Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “ koolitusprogrammi üldine eesmärk on:

Levitada auditimenetluste parimaid tavasid, parandada teadmisi selle keeruka töövaldkonna kohta ning tagada ühtsed ja ranged rakendusstandardid kogu liidus. Koolituse eesmärk on aidata välja töötada ühtne lähenemisviis kõigis ELi liikmesriikides ja tagada, et eri aruannetes esitatud auditijäreldused oleksid võrreldavad.

Laiendatud eesmärgid on järgmised: 

 • Tagada ühine arusaam asjakohaste vahendite ja lähenemisviiside hetkeseisust prioriteetsete taimekahjustajate puhangutega tegelemiseks ELi territooriumil;
 • Hinnata ja kindlaks määrata üldisi (ja spetsiifilisi) likvideerimis- ja piiramismeetmeid;
 • Anda praktikantidele võimalus võrrelda hädaolukorra lahendamise plaanide põhielemente ja muid valmisolekuelemente, mille on välja töötanud nende liikmesriigid, et teha kindlaks parimad tavad ja neid jagada;
 • Jagada parimaid tavasid situatsiooniplaanide struktuuri ja kriisiolukordadele reageerimise kohta toiduohutuse ja loomatervishoiu sektorites

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Mis on audit, auditeerimispõhimõtted, auditi liigid ja auditeerimisasutused
 • ELi tasandi auditid. Tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi auditite peamised leiud ja soovitused riiklike statistikasüsteemide kohta liikmesriikides
 • ELi õigusraamistik, NASi viitedokumendid ja rahvusvahelised standardid
 • Siseauditi süsteemide korraldus
 • Auditi põhiprotsess vastavalt standardile ISO 19011/2011. Institutsioonidevahelise kokkuleppe roll
 • Siseauditi funktsiooni loomine – organisatsioonilised nõuded – Auditiprotsessi laad
 • Riskipõhine auditi kavandamine
 • Auditiprotsessi rakendamine
 • Vastavus kavandatud korrale
 • Tõhus rakendamine, eesmärkide saavutamise sobivus
 • Auditiaruandlus ja järelmeetmed; Auditi läbivaatamine ja hea tava levitamine
 •  Auditiressursid, audiitori pädevus
 • Ametlike kontrollide tõhususe mõõtmine

Käesolev koolitusprogramm on suunatud ELi liikmesriikide, kandidaatriikide, EMP/EFTA riikide, potentsiaalsete kandidaatriikide, idapoolsete naaberriikide ja Vahemere piirkonna riikide ning valitud kolmandate riikide ametnikele, kes on otseselt seotud ametlike kontrollide auditeerimisega.

Seanss Pealkiri Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Bologna Itaalia
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelona Hispaania
10 05/12/2022 09/12/2022 Rooma Itaalia
12 27/03/203 31/03/2023 Riia Läti
Auditisüsteem ja üksikasjaliku auditi tegemise alused