BTSF mācību programmas/kursa par revīzijas sistēmas izveidi un ieviešanu un detalizētas revīzijas veikšanai vispārējais mērķis ir:

Izplatīt paraugpraksi attiecībā uz revīzijas procedūrām, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto jomu un nodrošinot saskaņotus un augstus īstenošanas standartus visā Savienībā. Apmācības mērķis ir palīdzēt izstrādāt starp dalībvalstīm saskaņotu pieeju un sniegt pārliecību par to, ka revīzijas konstatējumi dažādos ziņojumos ir salīdzināmi;

Paplašinātie mērķi ir šādi: 

 • Nodrošināt vienotu izpratni par pašreizējo stāvokli attiecībā uz piemērotiem instrumentiem un pieejām prioritāro kaitīgo organismu uzliesmojumu novēršanai ES teritorijā;
 • Novērtēt un identificēt vispārējus (un konkrētus) izskaušanas un ierobežošanas pasākumus;
 • Dot stažieriem iespēju salīdzināt galvenos ārkārtas rīcības plānu elementus un citus sagatavotības elementus, ko izstrādājušas viņu attiecīgās dalībvalstis, lai noteiktu paraugpraksi un apmainītos ar to;
 • Dalīties ārkārtas rīcības plānu struktūras paraugpraksē un reaģēt uz krīzes situācijām pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības nozarēs;

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Kas ir revīzija, revīzijas principi, revīzijas veidi un revīzijas struktūras
 • Revīzijas ES līmenī. Galvenie konstatējumi un ieteikumi, kas gūti SANTE ĢD veiktajās NAS revīzijās dalībvalstīs
 • ES tiesiskais regulējums, NAS atsauces dokumenti un starptautiskie standarti
 • Iekšējās revīzijas sistēmu organizācija
 • Revīzijas pamatprocess saskaņā ar ISO 19011/2011. Iestāžu nolīguma loma
 • Iekšējās revīzijas funkcijas izveide — organizatoriskās prasības — revīzijas procesa būtība
 • Uz risku balstīta revīzijas plānošana
 • Revīzijas procesa īstenošana
 • Atbilstība plānotajiem pasākumiem
 • Efektīva īstenošana, spēja sasniegt mērķus
 • Revīzijas ziņojumi un turpmākie pasākumi; Revīzijas pārskats un labākās prakses izplatīšana
 •  Revīzijas resursi, revidenta kompetence
 • Oficiālo kontroļu efektivitātes novērtēšana

Šī mācību programma ir adresēta amatpersonām no ES dalībvalstīm, kandidātvalstīm, EEZ/EBTA valstīm, potenciālajām kandidātvalstīm, austrumu kaimiņvalstīm un Vidusjūras baseina valstīm un atsevišķām ārpussavienības valstīm, kas ir tieši iesaistītas oficiālo kontroļu revīzijā.

Sesija Virsraksts Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Boloņas Itālija
8 10/10/2022 14/10/2022 Barselona Spānija
10 05/12/2022 09/12/2022 Roma Itālija
12 27/03/203 31/03/2023 Rīga Latvijā
Revīzijas sistēma un padziļinātas revīzijas veikšanas pamati