De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter är följande:

 • Att förbättra kunskapen om och medvetenheten om den nya ekologiska förordning (EU) 2018/848 och därav följande kontrollkrav, genom att säkerställa att den genomförs korrekt och genom att främja en harmoniserad strategi för hur EU:s kontrollsystem och nationella kontrollsystem fungerar.
 • Att fördjupa sig i de centrala kraven i EU:s förordningar om offentlig kontroll och ekologisk produktion och ge ansvarig personal vid kontrollmyndigheter på nivån för nationella behöriga myndigheter, CtlrA och attesterande organ, även personal från t.ex. AB eller andra relevanta officiella enheter på nationell, regional eller lokal nivå, inbegripet gräns- och marknadskontrollexperter, genom att erbjuda särskilt utvalda ämnen på ett praktiskt sätt.
 • Att stödja säkerställandet av ett konsekvent och strikt genomförande av de lagstadgade kraven för att bidra till den snabba tillväxten i den ekologiska sektorn under det förflutna och förmodligen nästa årtionde.
 • Att ta hänsyn till och åtgärda svagheter och ta itu med utmaningar på grund av en otillräckligt harmoniserad kontrollstrategi i en globalt växande ekologisk sektor som också medför högre risker såsom bedrägliga strukturer.
 • Ta hänsyn till och basera allt utbildningsmaterial på de senaste rapporter och analyser som offentliggjorts av kommissionen, främst granskningsrapporter från GD Hälsa och livsmedelssäkerhet, statistik, vanliga frågor och andra viktiga publikationer från relevanta myndigheter för att stödja deltagarna i deras mål att utveckla och genomföra mer riskbaserade och effektiva kontrollförfaranden.
 • Erbjuda väl avvägda teoretiska och praktiska sessioner, med betoning på de praktiska sessionerna, inklusive simuleringar, fallstudier, gruppövningar och besök på plats av olika ekologiska aktörer (eller eventuellt aktörsgrupper) för att samla in praktiska erfarenheter av tillhandahållen information.
 • Att möjliggöra utbyte av erfarenheter och spridning av bästa praxis för kontrollverksamhet och relevanta förfaranden för experter som arbetar i EU:s medlemsstater och förmånsländer.

Det allmänna målet med utbildningen är att säkerställa en korrekt tillämpning av Europeiska unionens rättsliga och politiska ram för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Utbildningen ska hjälpa tjänstemän inom och utanför EU, inbegripet personal från delegerade kontrollorgan, att bekanta sig med den nya rättsliga ramens tillämpningsområde, struktur och mål för att underlätta övergången till det nya systemet med fokus på de förändringar som det medför, inbegripet de praktiska aspekterna av dess effektiva genomförande och harmoniserade förfaranden. Med detta kommer det allmänna målet för BTSF-initiativet att återspeglas i sessionerna genom att stödja inlärningssteg för den förväntade höga kompetensnivån och expertisen hos den personal som arbetar vid kontrollmyndigheterna för att bättre säkerställa att offentliga kontroller utförs på ett mer enhetligt, effektivt, objektivt och adekvat sätt.

De specifika målen är följande:

 • Att vägleda deltagarna till en aktiv förberedelse genom att tillhandahålla utvalt utbildningsmaterial före utbildningen. Detta kommer att säkerställa att de har uppdaterat grunddragen i EU:s ekologiska kontrollsystem före ankomsten, såsom myndigheternas allmänna skyldigheter, ansvar och verksamhet för ekologiskt jordbruk, inklusive kontrollmyndigheter och kontrollorgan. Detta gör det också möjligt att genomföra den önskade mycket omfattande och djupgående samt mycket praktiska och interaktiva utbildningen under den givna tiden.
 • Att ge en inledande översikt över de nya förordningarna och en jämförelse med de tidigare, samt att ta upp den praktiska tillämpningen av de nya förordningarna på ett antal enskilda områden och därigenom även andra grundläggande delar av kontrollsystemet för ekologisk produktion. Därför kommer t.ex. närmare uppgifter om de behöriga myndigheternas delegering och tillsyn att ingå i sådana utvalda praktiska fallstudier som svar på de ytterligare, nya, ändrade eller konkreta kraven i förordning (EU) 2018/848.
 • Att ytterligare förbättra kunskapen om och medvetenheten om den nya ekologiska förordning (EU) 2018/848 och därav följande kontrollkrav, genom att säkerställa att den genomförs korrekt och genom att främja en harmoniserad strategi för hur EU:s kontrollsystem och nationella kontrollsystem fungerar.
 • Att fördjupa sig i de centrala kraven i EU:s förordningar om offentlig kontroll och ekologisk produktion och ge ansvarig personal vid kontrollmyndigheter på nivån för nationella behöriga myndigheter, CtlrA och attesterande organ, även personal från t.ex. AB eller andra relevanta officiella enheter på nationell, regional eller lokal nivå, inbegripet gräns- och marknadskontrollexperter, genom att erbjuda särskilt utvalda ämnen på ett praktiskt sätt.
 • Att stödja säkerställandet av ett konsekvent och strikt genomförande av de rättsliga kraven för att bidra till den snabba tillväxten i den ekologiska sektorn under det förflutna och förmodligen nästa årtionde.
 • Att överväga och ta itu med svagheter och ta itu med utmaningar på grund av en otillräckligt harmoniserad kontrollstrategi i en globalt växande ekologisk sektor som också medför högre risker såsom bedrägliga strukturer.
 • Att beakta och basera allt utbildningsmaterial på de senaste rapporter och analyser som offentliggjorts av kommissionen, främst granskningsrapporter från GD Hälsa och livsmedelssäkerhet, statistik, vanliga frågor och andra viktiga publikationer som tillhandahålls av relevanta officiella myndigheter för att stödja deltagarna i deras mål att utveckla och genomföra mer riskbaserade och effektiva kontrollförfaranden.
 • Att erbjuda väl avvägda teoretiska och praktiska sessioner, med betoning på de praktiska sessionerna, inklusive simuleringar, fallstudier, gruppövningar och besök på plats av olika ekologiska aktörer (eller eventuellt aktörsgrupper) för att samla in praktisk erfarenhet av den information som lämnats.
 • Att möjliggöra utbyte av erfarenheter och spridning av bästa praxis för kontrollverksamhet och relevanta förfaranden för experter som arbetar i EU:s medlemsstater och förmånsländer.
 • Eftersom ekologisk produktion är ett av Europeiska kommissionens politiska instrument och ligger i linje med den gröna given kommer bättre utbildad personal vid kontrollmyndigheterna också – indirekt – att bidra till kommissionens strategi för biologisk mångfald och från jord till bord.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.Endast behöriga deltagare bör bedömas ytterligare mot bakgrund av minimikraven nedan.

Deltagarna ska företräda personal vid behöriga myndigheter som deltar i offentlig kontrollverksamhet.

Praktikanterna ska ha de tekniska färdigheter som krävs inom de områden som anges nedan:

 • antingen arbeta vid ett kontrollorgan, eller
 • arbeta vid en upphandlande myndighet, kontrollorgan/kontrollmyndigheter (EU:s medlemsstater).
 • har arbetat i mer än 3 år och huvudsakligen inom ekologiska kontrollsystem,
 • de har goda kunskaper om den tidigare EU-förordningen (834/07 osv.).
 • de har redan deltagit i utbildningar om de nya förordningarna (2017/625 eller 2018/848 och IR/DA).
 • de läste den lämnade informationen i förväg och
 • de överför uppgifterna till den utbildning som förbereds.

Kursen kommer att ges på engelska.

Deltagarna kommer att uppmanas att åta sig att använda den kunskap som kurserna ger och även sprida den via olika spridningsmetoder, t.ex. genom att informera kollegor om den information som de får under utbildningen, sprida (fotokopiering eller skicka elektroniskt) utbildningsmaterialet bland sina kollegor, utarbeta informativa artiklar i yrkesinriktade nationella eller, om möjligt, i internationella tidskrifter, förbereda presentationer baserade på utbildningsmaterialet för de nationella behöriga myndigheternas yrkesutbildningar eller andra spridningsmetoder som skulle kunna vara lämpliga för att dela med sig av den information som erhållits via BTSF-utbildningarna.

Det främsta syftet med urvalsprocessen är att se till att rätt sökande deltar i utbildningen. För detta projekt anser vi att kandidaterna måste

 • Ha ledningsansvar inom sin institution, särskilt när det gäller att delegera, övervaka, samordna och/eller planera verksamhet för ekologisk produktion, hantering och/eller märkning av ekologiska produkter,
 • Direkt delta i inspektioner och certifiering av ekologiska aktörer, inbegripet gruppaktörer, och marknadskontroller av återförsäljare som säljer ekologiska produkter,
 • Ha en bakgrund i arbetet med att kontrollera importerade ekologiska produkter eller andra särskilda områden, t.ex. djurhållning, avel, utvärdering av insatsvaror utanför jordbruket, laboratorier (tolkning av laboratorieanalyser) osv. samt förebyggande eller hantering av bedrägerifall.
 • Ha de färdigheter och kunskaper som krävs för att delta i utbildningen eftersom den kommer att behandla mycket specifika frågor. Personal som redan utbildats i sitt hemland: ansvarar för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter,
 • Ha kapacitet att förbinda sig till och stödja spridningen av information och kunskap och/eller utbilda kollegor och andra inom sina organisations- och verksamhetsområden. En framgångsrik spridning av information och kunskap kommer att öka utbildningsprogrammens genomslagskraft avsevärt.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

personal vid den eller de behöriga myndigheterna för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter som deltar i registreringen av ekologiska aktörer och aktörsgrupper, godkännande och övervakning av kontrollorgan, planering och samordning av kontrollverksamhet för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, utarbetande av ekologiska uppgifter i årsrapporterna, hantering av ansökningar om undantag och utbyte av information med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater och kommissionen.

personal vid nationella, regionala och lokala behöriga myndigheter som är direkt involverade i inspektioner av ekologiska aktörer och aktörsgrupper och marknadskontroller av återförsäljare som säljer färdigförpackade ekologiska produkter och som är undantagna från kravet på innehav av certifikat.

personal vid de behöriga myndigheter som deltar i kontrollerna av importerade ekologiska produkter.

d) Personal vid de offentliga kontrollmyndigheterna eller de privata kontrollorgan till vilka de behöriga myndigheterna har delegerat särskilda ansvarsområden eller uppgifter i samband med kontroll av ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (för kontrollmyndigheter) eller delegerats (för kontrollorgan) av de behöriga myndigheterna.

e) Personal vid de nationella ackrediteringsorgan som deltar i ackrediteringen av kontrollorgan till vilka kontrolluppgifter har delegerats.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 16/10/2023 19/10/2023 Wien Österrike
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagreb
Kroatien
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Italien
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilnius Litauen
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorca Spanien
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagreb Kroatien
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilnius Litauen
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Italien
9 13/01/2025 16/01/2025 Wien Österrike
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorca Spanien
Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter