Μαθήματα κατάρτισηςBTSF σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή και σε περίπτωση θανάτωσης για λόγους αποπληθυσμού (βασικό επίπεδο).

Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στις εκμεταλλεύσεις, την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη θανάτωση (σε σφαγεία και για σκοπούς ελέγχου νόσων) και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα».

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κανόνες και τον τρόπο ελέγχου της τήρησής τους στους τομείς που καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, όσον αφορά την παραγωγή πουλερικών και χοίρων, τις πρακτικές σφαγής και τη μεταφορά μεγάλων αποστάσεων.
  • Διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ένωση.
  • Προώθηση της ανταλλαγής ορθών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  • Βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των ζώντων ζώων εκτροφής στην Ευρώπη.
  • Βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων σε επιλεγμένες τρίτες χώρες.
  • Ενθάρρυνση του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών, των ΜΚΟ και των κεντρικών οργανώσεών τους), καθώς και κλίματος συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ΕΕ και εθνικών αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών για την επίτευξη κοινών αποτελεσμάτων όσον αφορά τις πλέον αμφιλεγόμενες πτυχές της ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών πράξεων.
Ολομέλειας Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία
1 Εικονική τάξη για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή και σε περίπτωση θανάτωσης για λόγους αποπληθυσμού (βασικό επίπεδο) 21/06/2022 23/06/2022
2 Εικονική αίθουσα διδασκαλίας για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή (βασικό επίπεδο) -I 24/01/2023 26/01/2023
3 Εικονική αίθουσα διδασκαλίας για την καλή μεταχείριση των ζώων σε περίπτωση θανάτωσης για λόγους αποπληθυσμού (βασικό επίπεδο) 16/05/2023 18/05/2023
4 Εικονική αίθουσα διδασκαλίας για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή (βασικό επίπεδο) -II 22/11/2023 24/11/2023
Καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή και αποπληθυσμός (βασικό)