Kurz odbornej prípravyBTSF o dobrých životných podmienkach zvierat pri zabíjaní a v prípade usmrcovania na účely depopulácie (základná úroveň).

Organizovanie a vykonávanie odborných príprav v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na farme, dobrých podmienok pri usmrcovaní zvierat (na bitúnkoch a na účely kontroly chorôb) a dobrých podmienok počas prepravy v rámci iniciatívy Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny.

Celkové ciele sú:

  • Zlepšenie informovanosti o pravidlách a o tom, ako kontrolovať ich dodržiavanie v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú platné právne predpisy EÚ, pokiaľ ide o hydinu a produkciu ošípaných, postupy zabíjania a prepravu na dlhé vzdialenosti.
  • Zabezpečenie konzistentných noriem v celej Únii a vysokej úrovne ich vykonávania,
  • Podpora výmeny osvedčených a najlepších postupov medzi členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o kontrolné činnosti v poľnohospodárskych podnikoch.
  • Zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat chovaných na farmách v Európe,
  • Zlepšenie informovanosti o právnych predpisoch EU týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat vo vybraných krajinách mimo EÚ,
  • Podporovanie konštruktívneho dialógu medzi zainteresovanými stranami (vrátane prevádzkovateľov podnikov, mimovládnych organizácií a ich zastrešujúcich organizácií) a takisto spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ s cieľom dosiahnuť spoločné úspechy týkajúce sa najspornejších aspektov v rámci výkladu príslušných právnych predpisov.
Zasadnutie Názov Počiatočný dátum Dátum ukončenia
1 Virtuálna trieda pre dobré životné podmienky zvierat pri zabití a v prípade usmrcovania na účely depopulácie (základná úroveň) 21/06/2022 23/06/2022
2 Virtuálna trieda pre dobré životné podmienky zvierat pri zabití (základná úroveň)-I 24/01/2023 26/01/2023
3 Virtuálna trieda pre dobré životné podmienky zvierat v prípade usmrcovania na účely depopulácie (základná úroveň) 16/05/2023 18/05/2023
4 Virtuálna trieda pre dobré životné podmienky zvierat na porážke (základná úroveň)-II 22/11/2023 24/11/2023
Dobré životné podmienky zvierat pri porážke a depopulácii (základná)