BTSF mācību programmas/ Bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas mācību programmas vispārējie mērķi ir šādi:

 • Uzlabot zināšanas un informētību par jauno bioloģiskās ražošanas regulu (ES) 2018/848 un no tās izrietošajām kontroles prasībām, nodrošinot tās pareizu izpildi un veicinot saskaņotu pieeju ES un valstu kontroles sistēmu darbībai.
 • Padziļināti pievērsties ES oficiālās kontroles un bioloģiskās ražošanas regulu galvenajām prasībām un pilnvarot atbildīgos kontroles iestāžu darbiniekus VKI, CtlrA un CB līmenī, tostarp arī darbiniekus no, piemēram, AB vai citām attiecīgām oficiālām struktūrām valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, tostarp robežkontroles un tirgus kontroles ekspertus, praktiskā veidā piedāvājot īpaši atlasītus tematus.
 • Atbalstīt reglamentējošo prasību konsekventu un stingru īstenošanu, lai veicinātu strauju izaugsmi bioloģiskās ražošanas nozarē iepriekšējā un, iespējams, nākamajā desmitgadē.
 • Ņemt vērā un novērst nepilnības un pieaugošās problēmas, ko rada nepietiekami saskaņota kontroles pieeja globāli augošā bioloģiskās ražošanas nozarē, kas arī rada lielāku risku, piemēram, krāpnieciskas struktūras.
 • Ņemt vērā un balstīt visus mācību materiālus uz jaunākajiem ES Komisijas publicētajiem ziņojumiem un analīzi, galvenokārt SANTE ĢD revīzijas ziņojumiem, statistiku, bieži uzdotiem jautājumiem un citām svarīgām publikācijām, ko sniegušas attiecīgās oficiālās iestādes, lai palīdzētu dalībniekiem sasniegt to mērķus, izstrādājot un īstenojot vairāk uz risku balstītas un efektīvākas kontroles procedūras.
 • Piedāvāt līdzsvarotas teorētiskās un praktiskās sesijas, īpašu uzmanību pievēršot praktiskām sesijām, tostarp simulācijām, gadījumu izpētei, grupu mācībām un dažādu bioloģiskās ražošanas operatoru (vai, iespējams, operatoru grupu) apmeklējumiem uz vietas, lai apkopotu praktisko pieredzi par sniegto informāciju.
 • Nodrošināt pieredzes apmaiņu un paraugprakses izplatīšanu attiecībā uz ES dalībvalstīs un saņēmējvalstīs strādājošo ekspertu kontroles darbībām un attiecīgajām procedūrām.

Apmācības vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības tiesiskā un politikas regulējuma pareizu īstenošanu bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas jomā. Apmācība palīdz ES un trešo valstu amatpersonām, tostarp deleģēto kontroles institūciju darbiniekiem, iepazīties ar jaunā tiesiskā regulējuma darbības jomu, struktūru un mērķiem, lai atvieglotu pāreju uz jauno režīmu, galveno uzmanību pievēršot tā radītajām izmaiņām, tostarp praktiskajiem aspektiem, kas saistīti ar tā efektīvu īstenošanu un saskaņotām procedūrām. Tādējādi BTSF iniciatīvas vispārīgais mērķis tiks atspoguļots sesijās, atbalstot mācību posmus, lai nodrošinātu kontroles iestāžu darbinieku paredzamo augsto kompetences un zināšanu līmeni, lai labāk nodrošinātu, ka oficiālās kontroles tiek veiktas vienotākas, efektīvākas, objektīvākas un adekvātākas.

Konkrētie mērķi ir šādi:

 • Virzīt dalībniekus uz aktīvu sagatavošanos, pirms apmācības nodrošinot atlasītus mācību materiālus. Tas nodrošinās, ka tās pirms ierašanās ir atsvaidinājušas ES bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmu pamatus, piemēram, bioloģiskās lauksaimniecības iestāžu, tostarp kontroles iestāžu un struktūru, vispārējos pienākumus, pienākumus un darbības. Tas arī ļauj konkrētajā laikā īstenot vēlamo ļoti visaptverošu un padziļinātu, kā arī ļoti praktisku un interaktīvu apmācību;
 • Sniegt sākotnējo pārskatu par jaunajām regulām un salīdzinājumu ar iepriekšējām regulām, kā arī pievērsties jauno regulu praktiskai piemērošanai attiecībā uz vairākiem atsevišķiem tematiem un, to darot, citiem bioloģiskās kontroles sistēmas pamatelementiem. Tāpēc, piemēram, informācija par kompetento iestāžu deleģēšanu un uzraudzību tiks iekļauta šādos atlasītos praktisko gadījumu pētījumos, lai reaģētu uz Regulas (ES) 2018/848 papildu, jaunajām, grozītajām vai konkrētajām prasībām;
 • Turpināt uzlabot zināšanas un informētību par jauno bioloģiskās ražošanas regulu (ES) 2018/848 un no tās izrietošajām kontroles prasībām, nodrošinot tās pareizu izpildi un veicinot saskaņotu pieeju ES un valstu kontroles sistēmu darbībai;
 • Padziļināti pievērsties ES oficiālās kontroles un bioloģiskās ražošanas regulu galvenajām prasībām un pilnvarot atbildīgos kontroles iestāžu darbiniekus VKI, CtlrA un CB līmenī, tostarp arī darbiniekus no, piemēram, AB vai citām attiecīgām oficiālām struktūrām valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, tostarp robežkontroles un tirgus kontroles ekspertus, praktiskā veidā piedāvājot īpaši atlasītus tematus.
 • Atbalstīt reglamentējošo prasību konsekventu un stingru īstenošanu, lai veicinātu strauju izaugsmi bioloģiskās ražošanas nozarē iepriekšējā un, iespējams, nākamajā desmitgadē;
 • Ņemt vērā un novērst trūkumus un pieaugošās problēmas, ko rada nepietiekami saskaņota kontroles pieeja globāli augošajā bioloģiskās ražošanas nozarē, kas rada arī lielāku risku, piemēram, krāpnieciskas struktūras;
 • Apsvērt un balstīt visus mācību materiālus uz jaunākajiem ES Komisijas publicētajiem ziņojumiem un analīzi, galvenokārt SANTE ĢD revīzijas ziņojumiem, statistiku, bieži uzdotiem jautājumiem un citām svarīgām publikācijām, ko sniegušas attiecīgās oficiālās iestādes, lai palīdzētu dalībniekiem sasniegt to mērķus, izstrādājot un īstenojot vairāk uz risku balstītas un efektīvākas kontroles procedūras;
 • Piedāvāt līdzsvarotas teorētiskās un praktiskās sesijas, uzsvaru liekot uz praktiskām sesijām, tostarp simulācijām, gadījumu izpēti, grupu vingrinājumiem un dažādu bioloģiskās ražošanas operatoru (vai, iespējams, operatoru grupu) apmeklējumiem uz vietas, lai apkopotu praktisko pieredzi par sniegto informāciju.
 • Dot iespēju apmainīties ar pieredzi un izplatīt paraugpraksi attiecībā uz kontroles darbībām un attiecīgajām procedūrām, ko izmanto eksperti, kuri strādā ES dalībvalstīs un labuma guvējās valstīs.
 • Tā kā bioloģiskā ražošana ir viens no Eiropas Komisijas politikas instrumentiem un atbilst zaļajam kursam, labāk apmācīti kontroles iestāžu darbinieki netieši veicinās arī Eiropas Komisijas Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju un stratēģiju “No lauka līdz galdam”.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem. Turpmāk jānovērtētikai atbilstīgie dalībnieki, ņemot vērā turpmāk minētās minimālās prasības.

Dalībnieki pārstāv oficiālās kontroles darbībāsiesaistīto kompetento iestāžu darbiniekus.

Apmācāmajiem jābūt vajadzīgajām tehniskajām prasmēm, kas saistītas ar turpmāk uzskaitītajām jomām:

 • vai nu strādāt kontroles iestādēs, vai
 • strādāt līgumslēdzējā iestādē, kontroles struktūrās/kontroles iestādēs (ES DV);
 • ir strādājuši vairāk nekā trīs gadus un galvenokārt bioloģiskās kontroles sistēmu jomā;
 • viņiem ir labas zināšanas par iepriekšējo ES regulu (834/07 u. c.);
 • viņi jau ir apmeklējuši apmācību par jaunajiem noteikumiem (2017/625 vai 2018/848 un IR/DA);
 • viņi iepriekš izlasīja sniegto informāciju un
 • viņi nodod uzdevumus sagatavotajai apmācībai.

Kurss notiks angļu valodā.

Dalībniekiem būs jāapņemas izmantot kursos iegūtās zināšanas un arī izplatīt tās, izmantojot dažādas izplatīšanas metodes, t. i., informējot kolēģus par mācībās saņemto informāciju, izplatot (fotokopējot vai elektroniski nosūtot) mācību materiālus saviem kolēģiem, sagatavojot informatīvus rakstus valsts profesionālajās vai, ja iespējams, starptautiskos žurnālos, sagatavojot prezentācijas, kuru pamatā ir mācību materiāli valsts kompetento iestāžu profesionālajai apmācībai vai citām izplatīšanas metodēm, kas varētu būt piemērotas, lai dalītos ar informāciju, kas saņemta, izmantojot BTSF apmācību.

Atlases procesa galvenais mērķis ir nodrošināt, ka pareizie kandidāti apmeklē apmācību. Attiecībā uz šo projektu mēs uzskatām, ka kandidātiem:

 • Savā iestādē ir pārvaldības pienākumi, jo īpaši saistībā ar bioloģisko produktu bioloģiskās ražošanas, apstrādes un/vai marķēšanas darbību deleģēšanu, uzraudzību, uzraudzību, koordinēšanu un/vai plānošanu;
 • Ir tieši iesaistītas bioloģisko operatoru, tostarp grupu operatoru, inspicēšanā un sertificēšanā, kā arī to mazumtirgotāju tirgus kontrolēs, kuri pārdod bioloģiskos produktus;
 • Jābūt pieredzei darbā ar importētu bioloģisko produktu kontroli vai citām konkrētām jomām, piemēram, lopkopību, audzēšanu, ārpussaimniecības resursu novērtēšanu, laboratoriju (laboratorijas analīžu interpretēšana) utt., kā arī krāpšanas gadījumu novēršanu vai risināšanu;
 • Jābūt prasmēm un zināšanām, lai piedalītos apmācībā, jo tā risinās ļoti specifiskus jautājumus. Darbinieki, kas jau apmācīti savā mītnes valstī: atbild par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu;
 • Spēj uzņemties saistības un atbalstīt informācijas un zināšanu izplatīšanu un/lai apmācītu kolēģus un citus savas organizācijas un darbības jomās, veiksmīga informācijas un zināšanu izplatīšana ievērojami palielinās mācību programmu ietekmi.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas kompetentās(-o) iestādes(-žu) darbinieki, kas iesaistīti bioloģisko operatoru un operatoru grupu reģistrācijā, kontroles organizāciju apstiprināšanā un uzraudzībā, bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas kontroles pasākumu plānošanā un koordinēšanā, bioloģisko datu sagatavošanā gada ziņojumos, atkāpju pieprasījumu apstrādē un informācijas apmaiņā ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisiju;

valsts, reģionālo un vietējo kompetento iestāžu darbinieki, kas ir tieši iesaistīti bioloģisko operatoru un operatoru grupu pārbaudēs un to mazumtirgotāju tirgus kontrolēs, kuri pārdod fasētus bioloģiskos produktus un ir atbrīvoti no pienākuma saņemt sertifikātu;

importēto bioloģisko produktu kontrolē iesaistīto kompetento iestāžu darbinieki;

valsts kontroles iestāžu vai privāto kontroles organizāciju personāls, kam kompetentās iestādes ir uzticējušas īpašus pienākumus vai uzdevumus saistībā ar kontroles darbībām bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas jomā (kontroles iestādēm) vai deleģējušas (kontroles institūcijām);

to valsts akreditācijas struktūru darbinieki, kas iesaistītas to kontroles institūciju akreditācijā, kurām ir deleģēti kontroles uzdevumi.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 16/10/2023 19/10/2023 Vīne Austrija
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagreba
Horvātija
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Itālija
4 25/03/2024 28/03/2024 Viļņa Lietuva
5 06/05/2024 09/05/2023 Maljorka Spānija
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagreba Horvātija
7 09/09/2024 12/09/2024 Viļņa Lietuva
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Itālija
9 13/01/2025 16/01/2025 Vīne Austrija
10 03/02/2025 06/02/2025 Maljorka Spānija
Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana