Ogólne cele programu szkoleniowego w ramach programu BTSF /tury w zakresie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych są następujące:

 • Poprawa wiedzy i wiedzy na temat nowego rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i wynikających z niego wymogów dotyczących kontroli, zapewnienie jego prawidłowego egzekwowania oraz promowanie zharmonizowanego podejścia do funkcjonowania unijnych i krajowych systemów kontroli
 • Głębsze omówienie kluczowych wymogów określonych w unijnych rozporządzeniach w sprawie kontroli urzędowej i produkcji ekologicznej oraz nadanie uprawnień odpowiedzialnemu personelowi organów kontrolnych na poziomie właściwych organów krajowych, CtlrA i JC, w tym pracowników np. AB lub innych odpowiednich podmiotów urzędowych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, w tym ekspertów ds. kontroli granicznej i kontroli rynku, poprzez oferowanie w praktyce konkretnie wybranych tematów.
 • Wspieranie zapewnienia spójnego i rygorystycznego wdrażania wymogów regulacyjnych, aby przyczynić się do szybkiego rozwoju sektora ekologicznego w minionym i prawdopodobnie przyszłym dziesięcioleciu.
 • Uwzględnienie i wyeliminowanie niedociągnięć oraz stawianie czoła wyzwaniom wynikającym z niewystarczająco zharmonizowanego podejścia do kontroli w rosnącym na świecie sektorze ekologicznym, który stwarza również większe ryzyko, takie jak nieuczciwe struktury;
 • Uwzględnienie i oparcie wszystkich materiałów szkoleniowych na najnowszych sprawozdaniach i analizach opublikowanych przez Komisję Europejską, głównie na sprawozdaniach z audytów DG SANTE, statystykach, najczęściej zadawanych pytaniach i innych kluczowych publikacjach dostarczonych przez właściwe organy urzędowe w celu wsparcia uczestników w realizacji ich celów w zakresie opracowywania i wdrażania w większym stopniu opartych na analizie ryzyka i skutecznych procedur kontroli.
 • Oferowanie zrównoważonych sesji teoretycznych i praktycznych, z naciskiem na sesje praktyczne, w tym symulacje, studia przypadku, ćwiczenia grupowe i wizyty na miejscu u różnych podmiotów prowadzących produkcję ekologiczną (lub ewentualnie grup podmiotów) w celu zebrania praktycznych doświadczeń w zakresie dostarczonych informacji;
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i rozpowszechniania najlepszych praktyk w zakresie działań kontrolnych i odpowiednich procedur ekspertów pracujących w państwach członkowskich UE i krajach będących beneficjentami

Ogólnym celem szkolenia jest zapewnienie prawidłowego egzekwowania ram prawnych i politycznych Unii Europejskiej w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Szkolenie ma pomóc urzędnikom UE i spoza UE, w tym pracownikom delegowanych organów kontrolnych, zapoznać się z zakresem, strukturą i celami nowych ram prawnych, aby ułatwić przejście do nowego systemu, koncentrując się na zmianach, które wprowadza, w tym praktycznych aspektach związanych ze skutecznym wdrażaniem i zharmonizowanymi procedurami. W związku z tym ogólny cel inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej edukacji” zostanie odzwierciedlony na sesjach poprzez wspieranie etapów uczenia się w zakresie oczekiwanego wysokiego poziomu kompetencji i wiedzy fachowej personelu pracującego w organach kontrolnych, aby lepiej zapewnić przeprowadzanie kontroli urzędowych w sposób bardziej jednolity, skuteczny, obiektywny i odpowiedni.

Cele szczególne są następujące:

 • Ukierunkowanie uczestników na aktywne przygotowanie poprzez dostarczenie wybranych materiałów szkoleniowych przed rozpoczęciem szkolenia. Zapewni to odświeżenie podstaw unijnych systemów kontroli ekologicznej przed ich przybyciem, takich jak ogólne obowiązki, obowiązki i działania organów ds. rolnictwa ekologicznego, w tym organów i jednostek certyfikujących. Umożliwia to również przeprowadzenie w danym czasie pożądanych bardzo kompleksowych i dogłębnych szkoleń, a także bardzo praktycznych i interaktywnych szkoleń;
 • Przedstawienie wstępnego przeglądu nowych przepisów i ich porównania z wcześniejszymi, a także omówienie praktycznego stosowania nowych rozporządzeń w odniesieniu do szeregu poszczególnych tematów, a tym samym innych podstawowych elementów systemu kontroli ekologicznej. W związku z tym np. szczegółowe informacje na temat delegowania zadań i nadzoru sprawowanego przez właściwe organy zostaną włączone do takich wybranych praktycznych studiów przypadku, aby odpowiedzieć na dodatkowe, nowe, zmienione lub konkretne wymogi rozporządzenia (UE) 2018/848;
 • Dalsze zwiększanie wiedzy i wiedzy na temat nowego rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i wynikających z niego wymogów dotyczących kontroli, zapewnienie jego prawidłowego egzekwowania oraz promowanie zharmonizowanego podejścia do funkcjonowania unijnych i krajowych systemów kontroli;
 • Dogłębniejszego zapoznania się z kluczowymi wymogami określonymi w unijnych rozporządzeniach w sprawie kontroli urzędowej i ekologicznych oraz do przyznania uprawnień odpowiedzialnemu personelowi organów kontrolnych na poziomie właściwych organów krajowych, CtlrA i JC, w tym pracowników np. AB lub innych odpowiednich podmiotów urzędowych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, w tym ekspertów ds. kontroli granicznej i kontroli rynku, poprzez oferowanie konkretnie wybranych tematów w praktyczny sposób.
 • Wspieranie zapewnienia spójnego i rygorystycznego wdrażania wymogów regulacyjnych, aby przyczynić się do szybkiego rozwoju sektora ekologicznego w minionym i prawdopodobnie przyszłym dziesięcioleciu;
 • Rozważenie i wyeliminowanie słabych punktów oraz stawianie czoła wyzwaniom wynikającym z niewystarczającego zharmonizowanego podejścia do kontroli w rosnącym na świecie sektorze ekologicznym, który stwarza również większe ryzyko, takie jak oszukańcze struktury;
 • Rozważenie i oparcie wszystkich materiałów szkoleniowych na najnowszych sprawozdaniach i analizach opublikowanych przez Komisję Europejską, głównie sprawozdaniach z audytów DG SANTE, statystykach, najczęściej zadawanych pytaniach i innych kluczowych publikacjach dostarczonych przez właściwe organy urzędowe, aby wesprzeć uczestników w realizacji ich celów w zakresie opracowywania i wdrażania bardziej skutecznych procedur kontroli opartych na analizie ryzyka;
 • Oferowanie wyważonych sesji teoretycznych i praktycznych, z naciskiem na sesje praktyczne, w tym symulacje, studia przypadku, ćwiczenia grupowe i wizyty na miejscu u różnych podmiotów prowadzących produkcję ekologiczną (lub ewentualnie grup podmiotów) w celu zebrania praktycznych doświadczeń w zakresie dostarczonych informacji.
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i rozpowszechniania najlepszych praktyk w zakresie działań kontrolnych i odpowiednich procedur ekspertów pracujących w państwach członkowskich UE i państwach będących beneficjentami.
 • Ponieważ produkcja ekologiczna jest jednym z instrumentów polityki Komisji Europejskiej i jest zgodna z Zielonym Ładem, lepiej wyszkolony personel organów kontrolnych przyczyni się również – pośrednio – do realizacji strategii Komisji Europejskiej na rzecz bioróżnorodności i strategii „od pola do stołu”.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.Tylko kwalifikujący się uczestnicy powinni zostać poddani dalszej ocenie pod kątem spełnienia określonych poniżej minimalnych wymogów.

Uczestnicy reprezentują pracowników właściwych organów zaangażowanych w działania w zakresie kontroli urzędowych.

Stażyści powinni posiadać wymagane umiejętności techniczne związane z dziedzinami wymienionymi poniżej:

 • praca w jednostkach certyfikujących lub
 • praca w instytucji zamawiającej, jednostkach certyfikujących/organach kontrolnych (państwa członkowskie UE);
 • pracowały od ponad 3 lat, głównie w dziedzinie systemów kontroli ekologicznej;
 • posiadają solidną wiedzę na temat poprzedniego rozporządzenia UE (dok. 834/07 itd.);
 • uczestniczyli już w szkoleniach na temat nowych przepisów (2017/625 lub 2018/848 i IR/DA);
 • wcześniej zapoznali się z przekazanymi informacjami oraz
 • doprowadzają oni te zadania do przygotowanego szkolenia.

Kurs odbędzie się w języku angielskim.

Uczestnicy zostaną poproszeni o zobowiązanie się do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas kursów, a także rozpowszechniania jej za pomocą różnych metod rozpowszechniania, tj. informowania współpracowników o informacjach otrzymanych podczas szkolenia, rozpowszechniania (kopiowania zdjęć lub wysyłania drogą elektroniczną) materiałów szkoleniowych wśród swoich kolegów, przygotowywania artykułów informacyjnych w profesjonalnych czasopismach krajowych lub, w miarę możliwości, w międzynarodowych czasopismach, przygotowywania prezentacji na podstawie materiałów szkoleniowych na potrzeby szkoleń zawodowych właściwych organów krajowych lub innych metod rozpowszechniania, które mogłyby być odpowiednie do dzielenia się informacjami otrzymanymi w ramach szkoleń BTSF.

Głównym celem procesu selekcji jest zapewnienie udziału odpowiednich kandydatów w szkoleniu. Uważamy, że w przypadku tego projektu kandydaci muszą:

 • Posiadać obowiązki zarządcze w swojej instytucji, w szczególności w zakresie delegowania, nadzorowania, monitorowania, koordynacji lub planowania działań w zakresie produkcji ekologicznej, obchodzenia się z produktami ekologicznymi lub znakowania produktów ekologicznych;
 • Są bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzanie inspekcji i certyfikacji podmiotów ekologicznych, w tym podmiotów grup, oraz kontrole rynkowe sprzedawców detalicznych sprzedających produkty ekologiczne;
 • Posiadać doświadczenie w pracy w zakresie kontroli przywożonych produktów ekologicznych lub innych szczególnych obszarów, takich jak hodowla zwierząt, hodowla, ocena środków produkcji poza gospodarstwem, laboratorium (interpretacja analiz laboratoryjnych) itp., a także zapobieganie przypadkom nadużyć finansowych lub postępowanie z nimi;
 • Posiadać umiejętności i wiedzę, aby uczestniczyć w szkoleniu, ponieważ będzie ono dotyczyć bardzo konkretnych kwestii. Personel już przeszkolony w kraju pochodzenia: odpowiedzialny za produkcję ekologiczną i znakowanie produktów ekologicznych;
 • Posiadać zdolność do angażowania się i wspierania rozpowszechniania informacji i wiedzy oraz/szkolenia współpracowników i innych osób w ramach swoich dziedzin organizacji i działań, skuteczne rozpowszechnianie informacji i wiedzy znacznie zwiększy wpływ programów szkoleniowych.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

personel właściwego organu/właściwych organów ds. produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych zaangażowanych w rejestrację podmiotów prowadzących produkcję ekologiczną i grup podmiotów, zatwierdzanie jednostek certyfikujących i nadzór nad nimi, planowanie i koordynowanie działań kontrolnych w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, przygotowywanie danych dotyczących produkcji ekologicznej w sprawozdaniach rocznych, rozpatrywanie wniosków o odstępstwa oraz wymianę informacji z właściwymi organami innych państw członkowskich i Komisją;

personel właściwych organów krajowych, regionalnych i lokalnych bezpośrednio zaangażowany w przeprowadzanie inspekcji podmiotów prowadzących produkcję ekologiczną i grup podmiotów oraz kontrole rynku sprzedawców detalicznych, którzy sprzedają opakowane produkty ekologiczne i są zwolnieni z obowiązku posiadania certyfikatu;

personel właściwych organów zaangażowanych w kontrole przywożonych produktów ekologicznych;

personel publicznych organów kontrolnych lub prywatnych jednostek certyfikujących, którym właściwe organy powierzyły określone obowiązki lub zadania związane z działaniami kontrolnymi w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (w przypadku organów kontrolnych) lub przekazano (w przypadku jednostek certyfikujących);

personel krajowych jednostek akredytujących zaangażowanych w akredytację jednostek certyfikujących, którym przekazano zadania kontrolne.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 16/10/2023 19/10/2023 Wiedeń Austrii
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagrzeb
Chorwacja
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Włochy
4 25/03/2024 28/03/2024 Wilno Litwa
5 06/05/2024 09/05/2023 Majorka Hiszpania
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagrzeb Chorwacja
7 09/09/2024 12/09/2024 Wilno Litwa
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Włochy
9 13/01/2025 16/01/2025 Wiedeń Austrii
10 03/02/2025 06/02/2025 Majorka Hiszpania
Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych