BTSF apmācības kurss par dzīvnieku labturību kaušanas laikā un nonāvēšana depopulācijas nolūkā (pamatlīmenis).

Atbilstoši iniciatīvai “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai” tiks organizēta un īstenota apmācība par dzīvnieku labturību saimniecībās, dzīvnieku labturību to nonāvēšanas laikā (kautuvēs un slimību kontroles nolūkos) un dzīvnieku labturību to pārvadāšanas laikā.

Vispārējie mērķi ir šādi:

  • Uzlabot informētību par noteikumiem un to, kā kontrolēt to ievērošanu jomās, uz kurām attiecas spēkā esošie ES tiesību akti, attiecībā uz mājputnu un cūku audzēšanu, kaušanas praksi un pārvadāšanu lielos attālumos.
  • Nodrošināt konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Savienībā;
  • Veicināt paraugprakses un paraugprakses apmaiņu starp ES dalībvalstīm attiecībā uz kontroles darbībām lauku saimniecībās.
  • Uzlabot dzīvo lauksaimniecības dzīvnieku labturības apstākļus Eiropā;
  • Uzlabot izpratni atsevišķās trešās valstīs par ES tiesību aktiem, kas attiecas uz dzīvnieku labturību;
  • Stimulēt ieinteresēto personu (tostarp uzņēmēju, NVO un to jumta organizāciju) konstruktīvu dialogu un sadarbīgu vidi starp ES un trešo valstu kompetentajām iestādēm, lai kopīgi risinātu vispretrunīgākos attiecīgo tiesību aktu interpretēšanas aspektus.
Sesija Virsraksts Sākuma datums Beigu datums
1 Virtuālā klase “Dzīvnieku labturība kaušanas laikā un nonāvēšana depopulācijas nolūkā” (pamatlīmenis) 21/06/2022 23/06/2022
2 Virtuālā klase “Dzīvnieku labturība kaušanas laikā” (pamatlīmenis)-I 24/01/2023 26/01/2023
3 Virtuālā klase “Dzīvnieku labturība, ja nonāvēšana depopulācijas nolūkā” (pamatlīmenis) 16/05/2023 18/05/2023
4 Virtuālā klase “Dzīvnieku labturība kaušanas laikā” (pamatlīmenis)-II 22/11/2023 24/11/2023
Dzīvnieku labturība kaušanas laikā un depopulācija (pamata)