Celkovým cílem programu odborné přípravy BTSF /Course týkající se nastavení a provádění auditního systému a základů pro provedení podrobného auditu je:

Šířit osvědčené postupy pro postupy auditování, zlepšit znalosti v této složité oblasti práce a zajistit jednotné a vysoké standardy provádění v celé Unii. Cílem školení je napomoci při rozvoji jednotného přístupu ve všech členských státech a poskytování záruk, že zjištění auditu v různých zprávách mají srovnatelnou hodnotu.

Rozšířenými cíli jsou: 

 • Zajistit společné chápání současného stavu vhodných nástrojů a přístupů k řešení ohnisek prioritních škodlivých organismů na území EU;
 • Posoudit a určit obecná (a specifická) eradikační a izolační opatření;
 • Poskytnout stážistům příležitost porovnat klíčové prvky pohotovostních plánů s dalšími prvky připravenosti vypracovanými jejich členskými státy s cílem určit a sdílet osvědčené postupy;
 • Sdílet osvědčené postupy týkající se struktury pohotovostních plánů a reakce na krizové situace v odvětví bezpečnosti potravin a zdraví zvířat

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Co je audit, zásady auditu, typy auditů a auditní subjekty
 • Audity na úrovni EU. Hlavní zjištění a doporučení auditů NAS GŘ SANTE v členských státech
 • Právní rámec EU, referenční dokumenty NAS a mezinárodní normy
 • Organizace systémů interního auditu
 • Základní proces auditu podle normy ISO 19011/2011. Úloha interinstitucionální dohody
 • Zřízení útvaru interního auditu – Organizační požadavky – Druh auditního procesu
 • Plánování auditu založeného na posouzení rizik
 • Provádění auditního procesu
 • Soulad s plánovanými opatřeními
 • Účinné provádění, vhodnost k dosažení cílů
 • Podávání zpráv o auditu a následná opatření; Přezkoumání auditu a šíření osvědčených postupů
 •  Auditní zdroje, kompetence auditora
 • Měření účinnosti úředních kontrol

Tento program odborné přípravy byl určen úředníkům členských států EU, kandidátských zemí, zemí EHP/ESVO, potenciálních kandidátských zemí, zemí východních sousedních a středomořských oblastí a vybraných zemí mimo EU, které se přímo podílejí na auditu úředních kontrol.

Zasedání Název Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Bologna Itálie
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelona Španělsko
10 05/12/2022 09/12/2022 Řím Itálie
12 27/03/203 31/03/2023 Riga Lotyšsko
Systém auditu a základy pro provedení podrobného auditu