Общата цел на програмата/курса за обучение на BTSF по създаване и прилагане на одитна система и основни принципи за извършване на подробен одит е:

Разпространяване на най-добри практики за одитните процедури, подобряване на познанията за тази сложна област на работа и осигуряване на последователни и високи стандарти за изпълнение в целия Съюз. Обучението има за цел да подпомогне разработването на последователен подход във всички държави членки и предоставянето на гаранции, че констатациите от одита в различните доклади са със сравнима стойност.

Разширените цели са: 

 • Осигуряване на общо разбиране за актуалното състояние на подходящите инструменти и подходи за справяне с огнищата на приоритетни вредители на територията на ЕС;
 • Оценка и определяне на общи (и конкретни) мерки за ликвидиране и ограничаване;
 • Да се даде възможност на стажантите да сравняват ключови елементи от плановете за действие при извънредни ситуации и други елементи на готовност, разработени от съответните държави членки, с цел определяне и споделяне на най-добри практики;
 • Споделяне на най-добри практики относно структурата на плановете за действие при извънредни ситуации и реакцията при кризисни ситуации в секторите на безопасността на храните и здравето на животните

Курсът разглежда следните теми:

 • Какво представлява одит, одитни принципи, видове одити и одитни органи
 • Одити на равнище ЕС. Основни констатации и препоръки от одитите на NAS от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ в държавите членки
 • Правна рамка на ЕС, референтни документи на NAS и международни стандарти
 • Организация на системите за вътрешен одит
 • Основен процес на одит съгласно ISO 19011/2011. Роля на МИС
 • Създаване на функция за вътрешен одит — Организационни изисквания — Естество на одитния процес
 • Планиране на одита въз основа на риска
 • Изпълнение на одитния процес
 • Съответствие с планирани мерки
 • Ефективно прилагане, пригодност за постигане на целите
 • Докладване и последващи действия във връзка с одита; Преглед на одита и разпространение на най-добри практики
 •  Одитни ресурси, компетентност на одитора
 • Измерване на ефективността на официалния контрол

Тази програма за обучение е насочена към служители на държавите — членки на ЕС, страните кандидатки, държавите от ЕИП/ЕАСТ, потенциалните кандидатки, източните съседни държави и държавите от Средиземноморския басейн, както и избрани държави извън ЕС, които участват пряко в одита на официалния контрол.

Сесия Дял Начална дата Крайна дата Град Държава
1 13/12/2021 17/12/2021 ВВ Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 ВВ Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 ВВ Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Болоня Италия
8 10/10/2022 14/10/2022 Барселона Испания
10 05/12/2022 09/12/2022 Рим Италия
12 27/03/203 31/03/2023 Рига Латвия
Одитна система и основни принципи за извършване на подробен одит