Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /kusa o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov so:

 • Izboljšanje znanja in ozaveščenosti o novi uredbi o ekološki pridelavi (EU) 2018/848 in posledičnih zahtevah glede nadzora, da se zagotovi njeno pravilno izvrševanje in spodbuja usklajen pristop k delovanju nadzornih sistemov na ravni EU in nacionalni ravni.
 • Poglobiti ključne zahteve uredb EU o uradnem nadzoru in ekološki pridelavi ter opolnomočiti odgovorno osebje nadzornih organov na ravni pristojnih nacionalnih organov, CtlrA in CB, vključno z osebjem npr. AB ali drugih ustreznih uradnih subjektov na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vključno s strokovnjaki za nadzor meja in trga, in sicer s ponujanjem posebej izbranih tem na praktičen način.
 • Podpora zagotavljanju doslednega in doslednega izvajanja regulativnih zahtev, da bi prispevali k hitri rasti v ekološkem sektorju v preteklosti in verjetno v naslednjem desetletju;
 • Upoštevati in obravnavati slabosti ter postavljati izzive zaradi premalo usklajenega pristopa k nadzoru v ekološkem sektorju, ki se na svetovni ravni povečuje in predstavlja tudi večja tveganja, kot so goljufive strukture.
 • Upoštevati in pripraviti vse gradivo za usposabljanje na podlagi najnovejših poročil in analiz, ki jih je objavila Komisija EU, zlasti revizijskih poročil GD SANTE, statističnih podatkov, pogostih vprašanj in drugih ključnih publikacij, ki jih zagotovijo ustrezni uradni organi, za podporo udeležencem pri njihovih ciljih pri razvoju in izvajanju učinkovitejših kontrolnih postopkov, ki bolj temeljijo na tveganju.
 • Ponuditi uravnotežene teoretične in praktične sestanke s poudarkom na praktičnih sejah, vključno s simulacijami, študijami primerov, skupinskimi vajami in obiski na kraju samem različnih izvajalcev dejavnosti v ekološkem sektorju (ali po možnosti skupine izvajalcev dejavnosti), da se zberejo praktične izkušnje o zagotovljenih informacijah;
 • Omogočiti izmenjavo izkušenj in razširjanje najboljših praks za nadzorne dejavnosti in ustrezne postopke strokovnjakov, ki delajo v državah članicah EU in upravičenih državah.

Splošni cilj usposabljanja je zagotoviti pravilno izvrševanje zakonodajnega in političnega okvira Evropske unije za ekološko pridelavo in označevanje ekoloških proizvodov. Usposabljanje pomaga uradnikom EU in tretjih držav, vključno z osebjem pooblaščenih nadzornih organov, da se seznanijo s področjem uporabe, strukturo in cilji novega zakonodajnega okvira, da se olajša prehod na novo ureditev s poudarkom na spremembah, ki jih prinaša, vključno s praktičnimi vidiki, povezanimi z njegovim učinkovitim izvajanjem in usklajenimi postopki. S tem se bo splošni cilj pobude BTSF odražal na sejah, in sicer s podpiranjem korakov učenja za pričakovano visoko raven usposobljenosti in strokovnega znanja osebja, ki dela v nadzornih organih, da se zagotovi enotnejše, učinkovitejše, objektivnejše in ustreznejše izvajanje uradnega nadzora.

Posamezni cilji so:

 • Usmerjanje udeležencev k aktivni pripravi z zagotavljanjem izbranega gradiva za usposabljanje pred usposabljanjem. To bo zagotovilo, da so osvežili temelje sistemov EU za nadzor ekološke pridelave pred njihovim prihodom, kot so splošne obveznosti, odgovornosti in dejavnosti organov za ekološko kmetovanje, vključno z nadzornimi organi in izvajalci. To omogoča tudi izvedbo želenega zelo obsežnega in poglobljenega ter zelo praktičnega in interaktivnega usposabljanja v danem času;
 • Zagotoviti začetni pregled novih predpisov in primerjavo s predhodnimi ter se vključiti v praktično uporabo novih predpisov o številnih posameznih temah in s tem tudi na druge osnovne elemente sistema nadzora ekološke pridelave. Zato bodo na primer podrobnosti o prenosu in nadzoru s strani pristojnih organov vključene v take izbrane praktične študije primerov, da bi se odzvali na dodatne, nove, spremenjene ali konkretne zahteve iz Uredbe (EU) 2018/848;
 • Dodatno izboljšati znanje in ozaveščenost o novi uredbi o ekološki pridelavi (EU) 2018/848 in posledičnih zahtevah glede nadzora, da se zagotovi njeno pravilno izvrševanje in spodbuja usklajen pristop k delovanju nadzornih sistemov EU in nacionalnih nadzornih sistemov;
 • Poglobiti ključne zahteve uredb EU o uradnem nadzoru in ekološki pridelavi ter opolnomočiti odgovorno osebje nadzornih organov na ravni pristojnih nacionalnih organov, CtlrA in CB, vključno z osebjem npr. AB ali drugih ustreznih uradnih subjektov na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vključno s strokovnjaki za nadzor meje in trga, in sicer s ponujanjem posebej izbranih tem na praktičen način.
 • Podpirati zagotavljanje doslednega in doslednega izvajanja regulativnih zahtev, da bi prispevali k hitri rasti v ekološkem sektorju v preteklosti in verjetno v naslednjem desetletju;
 • Obravnava in obravnava slabosti ter povečuje izzive zaradi premalo usklajenega pristopa k nadzoru v ekološkem sektorju, ki se na svetovni ravni povečuje in predstavlja tudi večja tveganja, kot so goljufive strukture;
 • Preučiti in pripraviti vse gradivo za usposabljanje na podlagi najnovejših poročil in analiz, ki jih je objavila Komisija EU, zlasti revizijskih poročil GD SANTE, statističnih podatkov, pogostih vprašanj in drugih ključnih publikacij, ki jih zagotovijo ustrezni uradni organi, da bi podprli udeležence pri njihovih ciljih pri razvoju in izvajanju učinkovitejših nadzornih postopkov, ki bolj temeljijo na tveganju;
 • Ponuditi uravnotežene teoretične in praktične sestanke s poudarkom na praktičnih sejah, vključno s simulacijami, študijami primerov, skupinskimi vajami in obiski na kraju samem različnih izvajalcev dejavnosti v ekološkem sektorju (ali po možnosti skupine izvajalcev dejavnosti), da se zberejo praktične izkušnje o zagotovljenih informacijah.
 • Omogočiti izmenjavo izkušenj in razširjanje najboljših praks za nadzorne dejavnosti in ustrezne postopke strokovnjakov, ki delajo v državah članicah EU in upravičenih državah.
 • Ker je ekološka pridelava eden od instrumentov politike Evropske komisije in je v skladu z zelenim dogovorom, bo bolje usposobljeno osebje nadzornih organov posredno prispevalo tudi k strategiji Evropske komisije za biotsko raznovrstnost in strategijo „od vil do vilic“.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.Na podlagi spodaj navedenih minimalnih zahtev je treba dodatno oceniti samo upravičene udeležence.

Udeleženci zastopajo osebje pristojnih organov, ki sodeluje pri dejavnostih uradnega nadzora.

Pripravniki morajo imeti zahtevano tehnično znanje, povezano s spodaj navedenimi področji:

 • dela pri izvajalcih nadzora ali
 • delo pri javnem naročniku, izvajalcih nadzora/nadzornih organih (država članica EU);
 • že več kot tri leta delajo predvsem na področju ekoloških nadzornih sistemov;
 • dobro poznajo prejšnjo uredbo EU (834/07 itd.);
 • so se že udeležili usposabljanj o novih uredbah (2017/625 ali 2018/848 in IR/DA);
 • predhodno preberejo predložene informacije in
 • naloge prenesejo na pripravljeno usposabljanje.

Tečaj se bo izvajal v angleškem jeziku.

Udeleženci se bodo morali zavezati, da bodo uporabili znanje, pridobljeno na tečajih, in ga razširjali z različnimi metodami razširjanja, tj. obveščanje sodelavcev o informacijah, prejetih na usposabljanju, razdeljevanje (fotokopiranje ali elektronsko pošiljanje) učnega gradiva svojim sodelavcem, priprava informativnih člankov v poklicnih nacionalnih ali, če je mogoče, v mednarodnih revijah, priprava predstavitev na podlagi gradiva za usposabljanje za strokovna usposabljanja pristojnih nacionalnih organov ali druge metode razširjanja, ki bi lahko bile primerne za izmenjavo informacij, prejetih prek usposabljanj BTSF.

Glavni poudarek izbirnega postopka je zagotoviti, da se pravi kandidati udeležijo usposabljanja. Menimo, da morajo kandidati za ta projekt:

 • Imajo v svoji instituciji vodstvene odgovornosti, zlasti v zvezi s prenosom, nadzorom, spremljanjem, usklajevanjem in/ali načrtovanjem dejavnosti ekološke pridelave, ravnanja z ekološkimi proizvodi in/ali njihovega označevanja;
 • Neposredno sodelujejo pri izvajanju inšpekcijskih pregledov in certificiranja izvajalcev dejavnosti v ekološkem sektorju, vključno z izvajalci v skupinah, in tržnim nadzorom trgovcev na drobno, ki prodajajo ekološke proizvode;
 • Imeti izkušnje z delom na področju nadzora nad uvoženimi ekološkimi proizvodi ali drugimi posebnimi področji, kot so živinoreja, vzreja, ocenjevanje surovin zunaj kmetije, laboratorij (razlaga laboratorijskih analiz) itd. ter preprečevanje ali obravnavanje primerov goljufij;
 • Imeti spretnosti in znanje za sodelovanje v usposabljanju, saj bo to obravnavalo zelo specifična vprašanja. Osebje, ki se je že usposabljalo v matični državi: odgovoren za ekološko pridelavo in označevanje ekoloških proizvodov;
 • Sposobnost zavezanja in podpore za razširjanje informacij in znanja ter/za usposabljanje sodelavcev in drugih v okviru svojih področij organizacije in dejavnosti bo uspešno razširjanje informacij in znanja znatno povečalo učinek programov usposabljanja.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

a) osebje pristojnih organov za ekološko pridelavo in označevanje ekoloških proizvodov, vključenih v registracijo izvajalcev dejavnosti v ekološkem sektorju in skupine izvajalcev dejavnosti, odobritev in nadzor izvajalcev nadzora, načrtovanje in usklajevanje nadzornih dejavnosti za ekološko pridelavo in označevanje ekoloških proizvodov, pripravo ekoloških podatkov v letnih poročilih, obravnavo zahtevkov za odstopanja ter izmenjavo informacij s pristojnimi organi drugih držav članic in Komisijo;

b) osebje pristojnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, ki je neposredno vključeno v izvajanje inšpekcijskih pregledov izvajalcev dejavnosti v ekološkem sektorju in skupine izvajalcev dejavnosti ter tržni nadzor trgovcev na drobno, ki prodajajo predpakirane ekološke proizvode in so izvzeti iz obveznosti posedovanja certifikata;

C) osebje pristojnih organov, ki sodeluje pri nadzoru uvoženih ekoloških proizvodov;

d) osebje javnih nadzornih organov ali zasebnih izvajalcev nadzora, ki so jim pristojni organi dodelili posebne odgovornosti ali naloge v zvezi z nadzornimi dejavnostmi ekološke pridelave in označevanjem ekoloških proizvodov (za nadzorne organe) ali jih (za izvajalce nadzora) prenesli pristojni organi;

e) osebje nacionalnih akreditacijskih organov, vključenih v akreditacijo izvajalcev nadzora, na katere so bile prenesene naloge nadzora.

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 16/10/2023 19/10/2023 Dunaj Avstrija
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagreb
Hrvaška
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Italija
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilna Litva
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorca Španija
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagreb Hrvaška
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilna Litva
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Italija
9 13/01/2025 16/01/2025 Dunaj Avstrija
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorca Španija
Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov