandlinger, forbedre kunnskapen om dette komplekse arbeidsområdet og sikre ensartede og høye gjennomføringsstandarder i hele Unionen. Opplæringen har som mål å bidra til å utvikle en ensartet tilnærming på tvers av medlemsstatene og gi forsikringer om at revisjonsresultatene i ulike rapporter er av sammenlignbar verdi.

Utvidede mål er: 

 • Å sørge for en felles forståelse av den nåværende spilletilstanden for egnede verktøy og metoder for å håndtere utbrudd av prioriterte skadedyr på EU-området,
 • Å vurdere og identifisere generiske (og spesifikke) utryddelses- og inneslutningstiltak,
 • Å gi traineer mulighet til å sammenligne sentrale elementer i beredskapsplaner og andre beredskapselementer som er utarbeidet av deres respektive medlemsstater for å identifisere og dele beste praksis,
 • Å dele beste praksis for strukturen i beredskapsplaner og respons på krisesituasjoner i næringsmiddeltrygghet og dyrehelsesektorer

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Hva er revisjon, revisjonsprinsipper, revisjonstyper og revisjonsorganer
 • Revisjoner på EU-nivå. Hovedfunn og anbefalinger fra DG SANTE revisjoner av NAS i MS
 • EUs juridiske rammeverk, NAS-referansedokumenter og internasjonale standarder
 • Organisering av internrevisjonssystemer
 • Grunnleggende revisjonsprosess i henhold til ISO 19011/2011. Rollen til IIA
 • Etablering av internrevisjonsfunksjon — Organisasjonskrav — revisjonsprosessens natur
 • Risikobasert revisjon
 • Gjennomføring av revisjonsprosessen
 • Overholdelse av planlagte ordninger
 • Effektiv implementering, egnethet til å nå målene
 • Revisjonsrapportering og oppfølging; Revisjon og formidling av beste praksis
 •  Revisjonsressurser, revisorkompetanse
 • Måle effektiviteten av offentlige kontroller

Dette opplæringsprogrammet er adressert til tjenestemenn i EUs medlemsstater, kandidatland, EØS/EFTA-land, potensielle kandidater, land i østlige naboland og Middelhavsområdet, og utvalgte ikke-EU-land som er direkte involvert i revisjon av offisielle kontroller

Sesjon Tittel Startdato Sluttdato By Stat
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Bologna Italia
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelona Spania
10 05/12/2022 09/12/2022 Roma Italia
12 27/03/203 31/03/2023 Riga Latvia
Revisjonssystem og grunnleggende for å utføre en detaljert revisjon