Luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintöjä koskevan BTSF -koulutusohjelman/kurssin yleistavoitteet ovat seuraavat:

 • Parannetaan tietämystä ja tietoisuutta uudesta luonnonmukaista tuotantoa koskevasta asetuksesta (EU) 2018/848 ja siitä johtuvista valvontavaatimuksista, varmistetaan sen asianmukainen täytäntöönpano ja edistetään yhdenmukaista lähestymistapaa EU:n ja kansallisten valvontajärjestelmien toimintaan.
 • Syvennetään EU:n virallista valvontaa ja luonnonmukaista tuotantoa koskevien asetusten keskeisiä vaatimuksia ja annetaan valvontaviranomaisten vastuullista henkilöstöä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, CtlrA:n ja todentamisviranomaisten tasolla, mukaan lukien esim. AB:n tai muiden asiaankuuluvien kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten henkilöstö, mukaan lukien raja- ja markkinavalvonnan asiantuntijat, tarjoamalla käytännössä erikseen valittuja aiheita.
 • Tuetaan sitä, että sääntelyvaatimukset pannaan johdonmukaisesti ja tiukasti täytäntöön, jotta voidaan edistää luonnonmukaisen tuotannon alan nopeaa kasvua viime ja todennäköisesti seuraavan vuosikymmenen aikana
 • Otetaan huomioon heikkoudet ja haasteet, jotka johtuvat valvonnan puutteellisesta yhdenmukaistamisesta maailmanlaajuisesti kasvavalla luonnonmukaisen tuotannon alalla, johon liittyy myös suurempia riskejä, kuten vilpillisiä rakenteita, ja puututaan niihin.
 • Otetaan huomioon EU:n komission julkaisemat viimeisimmät raportit ja analyysit, pääasiassa terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston tarkastusraportit, tilastot, usein kysytyt kysymykset ja muut keskeiset julkaisut, joita asianomaiset viranomaiset ovat toimittaneet ja joiden tarkoituksena on tukea osallistujia niiden pyrkimyksissä kehittää ja panna täytäntöön riskiperusteisempia ja tehokkaampia valvontamenettelyjä.
 • Tarjotaan tasapainoisia teoreettisia ja käytännön tilaisuuksia, joissa keskitytään käytännön tilaisuuksiin, kuten simulaatioihin, tapaustutkimuksiin, ryhmäharjoituksiin ja eri luomualan toimijoiden (tai mahdollisesti toimijaryhmien) paikan päällä tehtäviin vierailuihin käytännön kokemusten keräämiseksi annetuista tiedoista.
 • Mahdollistetaan kokemusten vaihto ja parhaiden käytäntöjen levittäminen EU:n jäsenvaltioissa ja hyödyllisissä maissa työskentelevien asiantuntijoiden valvontatoimista ja asiaankuuluvista menettelyistä.

Koulutuksen yleisenä tavoitteena on varmistaa luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintöjä koskevan Euroopan unionin lainsäädäntö- ja toimintakehyksen asianmukainen täytäntöönpano. Koulutuksen on autettava EU:n virkamiehiä ja EU:n ulkopuolisia virkamiehiä, mukaan lukien valtuutettujen valvontaelinten henkilöstö, perehtymään uuden lainsäädäntökehyksen soveltamisalaan, rakenteeseen ja tavoitteisiin, jotta voidaan helpottaa siirtymistä uuteen järjestelmään, jossa keskitytään järjestelmän mukanaan tuomiin muutoksiin, mukaan lukien sen tehokkaaseen täytäntöönpanoon ja yhdenmukaistettuihin menettelyihin liittyvät käytännön näkökohdat. Näin ollen BTSF-aloitteen yleinen tavoite otetaan huomioon istunnoissa tukemalla oppimisvaiheita valvontaviranomaisissa työskentelevän henkilöstön odotetun korkean pätevyyden ja asiantuntemuksen varmistamiseksi, jotta voidaan paremmin varmistaa, että virallinen valvonta suoritetaan yhdenmukaisemmin, tehokkaammin, objektiivisemmin ja asianmukaisemmin.

Erityistavoitteiksi on asetettu:

 • Opastaa osallistujia aktiiviseen valmennukseen toimittamalla valikoituja koulutusmateriaaleja ennen koulutusta. Näin varmistetaan, että ne ovat päivittäneet EU:n luomuvalvontajärjestelmien perustiedot ennen niiden saapumista, kuten luonnonmukaista maataloutta koskevien viranomaisten, myös valvontaviranomaisten ja -laitosten, yleiset velvoitteet, vastuut ja toimet. Tämä mahdollistaa myös toivotun erittäin kattavan ja perusteellisen sekä erittäin käytännöllisen ja interaktiivisen koulutuksen toteuttamisen tiettynä aikana.
 • Tarkoituksena on antaa alustava katsaus uusiin asetuksiin ja verrata niitä aiempiin säännöksiin sekä tarkastella uusien asetusten käytännön soveltamista useiden yksittäisten aiheiden osalta ja samalla myös luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän muiden perustekijöiden osalta. Sen vuoksi tällaisiin valittuihin käytännön tapaustutkimuksiin sisällytetään esimerkiksi yksityiskohtaiset tiedot toimivallan siirtämisestä ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamasta valvonnasta, jotta voidaan vastata asetuksen (EU) 2018/848 uusiin, muutettuihin tai konkreettisiin lisävaatimuksiin.
 • Parannetaan edelleen tietämystä ja tietoisuutta uudesta luonnonmukaista tuotantoa koskevasta asetuksesta (EU) 2018/848 ja siitä johtuvista valvontavaatimuksista, varmistetaan sen asianmukainen täytäntöönpano ja edistetään yhdenmukaista lähestymistapaa EU:n ja kansallisten valvontajärjestelmien toimintaan;
 • Syvennetään EU:n virallista valvontaa ja luonnonmukaista tuotantoa koskevien asetusten keskeisiä vaatimuksia ja annetaan valvontaviranomaisten vastuullista henkilöstöä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, CtlrA:n ja todentamisviranomaisten tasolla, mukaan lukien esim. AB:n tai muiden asiaankuuluvien kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten henkilöstö, mukaan lukien raja- ja markkinavalvonnan asiantuntijat, tarjoamalla käytännössä erikseen valittuja aiheita.
 • Tuetaan sitä, että sääntelyvaatimukset pannaan johdonmukaisesti ja tiukasti täytäntöön, jotta voidaan edistää luonnonmukaisen tuotannon alan nopeaa kasvua viime ja todennäköisesti seuraavan vuosikymmenen aikana;
 • Otetaan huomioon ja puututaan heikkouksiin ja haasteisiin, jotka johtuvat valvonnan riittämättömästä yhdenmukaistamisesta maailmanlaajuisesti kasvavalla luonnonmukaisen tuotannon alalla, joka aiheuttaa myös suurempia riskejä, kuten vilpillisiä rakenteita;
 • Tarkastelemaan kaikkea koulutusmateriaalia ja perustamaan ne viimeisimpiin EU:n komission julkaisemiin raportteihin ja analyyseihin, pääasiassa terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston tarkastusraportteihin, tilastoihin, usein kysyttyihin kysymyksiin ja muihin keskeisiin julkaisuihin, joita asianomaiset viranomaiset ovat toimittaneet tukeakseen osallistujia niiden pyrkimyksissä kehittää ja panna täytäntöön riskiperusteisempia ja tehokkaampia valvontamenettelyjä;
 • Tarjotaan tasapainoisia teoreettisia ja käytännön tilaisuuksia, joissa keskitytään käytännön tilaisuuksiin, kuten simulaatioihin, tapaustutkimuksiin, ryhmäharjoituksiin ja eri luomualan toimijoiden (tai mahdollisesti toimijaryhmien) paikan päällä tehtäviin vierailuihin käytännön kokemusten keräämiseksi annetuista tiedoista.
 • Mahdollistetaan kokemusten vaihto ja parhaiden käytäntöjen levittäminen EU:n jäsenvaltioissa ja hyödyllisissä maissa työskentelevien asiantuntijoiden valvontatoimista ja asiaankuuluvista menettelyistä.
 • Koska luonnonmukainen tuotanto on yksi Euroopan komission poliittisista välineistä ja vihreän kehityksen ohjelman mukainen, valvontaviranomaisten paremmin koulutettu henkilöstö edistää välillisesti myös Euroopan komission biodiversiteettistrategiaa ja Pellolta pöytään -strategiaa.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintakriteerien täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.Ainoastaan osallistumisedellytykset täyttäviä osallistujia olisi arvioitava tarkemmin jäljempänä esitettyjen vähimmäisvaatimusten perusteella.

Osallistujien on edustettava viralliseen valvontaanosallistuvien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöä.

Harjoittelijoilla on oltava vaadittavat tekniset taidot, jotka liittyvät seuraaviin aloihin:

 • joko tarkastuslaitoksissa tai
 • työ hankintaviranomaisessa, valvontaelimissä/valvontaviranomaisissa (EU:n jäsenvaltiossa)
 • ovat työskennelleet yli kolme vuotta pääasiassa luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmien alalla;
 • heillä on vankka tietämys edellisestä EU:n asetuksesta (834/07 jne.)
 • he ovat jo osallistuneet uusia asetuksia koskevaan koulutukseen (2017/625 tai 2018/848 ja IR/DA);
 • he lukevat annetut tiedot etukäteen ja
 • he tuovat tehtävät valmisteltuun koulutukseen.

Kurssi järjestetään englanniksi.

Osallistujia pyydetään sitoutumaan käyttämään kursseilla saatua tietämystä ja levittämään niitä myös erilaisin tiedotusmenetelmin, esimerkiksi kertomalla työtovereille koulutuksessa saaduista tiedoista, jakamalla koulutusmateriaalia (valokopioimalla tai lähettämällä sähköisesti) työtovereidensa kesken, laatimalla tiedotusartikkeleita ammatillisessa kansallisessa tai mahdollisuuksien mukaan kansainvälisissä lehdissä, valmistelemalla esityksiä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ammatillista koulutusta koskevan koulutusmateriaalin perusteella tai muilla levitysmenetelmillä, jotka voisivat olla tarkoituksenmukaisia BTSF:n koulutusjaksojen kautta saatujen tietojen jakamiseksi.

Valintaprosessin päätavoitteena on varmistaa, että oikeat hakijat osallistuvat koulutukseen. Tämän hankkeen osalta katsomme, että hakijoiden on

 • Niillä on omassa toimielimessään hallinnollisia tehtäviä, jotka koskevat erityisesti luonnonmukaisen tuotannon, luonnonmukaisten tuotteiden käsittelyn ja/tai merkintöjen delegointia, valvontaa, seurantaa, koordinointia ja/tai suunnittelua;
 • Osallistuttava suoraan luonnonmukaisen tuotannon toimijoiden, myös ryhmittymien toimijoiden, tarkastuksiin ja sertifiointiin sekä luonnonmukaisten tuotteiden myyjien markkinavalvontaan;
 • Hakijalla on oltava taustaa luonnonmukaisten tuontituotteiden tai muiden erityisalojen, kuten kotieläintalouden, jalostuksen, maatilan ulkopuolisten tuotantopanosten arvioinnin, laboratorioiden (laboratorioanalyysien tulkitseminen) jne., valvonnassa sekä petostapausten ehkäisemisessä tai käsittelyssä;
 • Heillä on oltava koulutukseen osallistumiseen tarvittavat taidot ja tiedot, koska siinä käsitellään hyvin erityisiä kysymyksiä. Kotimaassaan jo koulutettu henkilöstö: vastuussa luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä;
 • Heillä on valmiudet sitoutua ja tukea tiedon ja tietämyksen levittämistä ja/tai kouluttaa kollegoitaan ja muita organisaatio- ja toiminta-aloillaan tiedon ja tietämyksen levittämisen onnistuminen lisää merkittävästi koulutusohjelmien vaikutusta.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö, joka osallistuu luonnonmukaisten toimijoiden ja toimijaryhmien rekisteröintiin, tarkastuslaitosten hyväksymiseen ja valvontaan, luonnonmukaiseen tuotantoon ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintöihin liittyvien valvontatoimien suunnitteluun ja koordinointiin, luonnonmukaista tuotantoa koskevien tietojen laatimiseen vuosikertomuksiin, poikkeuspyyntöjen käsittelyyn ja tietojenvaihtoon muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja komission kanssa;

toimivaltaisten kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten henkilöstö, joka osallistuu suoraan luonnonmukaisen tuotannon toimijoiden ja toimijaryhmien tarkastuksiin sekä sellaisten vähittäismyyjien markkinavalvontaan, jotka myyvät valmiiksi pakattuja luonnonmukaisia tuotteita ja jotka on vapautettu sertifikaattivelvollisuudesta;

luonnonmukaisten tuontituotteiden valvontaan osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö;

julkisten valvontaviranomaisten tai yksityisten tarkastuslaitosten henkilöstö, jolle toimivaltaiset viranomaiset ovat siirtäneet (valvontaviranomaisille) tai siirtäneet (tarkastuslaitosten osalta) luonnonmukaisen tuotannon valvontatoimiin ja luonnonmukaisten tuotteiden merkintöihin liittyviä erityisiä vastuita tai tehtäviä;

kansallisten akkreditointielinten henkilöstö, joka osallistuu niiden tarkastuslaitosten akkreditointiin, joille valvontatehtävät on siirretty.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 16/10/2023 19/10/2023 Wien Itävalta
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagreb
Kroatia
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Italia
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilna Liettua
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorca Espanja
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagreb Kroatia
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilna Liettua
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Italia
9 13/01/2025 16/01/2025 Wien Itävalta
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorca Espanja
Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät