BTSF mācību programmas/bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas kursa vispārējie mērķi ir šādi:

 • Uzlabot zināšanas un informētību par jauno Bioloģiskās ražošanas regulu (ES) 2018/848 un no tās izrietošajām kontroles prasībām, nodrošinot tās pareizu izpildi un veicinot saskaņotu pieeju ES un nacionālo kontroles sistēmu darbībai.
 • Iedziļināties ES oficiālās kontroles un bioloģiskās ražošanas regulu galvenajās prasībās un pilnvarot kontrolējošo iestāžu atbildīgos darbiniekus VKI, CtlrA un sertifikācijas struktūru līmenī, tostarp arī darbiniekus no, piemēram, AB vai citām attiecīgām oficiālām struktūrām valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, tostarp robežkontroles un tirgus kontroles ekspertus, praktiski piedāvājot īpaši atlasītus tematus.
 • Atbalstīt konsekventu un stingru regulatīvo prasību īstenošanu, lai veicinātu strauju izaugsmi bioloģiskās lauksaimniecības nozarē pagātnē un, iespējams, nākamajā desmitgadē
 • Ņemt vērā un novērst trūkumus un problēmas, ko rada nepietiekami saskaņota kontroles pieeja globāli augošā bioloģiskās ražošanas nozarē, kas arī rada lielākus riskus, piemēram, krāpnieciskas struktūras.
 • ņemt vērā un balstīt visus mācību materiālus uz jaunākajiem ziņojumiem un analīzi, ko publicējusi ES Komisija, galvenokārt SANTE ĢD revīzijas ziņojumus, statistiku, bieži uzdotos jautājumus un citas svarīgas publikācijas, ko sniegušas attiecīgās oficiālās iestādes, lai atbalstītu dalībniekus to mērķu sasniegšanā, izstrādājot un īstenojot vairāk uz risku balstītas un efektīvākas kontroles procedūras;
 • Piedāvāt līdzsvarotas teorētiskās un praktiskās sesijas, uzsvaru liekot uz praktiskajām sesijām, tostarp simulācijām, gadījumu izpēti, grupu mācībām un dažādu bioloģiskās ražošanas operatoru (vai, iespējams, operatoru grupu) apmeklējumiem uz vietas, lai apkopotu praktisko pieredzi par sniegto informāciju.
 • Nodrošināt pieredzes apmaiņu un paraugprakses izplatīšanu attiecībā uz kontroles darbībām un attiecīgajām procedūrām, ko veic eksperti, kuri strādā ES dalībvalstīs un priekšrocību saņēmējās valstīs.

Apmācības vispārīgais mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas tiesiskā un politiskā regulējuma pareizu izpildi. Apmācība palīdz ES un trešo valstu amatpersonām, tostarp deleģēto kontroles institūciju darbiniekiem, iepazīties ar jaunā tiesiskā regulējuma darbības jomu, struktūru un mērķiem, lai atvieglotu pāreju uz jauno režīmu, galveno uzmanību pievēršot tā radītajām izmaiņām, tostarp praktiskajiem aspektiem, kas saistīti ar tā efektīvu īstenošanu un saskaņotām procedūrām. Tādējādi BTSF iniciatīvas vispārīgais mērķis tiks atspoguļots sesijās, atbalstot mācību pasākumus attiecībā uz kontroles iestāžu darbinieku sagaidāmo augsto kompetences un zinātības līmeni, lai labāk nodrošinātu, ka oficiālās kontroles tiek veiktas vienotāk, efektīvāk, objektīvāk un atbilstošāk.

Konkrētie mērķi ir šādi:

 • Lai palīdzētu dalībniekiem aktīvi sagatavoties, pirms apmācības nodrošinot atlasītus mācību materiālus. Tas nodrošinās, ka viņi pirms ierašanās ir atsvaidzinājuši ES bioloģiskās kontroles sistēmu pamatus, piemēram, bioloģiskās lauksaimniecības iestāžu, tostarp kontroles iestāžu un struktūru, vispārējos pienākumus, atbildību un darbības. Tas arī ļauj noteiktajā laikā īstenot vēlamo ļoti visaptverošo un padziļināto, kā arī ļoti praktisko un interaktīvo apmācību;
 • Sniegt sākotnēju pārskatu par jaunajiem noteikumiem un salīdzinājumu ar iepriekšējiem, kā arī iedziļināties jauno noteikumu praktiskajā piemērošanā vairākos atsevišķos jautājumos un, to darot, citos bioloģiskās kontroles sistēmas pamatelementos. Tāpēc, piemēram, sīkāka informācija par kompetento iestāžu veikto deleģēšanu un uzraudzību tiks iekļauta šādās atlasītās praktisko gadījumu izpētēs, lai reaģētu uz Regulas (ES) 2018/848 papildu, jaunām, grozītām vai konkrētām prasībām;
 • vēl vairāk uzlabot zināšanas un informētību par jauno Bioloģiskās ražošanas regulu (ES) 2018/848 un no tās izrietošajām kontroles prasībām, nodrošinot tās pareizu izpildi un veicinot saskaņotu pieeju ES un nacionālo kontroles sistēmu darbībai;
 • Iedziļināties ES oficiālās kontroles un bioloģiskās ražošanas regulu galvenajās prasībās un pilnvarot kontrolējošo iestāžu atbildīgos darbiniekus VKI, CtlrA un CB līmenī, tostarp arī darbiniekus no, piemēram, AB vai citām attiecīgām oficiālām struktūrām valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, tostarp robežkontroles un tirgus kontroles ekspertus, praktiski piedāvājot īpaši atlasītus tematus.
 • atbalstīt konsekventu un stingru regulatīvo prasību īstenošanu, lai veicinātu strauju izaugsmi bioloģiskās ražošanas nozarē iepriekšējā un, iespējams, nākamajā desmitgadē;
 • ņemt vērā un novērst trūkumus un problēmas, ko rada nepietiekami saskaņota kontroles pieeja globāli augošā bioloģiskās ražošanas nozarē, kas arī rada lielākus riskus, piemēram, krāpnieciskas struktūras;
 • apsvērt un balstīt visus mācību materiālus uz jaunākajiem ziņojumiem un analīzi, ko publicējusi ES Komisija, galvenokārt SANTE ĢD revīzijas ziņojumiem, statistiku, bieži uzdotiem jautājumiem un citām svarīgām publikācijām, ko sniegušas attiecīgās oficiālās iestādes, lai atbalstītu dalībniekus to mērķu sasniegšanā, izstrādājot un īstenojot vairāk uz risku balstītas un efektīvākas kontroles procedūras;
 • Piedāvāt līdzsvarotas teorētiskās un praktiskās sesijas, uzsvaru liekot uz praktiskajām sesijām, tostarp simulācijām, gadījumu izpēti, grupu mācībām un dažādu bioloģiskās ražošanas operatoru (vai, iespējams, operatoru grupu) apmeklējumiem uz vietas, lai apkopotu praktisko pieredzi par sniegto informāciju.
 • Nodrošināt pieredzes apmaiņu un paraugprakses izplatīšanu attiecībā uz kontroles pasākumiem un attiecīgajām procedūrām, ko veic eksperti, kuri strādā ES dalībvalstīs un priekšrocību saņēmējās valstīs.
 • Tā kā bioloģiskā ražošana ir viens no Eiropas Komisijas politikas instrumentiem un atbilst zaļajam kursam, labāk apmācīti kontroles iestāžu darbinieki arī netieši sniegs ieguldījumu Eiropas Komisijas Biodaudzveidības stratēģijā un stratēģijā “No lauka līdz galdam”.

Šī mācību programma ir izstrādāta turpmāk aprakstītajiem profiliem un amatiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai apstiprināšanas, lūdzu, pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem. Turpmāk jānovērtē tikai tie dalībnieki, kuri ir tiesīgi piedalīties konkursā, ņemot vērā turpmāk izklāstītās minimālās prasības.

Dalībnieki pārstāv oficiālo kontroļu darbībās iesaistīto kompetento iestāžu personālu.

Apmācāmajiem jābūt nepieciešamajām tehniskajām prasmēm šādās jomās:

 • vai nu strādā kontroles institūcijās, vai
 • darbs līgumslēdzējā iestādē, kontroles struktūrās/kontroles iestādēs (ES DV);
 • ir strādājuši vairāk nekā 3 gadus un galvenokārt bioloģiskās kontroles sistēmu jomā;
 • viņiem ir labas zināšanas par iepriekšējo ES regulu (834/07 u. c.);
 • viņi jau ir piedalījušies apmācībās par jaunajiem noteikumiem (2017/625 vai 2018/848 un IR/DA);
 • viņi iepriekš izlasīja sniegto informāciju un
 • viņi veic uzdevumus sagatavotajā apmācībā.

Kurss notiks angļu valodā.

Dalībniekiem tiks lūgts apņemties izmantot kursos iegūtās zināšanas un arī izplatīt tās, izmantojot dažādas izplatīšanas metodes, t. i., informējot kolēģus par apmācībā saņemto informāciju, izplatot (fotokopējot vai nosūtot elektroniski) mācību materiālus saviem kolēģiem, sagatavojot informatīvus rakstus profesionālajos valsts vai, ja iespējams, starptautiskajos žurnālos, sagatavojot prezentācijas, kuru pamatā ir mācību materiāli, valstu kompetento iestāžu profesionālajai apmācībai vai citas izplatīšanas metodes, kas varētu būt piemērotas, lai dalītos ar BTSF apmācībās saņemto informāciju.

Atlases procesa galvenais mērķis ir nodrošināt, lai apmācībā piedalītos pareizie kandidāti. Attiecībā uz šo projektu mēs uzskatām, ka kandidātiem ir:

 • veic pārvaldības pienākumus savā iestādē, jo īpaši attiecībā uz bioloģiskās ražošanas, bioloģisko produktu apstrādes un/vai marķēšanas darbību deleģēšanu, uzraudzību, koordinēšanu un/vai plānošanu;
 • tieši iesaistās bioloģisko operatoru pārbaudēs un sertifikācijā, tostarp grupu operatoru pārbaudēs un to mazumtirgotāju tirgus kontrolē, kuri pārdod bioloģiskos produktus;
 • jābūt pieredzei importēto bioloģisko produktu kontrolē vai citās īpašās jomās, piemēram, lopkopībā, selekcijā, ārpussaimniecības resursu novērtēšanā, laboratorijā (laboratorijas analīžu interpretēšanā) utt., kā arī krāpšanas gadījumu novēršanā vai risināšanā;
 • Jābūt prasmēm un zināšanām, lai piedalītos apmācībā, jo tā risinās ļoti specifiskus jautājumus. Personāls, kas jau ir apmācīts savā mītnes valstī: atbild par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu;
 • Spēja uzņemties saistības un atbalstīt informācijas un zināšanu izplatīšanu un/vai apmācīt kolēģus un citus darbiniekus savās organizācijas un darbības jomās, sekmīga informācijas un zināšanu izplatīšana ievērojami palielinās mācību programmu ietekmi.

Šī mācību programma ir izstrādāta turpmāk aprakstītajiem profiliem un amatiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai apstiprināšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

a) bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas kompetentās(-o) iestādes(-žu) darbinieki, kas iesaistīti bioloģisko operatoru un operatoru grupu reģistrācijā, kontroles institūciju apstiprināšanā un uzraudzībā, bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas kontroles darbību plānošanā un koordinēšanā, bioloģiskās ražošanas datu sagatavošanā gada ziņojumos, atkāpju pieprasījumu apstrādē un informācijas apmaiņā ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisiju;

b) valsts, reģionālo un vietējo kompetento iestāžu darbinieki, kas tieši iesaistīti bioloģisko operatoru un operatoru grupu pārbaužu veikšanā un to mazumtirgotāju tirgus kontrolē, kuri pārdod fasētus bioloģiskos produktus un ir atbrīvoti no pienākuma uzrādīt sertifikātu;

c) importēto bioloģisko produktu kontrolē iesaistīto kompetento iestāžu personāls;

d) valsts kontroles iestāžu vai privāto kontroles institūciju darbinieki, kuriem kompetentās iestādes ir uzticējušas (kontroles iestādēm) vai deleģējušas (kontroles institūcijām) konkrētus pienākumus vai uzdevumus, kas saistīti ar bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas kontroles darbībām;

e) kontroles institūciju akreditācijā iesaistīto valsts akreditācijas institūciju personāls, kam deleģēti kontroles uzdevumi.

I posms
SesijaSākuma datumsBeigu datumsPilsētaValsts
116/10/202319.10.2023.VīneAustrija
213/11/202316/11/2023Zagreba
Horvātija
32024. gada 5. februāris08.02.2024.BariItālija
425.03.2024.28/03/2024ViļņaLietuva
52024. gada 6. maijs2023. gada 9. maijsMaljorkaSpānija
624/06/202427/06/2024ZagrebHorvātija
72024. gada 9. septembris12/09/2024ViļņaLietuva
811.11.2024.2024. gada 14. novembrisBariItālija
913/01/20252025. gada 16. janvārisVīneAustrija
1003.02.2025.02.02.2025.ValensijasSpānija

II posms
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 16/10/2023 19.10.2023. Vīne Austrija
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagreba
Horvātija
3 2024. gada 5. februāris 08.02.2024. Bari Itālija
4 25.03.2024. 28/03/2024 Viļņa Lietuva
5 2024. gada 6. maijs 2023. gada 9. maijs Maljorka Spānija
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagreb Horvātija
7 2024. gada 9. septembris 12/09/2024 Viļņa Lietuva
8 11.11.2024. 2024. gada 14. novembris Bari Itālija
9 13/01/2025 2025. gada 16. janvāris Vīne Austrija
10 03.02.2025. 02.02.2025. Valensijas Spānija
Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana