Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF /štúry o ekologickej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby sú:

 • Zlepšiť znalosti a informovanosť o novom nariadení (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a následných požiadavkách na kontrolu, zabezpečiť jeho správne presadzovanie a presadzovať harmonizovaný prístup k fungovaniu systémov kontroly na úrovni EÚ a členských štátov
 • Hlbšie sa zamerať na kľúčové požiadavky nariadení EÚ o úradných kontrolách a ekologickej poľnohospodárskej výrobe a posilniť postavenie zodpovedných zamestnancov kontrolných orgánov na úrovni PVO, CtlrA a certifikačných orgánov vrátane zamestnancov napr. z OR alebo iných príslušných oficiálnych subjektov na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vrátane expertov na kontrolu hraníc a trhu tým, že sa praktickým spôsobom ponúknu osobitne vybrané témy.
 • Podpora zabezpečenia konzistentného a dôsledného vykonávania regulačných požiadaviek s cieľom prispieť k rýchlemu rastu v odvetví ekologickej poľnohospodárskej výroby v minulom a pravdepodobne nasledujúcom desaťročí
 • Zohľadniť a riešiť nedostatky a vznikajúce výzvy v dôsledku nedostatočne harmonizovaného prístupu ku kontrole v celosvetovo rastúcom odvetví ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré takisto predstavuje vyššie riziká, ako sú podvodné štruktúry.
 • Zohľadniť a založiť všetky materiály odbornej prípravy na najnovších správach a analýzach uverejnených Európskou komisiou, najmä na audítorských správach GR SANTE, štatistikách, často kladených otázkach a iných kľúčových publikáciách, ktoré poskytli príslušné úradné orgány, s cieľom podporiť účastníkov v ich cieľoch, pokiaľ ide o vývoj a vykonávanie účinnejších kontrolných postupov, ktoré sú viac založené na riziku,
 • Ponúkať vyvážené teoretické a praktické stretnutia s dôrazom na praktické stretnutia vrátane simulácií, prípadových štúdií, skupinových cvičení a návštev na mieste u rôznych ekologických prevádzkovateľov (alebo prípadne skupiny prevádzkovateľov) s cieľom získať praktické skúsenosti s poskytnutými informáciami.
 • Umožniť výmenu skúseností a šírenie najlepších postupov pre kontrolné činnosti a príslušné postupy odborníkov pracujúcich v členských štátoch EÚ a prospešných krajinách

Všeobecným cieľom odbornej prípravy je zabezpečiť správne presadzovanie legislatívneho a politického rámca Európskej únie pre ekologickú výrobu a označovanie ekologických výrobkov. Odborná príprava pomôže úradníkom EÚ a mimo EÚ vrátane zamestnancov delegovaných kontrolných orgánov oboznámiť sa s rozsahom, štruktúrou a cieľmi nového legislatívneho rámca s cieľom uľahčiť prechod na nový režim so zameraním na zmeny, ktoré prináša, vrátane praktických aspektov súvisiacich s jeho účinným vykonávaním a harmonizovanými postupmi. V tejto súvislosti sa všeobecný cieľ iniciatívy BTSF odrazí na zasadnutiach podporou vzdelávacích krokov pre očakávanú vysokú úroveň spôsobilosti a odbornosti personálu pracujúceho v kontrolných orgánoch s cieľom lepšie zabezpečiť, aby sa úradné kontroly vykonávali jednotnejšie, efektívnejšie, objektívnejšie a primeranejšie.

Konkrétne ciele sú tieto:

 • Usmerniť účastníkov k aktívnej príprave poskytnutím vybraných školiacich materiálov pred odbornou prípravou. Tým sa zabezpečí obnovenie základov systémov ekologickej kontroly EÚ pred ich príchodom, ako sú všeobecné povinnosti, povinnosti a činnosti orgánov ekologického poľnohospodárstva vrátane štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií. To tiež umožňuje, aby sa v danom čase uskutočnila požadovaná veľmi komplexná a hĺbková, ako aj veľmi praktická a interaktívna odborná príprava;
 • Poskytnúť počiatočný prehľad o nových nariadeniach a porovnaní so skoršími nariadeniami, ako aj preskúmať praktické uplatňovanie nových nariadení na viaceré jednotlivé témy, a tým aj ďalšie základné prvky systému kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby. Preto napr. podrobnosti o delegovaní a dohľade zo strany príslušných orgánov budú zahrnuté do takýchto vybraných praktických prípadových štúdií s cieľom reagovať na dodatočné, nové, upravené alebo konkrétne požiadavky nariadenia (EÚ) 2018/848;
 • Ďalej zlepšovať znalosti a informovanosť o novom nariadení (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a následných požiadavkách na kontrolu pri zabezpečovaní jeho správneho presadzovania a pri podpore harmonizovaného prístupu k fungovaniu systémov kontroly EÚ a vnútroštátnych systémov kontroly;
 • Hlbšie sa zamerať na kľúčové požiadavky nariadení EÚ o úradných kontrolách a ekologickej poľnohospodárskej výrobe a posilniť postavenie zodpovedných zamestnancov kontrolných orgánov na úrovni PVO, CtlrA a CB, a to aj vrátane zamestnancov napr. z OR alebo iných príslušných oficiálnych subjektov na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vrátane expertov na kontrolu hraníc a trhu, a to praktickým ponúknutím osobitne vybraných tém.
 • Podporovať zabezpečenie konzistentného a dôsledného vykonávania regulačných požiadaviek s cieľom prispieť k rýchlemu rastu v odvetví ekologickej poľnohospodárskej výroby v minulom a pravdepodobne nasledujúcom desaťročí;
 • Zvážiť a riešiť nedostatky a vznikajúce výzvy v dôsledku nedostatočne harmonizovaného prístupu ku kontrole v celosvetovo rastúcom odvetví ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré takisto predstavuje vyššie riziká, ako sú podvodné štruktúry;
 • Zvážiť a založiť všetky materiály odbornej prípravy na najnovších správach a analýzach uverejnených Európskou komisiou, najmä na audítorských správach GR SANTE, štatistikách, často kladených otázkach a iných kľúčových publikáciách, ktoré poskytli príslušné úradné orgány, s cieľom podporiť účastníkov v ich cieľoch, pokiaľ ide o vývoj a vykonávanie účinnejších kontrolných postupov, ktoré sú viac založené na rizikách;
 • Ponúkať vyvážené teoretické a praktické stretnutia s dôrazom na praktické stretnutia vrátane simulácií, prípadových štúdií, skupinových cvičení a návštev na mieste u rôznych ekologických prevádzkovateľov (alebo prípadne skupiny prevádzkovateľov) s cieľom získať praktické skúsenosti s poskytnutými informáciami.
 • Umožniť výmenu skúseností a šírenie najlepších postupov pre kontrolné činnosti a príslušné postupy odborníkov pracujúcich v členských štátoch EÚ a prospešných krajinách.
 • Keďže ekologická výroba je jedným z politických nástrojov Európskej komisie a je v súlade so zelenou dohodou, lepšie vyškolení zamestnanci kontrolných orgánov takisto – nepriamo – prispejú k stratégii Európskej komisie v oblasti biodiverzity a stratégii „z farmy na stôl“.

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.Len oprávnení účastníci by sa mali ďalej posudzovať na základe minimálnych požiadaviek uvedených ďalej.

Účastníci zastupujú personál príslušných orgánov zapojených do činností úradných kontrol.

Stážisti by mali mať požadované technické zručnosti súvisiace s týmito oblasťami:

 • buď pracuje v súkromných inšpekčných organizáciách, alebo
 • pracovať pre verejného obstarávateľa, kontrolné orgány/kontrolné orgány (členský štát EÚ),
 • pracujú viac ako tri roky, najmä v oblasti ekologických kontrolných systémov;
 • majú dobrú znalosť predchádzajúceho nariadenia EÚ (dokument 834/07 atď.),
 • už sa zúčastnili na odbornej príprave týkajúcej sa nových nariadení (2017/625 alebo 2018/848 a IR/DA);
 • vopred si prečítali poskytnuté informácie a
 • tieto úlohy prinášajú do pripravovanej odbornej prípravy.

Kurz sa uskutoční v angličtine.

Účastníci budú požiadaní, aby sa zaviazali využívať poznatky získané z kurzov a šíriť ich prostredníctvom rôznych metód šírenia, t. j. informovať kolegov o informáciách získaných počas odbornej prípravy, distribuovať (fotokopírovanie alebo elektronické zasielanie) školiacich materiálov svojim kolegom, pripraviť informačné články v odborných národných časopisoch alebo, ak je to možné, v medzinárodných časopisoch, pripraviť prezentácie na základe školiacich materiálov pre odborné vzdelávanie príslušných vnútroštátnych orgánov alebo iné metódy šírenia, ktoré by mohli byť vhodné na výmenu informácií získaných prostredníctvom odbornej prípravy BTSF.

Hlavným cieľom výberového konania je zabezpečiť účasť správnych uchádzačov na odbornej príprave. V prípade tohto projektu sa domnievame, že uchádzači musia:

 • Majú riadiace povinnosti v rámci svojej inštitúcie, najmä pokiaľ ide o delegovanie, dohľad, monitorovanie, koordináciu a/alebo plánovanie ekologickej poľnohospodárskej výroby, manipuláciu a/alebo označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby;
 • Sa priamo podieľali na vykonávaní inšpekcií a certifikácie ekologických prevádzkovateľov vrátane prevádzkovateľov skupín a kontrol trhu maloobchodníkov, ktorí predávajú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby;
 • Mať skúsenosti v práci na kontrolách dovážaných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo v iných špecifických oblastiach, ako je napr. chov hospodárskych zvierat, chov, hodnotenie vstupov mimo poľnohospodárskeho podniku, laboratórium (výklad laboratórnych analýz) atď., ako aj predchádzanie prípadom podvodov alebo ich riešenie;
 • Mať zručnosti a znalosti potrebné na účasť na odbornej príprave, pretože sa ňou budú riešiť veľmi špecifické otázky. Zamestnanci, ktorí už absolvovali odbornú prípravu vo svojej domovskej krajine: zodpovedné za ekologickú výrobu a označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby;
 • Boli schopné zaviazať sa a podporovať šírenie informácií a poznatkov a/alebo odborne pripravovať kolegov a iné osoby v rámci svojej organizácie a oblasti činnosti, úspešné šírenie informácií a poznatkov výrazne zvýši vplyv programov odbornej prípravy.

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

a) zamestnancov príslušného(-ých) orgánu(-ov) pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby zapojených do registrácie prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a skupiny prevádzkovateľov, schvaľovania a dohľadu nad súkromnými inšpekčnými organizáciami, plánovania a koordinácie kontrolných činností v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, prípravy údajov o ekologickej poľnohospodárskej výrobe vo výročných správach, vybavovania žiadostí o výnimky a výmeny informácií s príslušnými orgánmi iných členských štátov a Komisiou;

b) zamestnanci príslušných vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov priamo zapojených do vykonávania inšpekcií ekologických prevádzkovateľov a skupiny prevádzkovateľov a trhových kontrol maloobchodníkov, ktorí predávajú balené produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a ktorí sú oslobodení od povinnosti vlastniť certifikát;

C) personál príslušných orgánov zapojených do kontrol dovážaných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby;

d) zamestnancov štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných súkromných súkromných inšpekčných organizácií, na ktoré príslušné orgány preniesli osobitné povinnosti alebo úlohy súvisiace s kontrolnými činnosťami v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby (v prípade štátnych inšpekčných organizácií) alebo ich delegovali (v prípade súkromných inšpekčných organizácií);

e) zamestnancov vnútroštátnych akreditačných orgánov zapojených do akreditácie súkromných inšpekčných organizácií, na ktorých boli delegované kontrolné úlohy.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 16/10/2023 19/10/2023 Viedeň Rakúsko
2 13/11/2023 16/11/2023 Záhreb
Chorvátsko
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Taliansko
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilnius Litva
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorca Španielsko
6 24/06/2024 27/06/2024 Záhreb Chorvátsko
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilnius Litva
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Taliansko
9 13/01/2025 16/01/2025 Viedeň Rakúsko
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorca Španielsko
Ekologická výroba a označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby