De algemene doelstellingen van het BOVV-opleidingsprogramma/cursus over biologische productie en etikettering van biologische producten zijn:

 • Verbetering van de kennis en het bewustzijn van de nieuwe Verordening (EU) 2018/848 inzake biologische producten en de daaruit voortvloeiende controlevereisten, door de correcte handhaving ervan te waarborgen en een geharmoniseerde aanpak van de werking van EU- en nationale controlesystemen te bevorderen.
 • Dieper in te gaan op de belangrijkste vereisten van de officiële controles en de biologische regelgeving van de EU en het verantwoordelijke personeel van controlerende autoriteiten op NBA-niveau, CtlrA en CB, met inbegrip van personeel van bv. AB of andere relevante officiële entiteiten op nationaal, regionaal of lokaal niveau, met inbegrip van grens- en marktcontroledeskundigen, te versterken door op praktische wijze specifiek geselecteerde onderwerpen aan te bieden
 • Ondersteuning van de verzekering van een consistente en rigoureuze uitvoering van de regelgevingsvereisten om bij te dragen tot de snelle groei in de biologische sector in het afgelopen en waarschijnlijk in de komende tien jaar
 • Rekening houden met zwakke punten en deze aanpakken en uitdagingen met zich meebrengen als gevolg van een onvoldoende geharmoniseerde controleaanpak in een wereldwijd groeiende biologische sector, die ook hogere risico’s met zich meebrengt, zoals frauduleuze structuren
 • Al het opleidingsmateriaal in aanmerking te nemen en te baseren op de meest recente verslagen en analyses van de Europese Commissie, met name auditverslagen, statistieken, FAQ’s en andere belangrijke publicaties van relevante officiële autoriteiten om de deelnemers te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van meer risicogebaseerde en doeltreffende controleprocedures.
 • Het aanbieden van evenwichtige theoretische en praktische sessies, met de nadruk op de praktische sessies, met inbegrip van simulaties, casestudy’s, groepsoefeningen en bezoeken ter plaatse van verschillende biologische marktdeelnemers (of mogelijk groepen exploitanten) om praktische ervaringen met verstrekte informatie te verzamelen;
 • Uitwisseling van ervaringen en verspreiding van beste praktijken voor controleactiviteiten en relevante procedures van deskundigen die werkzaam zijn in EU-lidstaten en begunstigde landen

De algemene doelstelling van de opleiding is te zorgen voor een correcte handhaving van het wetgevings- en beleidskader van de Europese Unie voor de biologische productie en de etikettering van biologische producten. De opleiding moet EU- en niet-EU-ambtenaren, met inbegrip van personeel van gedelegeerde controleorganen, helpen vertrouwd te raken met het toepassingsgebied, de structuur en de doelstellingen van het nieuwe wetgevingskader, teneinde de overgang naar de nieuwe regeling te vergemakkelijken, waarbij de nadruk ligt op de veranderingen die daaruit voortvloeien, met inbegrip van de praktische aspecten in verband met de doeltreffende uitvoering en geharmoniseerde procedures ervan. De algemene doelstelling van het BTSF-initiatief zal in de sessies tot uiting komen door het ondersteunen van leerstappen voor het verwachte hoge niveau van bekwaamheid en deskundigheid van het personeel dat werkzaam is bij de controlerende autoriteiten om beter te waarborgen dat de officiële controles uniformer, efficiënter, objectiever en adequater worden uitgevoerd.

De specifieke doelstellingen zijn:

 • De deelnemers te begeleiden bij een actieve voorbereiding door vóór de opleiding geselecteerd opleidingsmateriaal te verstrekken. Dit zal ervoor zorgen dat zij de basisbeginselen van de biologische controlesystemen van de EU vóór hun aankomst hebben vernieuwd, zoals de algemene verplichtingen, verantwoordelijkheden en activiteiten van de autoriteiten voor biologische landbouw, met inbegrip van controleautoriteiten en -organen. Dit maakt het ook mogelijk om binnen de gegeven tijd de gewenste, zeer uitgebreide, zeer praktische en interactieve opleiding te geven;
 • Een eerste overzicht te geven van de nieuwe verordeningen en een vergelijking te maken met de eerdere verordeningen, en zich te verdiepen in de praktische toepassing van de nieuwe verordeningen met betrekking tot een aantal afzonderlijke onderwerpen en daarmee andere basiselementen van het controlesysteem voor biologische producten. Daarom zullen bijvoorbeeld details over de delegatie van en het toezicht door de bevoegde autoriteiten in dergelijke geselecteerde praktische casestudies worden opgenomen om te kunnen voldoen aan de aanvullende, nieuwe, gewijzigde of concrete vereisten van Verordening (EU) 2018/848;
 • De kennis en het bewustzijn van de nieuwe Verordening (EU) 2018/848 inzake biologische producten en de daaruit voortvloeiende controlevereisten verder te verbeteren, door de correcte handhaving ervan te waarborgen en een geharmoniseerde aanpak van de werking van EU- en nationale controlesystemen te bevorderen;
 • Dieper in te gaan op de belangrijkste vereisten van de officiële controles en de biologische regelgeving van de EU en het verantwoordelijke personeel van controlerende autoriteiten op NBA-niveau, CtlrA en CB, met inbegrip van personeel van bv. AB of andere relevante officiële entiteiten op nationaal, regionaal of lokaal niveau, met inbegrip van grens- en marktcontroledeskundigen, te versterken door op praktische wijze specifiek geselecteerde onderwerpen aan te bieden.
 • Steun te verlenen aan de verzekering van een consistente en rigoureuze toepassing van de wettelijke voorschriften om bij te dragen tot de snelle groei van de biologische sector in het afgelopen en waarschijnlijk in de komende tien jaar;
 • Zwakke punten in overweging te nemen en aan te pakken en uitdagingen aan te pakken als gevolg van een onvoldoende geharmoniseerde controleaanpak in een wereldwijd groeiende biologische sector die ook grotere risico’s met zich meebrengt, zoals frauduleuze structuren;
 • Al het opleidingsmateriaal te overwegen en te baseren op de meest recente verslagen en analyses die zijn gepubliceerd door de Europese Commissie, met name auditverslagen, statistieken, veelgestelde vragen en andere belangrijke publicaties van relevante officiële autoriteiten om de deelnemers te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van meer risicogebaseerde en doeltreffende controleprocedures;
 • Het aanbieden van evenwichtige theoretische en praktische sessies, met de nadruk op de praktische sessies, met inbegrip van simulaties, casestudy’s, groepsoefeningen en bezoeken ter plaatse van verschillende biologische marktdeelnemers (of mogelijk groepen exploitanten) om praktische ervaringen met verstrekte informatie te verzamelen.
 • De uitwisseling van ervaringen en de verspreiding van beste praktijken voor controleactiviteiten en relevante procedures van deskundigen die in EU-lidstaten en begunstigde landen werkzaam zijn, mogelijk maken.
 • Aangezien biologische productie een van de beleidsinstrumenten van de Europese Commissie is en in overeenstemming is met de Green Deal, zal beter opgeleid personeel van de controleautoriteiten ook — indirect — bijdragen aan de biodiversiteitsstrategie en de „van boer tot bord” -strategie van de Europese Commissie.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan alvorens aanvragen in te dienen of te valideren.Alleen in aanmerking komende deelnemers moeten verder worden beoordeeld aan de hand van de onderstaande minimumeisen.

Deelnemers vertegenwoordigen personeelsleden van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij officiële controleactiviteiten.

De stagiairs moeten beschikken over de vereiste technische vaardigheden op de volgende gebieden:

 • hetzij bij een controleorgaan werken, hetzij
 • werkzaamheden bij een aanbestedende dienst, controleorganen/controleautoriteiten (EU-lidstaten);
 • al meer dan 3 jaar werken, voornamelijk op het gebied van biologische controlesystemen;
 • zij beschikken over een gedegen kennis van de vorige EU-verordening (834/07 enz.);
 • zij hebben al opleidingen over de nieuwe verordeningen gevolgd (2017/625 of 2018/848 en IR/DA);
 • zij hebben de verstrekte informatie vooraf gelezen en
 • zij brengen de taken voor aan de opleiding.

De voertaal van de cursus is Engels.

De deelnemers wordt verzocht zich ertoe te verbinden de met de cursussen opgedane kennis te gebruiken en deze ook via verschillende verspreidingsmethoden te verspreiden, d.w.z. de collega’s te informeren over de informatie die zij tijdens de opleiding hebben ontvangen, het opleidingsmateriaal te verspreiden (fotokopiëren of elektronisch verzenden) onder hun collega’s, informatieve artikelen op te stellen in de nationale beroepswereld of, indien mogelijk, in internationale tijdschriften, presentaties te maken op basis van het opleidingsmateriaal voor de professionele opleidingen van de nationale bevoegde autoriteiten of andere verspreidingsmethoden die geschikt kunnen zijn om de via de BTSF-opleidingen ontvangen informatie te delen.

Het selectieproces is er in de eerste plaats op gericht ervoor te zorgen dat de juiste kandidaten de opleiding volgen. Voor dit project zijn wij van mening dat de kandidaten:

 • Binnen hun instelling beheersverantwoordelijkheden hebben, met name met betrekking tot het delegeren van, het toezicht op, de monitoring, de coördinatie en/of de planning van activiteiten op het gebied van de biologische productie, de hantering en/of de etikettering van biologische producten;
 • Rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van inspecties en certificering van biologische marktdeelnemers, met inbegrip van groepsexploitanten, en marktcontroles van detailhandelaren die biologische producten verkopen;
 • Een achtergrond hebben bij de controles van geïmporteerde biologische producten of andere specifieke gebieden, zoals veehouderij, fokken, evaluatie van productiemiddelen buiten het landbouwbedrijf, laboratorium (interpretatie van laboratoriumanalyses) enz., alsook het voorkomen of behandelen van fraudegevallen;
 • Beschikken over de vaardigheden en kennis om deel te nemen aan de opleiding, aangezien zij zeer specifieke kwesties zal aanpakken. Personeel dat reeds in eigen land is opgeleid: verantwoordelijk voor de biologische productie en de etikettering van biologische producten;
 • In staat zijn zich in te zetten voor en steun te verlenen aan de verspreiding van de informatie en kennis en/of collega’s en anderen binnen hun organisatie en activiteitengebied op te leiden, zal de succesvolle verspreiding van informatie en kennis het effect van de opleidingsprogramma’s aanzienlijk vergroten.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

a) personeel van de bevoegde autoriteit (en) voor de biologische productie en de etikettering van biologische producten dat betrokken is bij de registratie van biologische marktdeelnemers en groepen exploitanten, de erkenning van en het toezicht op controleorganen, de planning en coördinatie van controleactiviteiten voor de biologische productie en de etikettering van biologische producten, de voorbereiding van de biologische gegevens in de jaarverslagen, de behandeling van verzoeken om afwijkingen en de uitwisseling van informatie met de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten en de Commissie;

personeel van de nationale, regionale en lokale bevoegde autoriteiten dat rechtstreeks betrokken is bij inspecties van biologische exploitanten en groepen exploitanten en marktcontroles van detailhandelaren die voorverpakte biologische producten verkopen en zijn vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een certificaat;

personeel van de bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de controles van ingevoerde biologische producten;

personeel van de publieke controleautoriteiten of particuliere controleorganen waaraan specifieke verantwoordelijkheden of taken in verband met controleactiviteiten voor de biologische productie en de etikettering van biologische producten zijn opgedragen (voor controleautoriteiten) of gedelegeerd (voor controleorganen) door de bevoegde autoriteiten;

personeel van de nationale accreditatie-instanties die betrokken zijn bij de accreditatie van controleorganen waaraan controletaken zijn gedelegeerd.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 16/10/2023 19/10/2023 Wenen Oostenrijk
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagreb
Kroatië
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Italië
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilnius Litouwen
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorca Spanje
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagreb Kroatië
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilnius Litouwen
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Italië
9 13/01/2025 16/01/2025 Wenen Oostenrijk
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorca Spanje
Biologische productie en etikettering van biologische producten