Ο γενικός στόχος του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων για τη σύσταση και εφαρμογή συστήματος ελέγχου και των βασικών στοιχείων για τη διενέργεια λεπτομερούς ελέγχου είναι:

Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τις διαδικασίες ελέγχου, βελτίωση των γνώσεων για τον σύνθετο αυτόν τομέα εργασίας και διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ένωση. Στόχος της κατάρτισης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής προσέγγισης σε όλα τα κράτη μέλη και να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι τα πορίσματα των ελέγχων σε διάφορες εκθέσεις είναι συγκρίσιμης αξίας.

Οι διευρυμένοι στόχοι είναι οι εξής: 

 • Να παράσχει κοινή αντίληψη της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τα κατάλληλα εργαλεία και προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση εστιών επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας στο έδαφος της ΕΕ·
 • Αξιολόγηση και προσδιορισμός γενικών (και ειδικών) μέτρων εξάλειψης και περιορισμού·
 • Να δοθεί η ευκαιρία στους ασκούμενους να συγκρίνουν βασικά στοιχεία των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και άλλα στοιχεία ετοιμότητας που εκπονούν τα αντίστοιχα κράτη μέλη τους, προκειμένου να εντοπίζουν και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές·
 • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη δομή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων και της υγείας των ζώων

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Τι είναι ο λογιστικός έλεγχος, οι αρχές ελέγχου, τα είδη ελέγχου και οι ελεγκτικοί φορείς
 • Έλεγχοι σε επίπεδο ΕΕ. Κύρια πορίσματα και συστάσεις από τους ελέγχους της ΓΔ SANTE σχετικά με τις εθνικές εποπτικές αρχές στα κράτη μέλη
 • Νομικό πλαίσιο της ΕΕ, έγγραφα αναφοράς NAS και διεθνή πρότυπα
 • Οργάνωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Θεμελιώδης διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19011/2011. Ρόλος της διοργανικής συμφωνίας
 • Σύσταση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου — Οργανωτικές απαιτήσεις — Φύση της διαδικασίας ελέγχου
 • Προγραμματισμός ελέγχων βάσει κινδύνου
 • Εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου
 • Συμμόρφωση με τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις
 • Αποτελεσματική εφαρμογή, καταλληλότητα για την επίτευξη των στόχων
 • Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση του ελέγχου· Επανεξέταση του ελέγχου και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών
 •  Ελεγκτικοί πόροι, αρμοδιότητα του ελεγκτή
 • Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε υπαλλήλους των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψήφιων χωρών, των χωρών ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, των δυνάμει υποψήφιων χωρών, των ανατολικών γειτονικών χωρών και των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου και επιλεγμένων χωρών εκτός ΕΕ που συμμετέχουν άμεσα στον έλεγχο των επίσημων ελέγχων.

Ολομέλειας Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 13/12/2021 17/12/2021 ΚΚ Ζουμ
2 14/02/2022 18/02/2022 ΚΚ Ζουμ
3 07/03/2022 11/03/2022 ΚΚ Ζουμ
6 30/05/2022 03/06/2022 Μπολόνια Ιταλία
8 10/10/2022 14/10/2022 Βαρκελώνη Ισπανία
10 05/12/2022 09/12/2022 Ρώμη Ιταλία
12 27/03/203 31/03/2023 Ρίγα Λετονία
Σύστημα ελέγχου και βασικά στοιχεία για τη διενέργεια λεπτομερούς ελέγχου