Opći su ciljevi programa BTSF -a za osposobljavanje/ turu ekološke proizvodnje i označivanja ekoloških proizvoda sljedeći:

 • Poboljšanje znanja i svijesti o novoj Uredbi (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i posljedičnim zahtjevima za kontrolu, osiguravanjem njezine pravilne provedbe i promicanjem usklađenog pristupa radu sustava kontrole na razini EU-a i na nacionalnoj razini.
 • Dublje razmatranje ključnih zahtjeva propisa EU-a o službenoj kontroli i ekološkoj proizvodnji i osnaživanje odgovornog osoblja kontrolnih tijela na razini nacionalnog nadležnog tijela, CtlrA-e i CB-a, uključujući i osoblje iz npr. AB-a ili drugih relevantnih službenih tijela na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, uključujući stručnjake za nadzor granica i tržišta, tako da se na praktičan način ponude posebno odabrane teme.
 • Poduprijeti osiguranje dosljedne i stroge provedbe regulatornih zahtjeva kako bi se doprinijelo brzom rastu ekološkog sektora u proteklom i vjerojatno sljedećem desetljeću
 • Uzeti u obzir i ukloniti slabosti i izazove zbog nedovoljno usklađenog pristupa kontroli u ekološkom sektoru koji se povećava na globalnoj razini i koji također predstavlja veći rizik kao što su prijevarne strukture
 • Uzeti u obzir i temeljiti sve materijale za osposobljavanje na najnovijim izvješćima i analizama koje je objavila Komisija EU-a, uglavnom na izvješćima o revizijama GU-a SANTE, statističkim podacima, često postavljanim pitanjima i drugim ključnim publikacijama relevantnih službenih tijela kako bi se sudionicima pružila potpora u razvoju i provedbi učinkovitijih postupaka kontrole koji se više temelje na riziku.
 • Ponuditi uravnotežene teoretske i praktične sastanke, s naglaskom na praktične sastanke, uključujući simulacije, studije slučaja, grupne vježbe i posjete na licu mjesta različitih subjekata u ekološkoj proizvodnji (ili eventualno skupine subjekata) radi prikupljanja praktičnog iskustva o pruženim informacijama
 • Omogućiti razmjenu iskustava i širenje najboljih praksi za kontrolne aktivnosti i relevantne postupke stručnjaka koji rade u državama članicama EU-a i zemljama korisnima

Opći je cilj osposobljavanja osigurati pravilnu provedbu zakonodavnog i političkog okvira Europske unije za ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda. Osposobljavanjem se dužnosnicima EU-a i izvan EU-a, uključujući osoblje delegiranih kontrolnih tijela, pomaže da se upoznaju s područjem primjene, strukturom i ciljevima novog zakonodavnog okvira kako bi se olakšao prijelaz na novi sustav s naglaskom na promjenama koje se njime uvode, uključujući praktične aspekte povezane s njegovom djelotvornom provedbom i usklađenim postupcima. Time će se opći cilj inicijative „Bolja izobrazba za sigurniju hranu” odražavati u sesijama podupiranjem koraka učenja za očekivanu visoku razinu stručnosti i stručnosti osoblja koje radi u nadzornim tijelima kako bi se bolje osiguralo da se službene kontrole provode ujednačenije, učinkovitije, objektivnije i primjerenije.

Posebni su ciljevi sljedeći:

 • Usmjeravanje sudionika na aktivnu pripremu pružanjem odabranih materijala za osposobljavanje prije tečaja. Time će se osigurati da su prije dolaska osvježile temelje sustava ekološke kontrole EU-a, kao što su opće obveze, odgovornosti i aktivnosti nadležnih tijela za ekološku poljoprivredu, uključujući kontrolna tijela i ustanove. Time se također omogućuje provedba željenog vrlo sveobuhvatnog i dubinskog te vrlo praktičnog i interaktivnog osposobljavanja u danom trenutku;
 • Pružiti početni pregled novih propisa i usporedbu s ranijim propisima te razmotriti praktičnu primjenu novih propisa u pogledu niza pojedinačnih tema i, na taj način, drugih osnovnih elemenata sustava ekološke kontrole. Stoga će, primjerice, pojedinosti o delegiranju i nadzoru nadležnih tijela biti uključene u takve odabrane praktične studije slučaja kako bi se odgovorilo na dodatne, nove, izmijenjene ili konkretne zahtjeve Uredbe (EU) 2018/848;
 • Dodatno poboljšati znanje i svijest o novoj Uredbi (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i posljedičnim zahtjevima za kontrolu, osiguravanjem njezine pravilne provedbe i promicanjem usklađenog pristupa radu sustava kontrole na razini EU-a i na nacionalnoj razini;
 • Dublje uroniti u ključne zahtjeve propisa EU-a o službenoj kontroli i ekološkoj proizvodnji te ovlastiti odgovorno osoblje kontrolnih tijela na razini nacionalnih nadležnih tijela, CtlrA-e i CB-ova, uključujući i osoblje iz npr. AB-a ili drugih relevantnih službenih tijela na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, uključujući stručnjake za nadzor granica i tržišta, tako što će se na praktičan način ponuditi posebno odabrane teme.
 • Poduprijeti osiguranje dosljedne i stroge provedbe regulatornih zahtjeva kako bi se doprinijelo brzom rastu ekološkog sektora u proteklom i vjerojatno sljedećem desetljeću;
 • Da razmotri i riješi nedostatke i izazove zbog nedovoljno usklađenog pristupa kontroli u ekološkom sektoru koji se povećava na globalnoj razini, a koji također predstavlja veći rizik kao što su prijevarne strukture;
 • Da razmotri i temelji sve materijale za osposobljavanje na najnovijim izvješćima i analizama koje je objavila Komisija EU-a, uglavnom na izvješćima o revizijama GU-a SANTE, statističkim podacima, često postavljanim pitanjima i drugim ključnim publikacijama relevantnih službenih tijela kako bi se sudionicima pružila potpora u razvoju i provedbi učinkovitijih postupaka kontrole koji se više temelje na riziku;
 • Ponuditi uravnotežene teoretske i praktične sastanke, s naglaskom na praktične sastanke, uključujući simulacije, studije slučaja, grupne vježbe i posjete na licu mjesta različitih subjekata u ekološkoj proizvodnji (ili eventualno skupine subjekata) radi prikupljanja praktičnog iskustva o pruženim informacijama.
 • Omogućiti razmjenu iskustava i širenje najboljih praksi za kontrolne aktivnosti i relevantne postupke stručnjaka iz država članica EU-a i korisnih zemalja.
 • Budući da je ekološka proizvodnja jedan od instrumenata politike Europske komisije i da je u skladu sa zelenim planom, bolje osposobljeno osoblje kontrolnih tijela neizravno će pridonijeti strategiji Europske komisije za bioraznolikost i strategiji „od polja do stola”.

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite usklađenost s kriterijima za odabir. Potrebno je dodatno ocijenitisamo prihvatljive sudionike u odnosu na minimalne zahtjeve navedene u nastavku.

Sudionici predstavljaju osoblje nadležnih tijela uključeno u aktivnosti službenih kontrola.

Polaznici bi trebali imati potrebne tehničke vještine povezane s područjima navedenima u nastavku:

 • rad u kontrolnim tijelima ili
 • rad u javnom naručitelju, kontrolnim tijelima/kontrolnim tijelima (države članice EU-a);
 • rade više od tri godine i uglavnom u području sustava kontrole ekološke proizvodnje;
 • dobro poznaju prethodnu uredbu EU-a (834/07 itd.);
 • već su pohađali osposobljavanje o novim propisima (2017/625 ili 2018/848 i IR/DA);
 • unaprijed pročitaju pružene informacije i
 • oni stavljaju zadaće u pripremu osposobljavanja.

Tečaj se održava na engleskom jeziku.

Od sudionika će se tražiti da se obvežu da će se koristiti znanjem stečenim u tečajevima i širiti ga različitim metodama širenja, tj. informiranjem kolegama o informacijama dobivenima tijekom osposobljavanja, dijeljenjem (fotokopiranje ili slanje elektroničkim putem) materijala za osposobljavanje među svojim kolegama, pripremom informativnih članaka u stručnoj nacionalnoj struci ili, ako je moguće, u međunarodnim časopisima, pripremom prezentacija na temelju materijala za osposobljavanje za stručno osposobljavanje nacionalnih nadležnih tijela ili drugim metodama širenja koje bi mogle biti primjerene za razmjenu informacija dobivenih u okviru osposobljavanja u okviru BTSF-a.

Glavni je naglasak postupka odabira osigurati da odgovarajući kandidati pohađaju osposobljavanje. Za ovaj projekt smatramo da kandidati moraju:

 • Imaju upravljačke odgovornosti unutar svoje institucije, posebno u vezi s delegiranjem, nadzorom, praćenjem, koordinacijom i/ili planiranjem aktivnosti ekološke proizvodnje, rukovanja i/ili označivanja ekoloških proizvoda;
 • Izravno sudjeluju u provedbi inspekcija i certificiranja subjekata u ekološkoj proizvodnji, uključujući subjekte iz skupine i tržišne kontrole trgovaca na malo koji prodaju ekološke proizvode;
 • Imati iskustvo u radu na kontrolama uvezenih ekoloških proizvoda ili drugih posebnih područja kao što su uzgoj životinja, uzgoj, procjena ulaznih materijala izvan poljoprivrednih gospodarstava, laboratorij (tumačenje laboratorijskih analiza) itd., kao i sprečavanje ili rješavanje slučajeva prijevare;
 • Imati vještine i znanje potrebne za sudjelovanje u osposobljavanju jer će se njime rješavati vrlo specifična pitanja. Osoblje koje je već osposobljeno u svojoj matičnoj zemlji: odgovorna za ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda;
 • Biti sposobni obvezati se i podupirati širenje informacija i znanja te/ili osposobiti kolege i druge u okviru svoje organizacije i područja aktivnosti, uspješnim širenjem informacija i znanja znatno će se povećati učinak programa osposobljavanja.

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite usklađenost s kriterijima odabira.

a) osoblje nadležnih tijela za ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda uključeno u registraciju subjekata u ekološkoj proizvodnji i skupini subjekata, odobravanje i nadzor kontrolnih ustanova, planiranje i koordinaciju kontrolnih aktivnosti za ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda, pripremu ekoloških podataka u godišnjim izvješćima, obradu zahtjeva za odstupanje i razmjenu informacija s nadležnim tijelima drugih država članica i Komisijom;

b) osoblje nacionalnih, regionalnih i lokalnih nadležnih tijela izravno uključeno u provedbu inspekcija subjekata u ekološkoj proizvodnji i skupine subjekata te kontrola tržišta trgovaca na malo koji prodaju pretpakirane ekološke proizvode i koji su izuzeti od obveze posjedovanja certifikata;

C) osoblje nadležnih tijela uključeno u kontrole uvezenih ekoloških proizvoda;

d) osoblje javnih kontrolnih tijela ili privatnih kontrolnih ustanova kojima su nadležna tijela dodijelila posebne odgovornosti ili zadaće povezane s kontrolnim aktivnostima za ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda (za kontrolna tijela) ili ih delegirala (za kontrolne ustanove);

e) osoblje nacionalnih akreditacijskih tijela uključeno u akreditaciju kontrolnih tijela kojima su delegirane zadaće kontrole.

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 16/10/2023 19/10/2023 Beč Austrija
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagreb
Hrvatska
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Italija
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilnius Litva
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorci Španjolska
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagreb Hrvatska
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilnius Litva
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Italija
9 13/01/2025 16/01/2025 Beč Austrija
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorci Španjolska
Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda