Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusprogrammi/ mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kursuste üldeesmärgid on järgmised:

 • Parandada teadmisi ja teadlikkust uuest mahepõllumajandusmäärusest (EL) 2018/848 ja sellest tulenevatest kontrollinõuetest, tagades selle nõuetekohase täitmise ning edendades ühtlustatud lähenemisviisi ELi ja riiklike kontrollisüsteemide toimimisele.
 • Käsitleda põhjalikumalt ELi ametliku kontrolli ja mahepõllumajanduse eeskirjade põhinõudeid ning suurendada kontrolliasutuste vastutavate töötajate mõjuvõimu riiklikul, pädeval asutusel ja sertifitseerimisasutusel, sealhulgas nt haldusorgani või muude asjaomaste riiklike, piirkondlike või kohalike ametlike üksuste, sealhulgas piiri- ja turukontrolli ekspertide töötajatel, pakkudes praktilisel viisil konkreetselt valitud teemasid.
 • Toetada regulatiivsete nõuete järjepideva ja range rakendamise kindlustamist, et aidata kaasa mahepõllumajandussektori kiirele kasvule minevikus ja tõenäoliselt järgmisel kümnendil
 • Võtta arvesse ja kõrvaldada puudusi ja probleeme, mis tulenevad ebapiisavast ühtlustatud kontrollikäsitusest ülemaailmselt kasvavas mahepõllumajandussektoris, mis kujutab endast ka suuremaid riske, nagu petturlikud struktuurid,
 • Võtta arvesse kõiki koolitusmaterjale ja tugineda neile Euroopa Komisjoni avaldatud viimastele aruannetele ja analüüsidele, peamiselt tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi auditiaruannetele, statistikale, korduma kippuvatele küsimustele ja muudele asjaomaste ametiasutuste esitatud peamistele väljaannetele, et aidata osalejatel välja töötada ja rakendada riskipõhisemaid ja tõhusamaid kontrollimenetlusi.
 • Pakkuda tasakaalustatud teoreetilisi ja praktilisi istungeid, keskendudes praktilistele istungitele, sealhulgas simulatsioonidele, juhtumiuuringutele, rühmaõppustele ja eri mahepõllumajandusettevõtjate (või võib-olla ka ettevõtjate rühma) kohapealsetele külastustele, et koguda praktilisi kogemusi esitatud teabe kohta;
 • Võimaldada kogemuste vahetamist ja parimate tavade levitamist ELi liikmesriikides ja kasulikes riikides töötavate ekspertide kontrollitegevuse ja asjakohaste menetluste kohta;

Koolituse üldeesmärk on tagada mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist käsitleva Euroopa Liidu õigus- ja poliitikaraamistiku nõuetekohane jõustamine. Koolitus aitab ELi ja kolmandate riikide ametnikel, sealhulgas delegeeritud kontrolliasutuste töötajatel tutvuda uue õigusraamistiku kohaldamisala, struktuuri ja eesmärkidega, et hõlbustada üleminekut uuele korrale, keskendudes sellega kaasnevatele muudatustele, sealhulgas selle tõhusa rakendamisega seotud praktilistele aspektidele ja ühtlustatud menetlustele. Seda silmas pidades kajastatakse algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ üldeesmärki, toetades kontrolliasutustes töötavate töötajate eeldatavat kõrget pädevust ja asjatundlikkust toetavaid õppeetappe, et tagada paremini ametlike kontrollide ühtlasem, tõhusam, objektiivsem ja asjakohasem läbiviimine.

Konkreetsed eesmärgid on järgmised:

 • Juhendada osalejaid aktiivse ettevalmistuse juurde, pakkudes enne koolitust valitud koolitusmaterjale. Sellega tagatakse, et nad on enne saabumist värskendanud ELi mahepõllumajanduse kontrollisüsteemide põhialuseid, nagu mahepõllumajandusega tegelevate ametiasutuste, sealhulgas kontrolliasutuste ja -organite üldised kohustused, vastutus ja tegevus. See võimaldab ka soovitud väga laiahaardelist, põhjalikku ning väga praktilist ja interaktiivset koolitust antud aja jooksul;
 • Anda esialgne ülevaade uutest määrustest ja võrrelda neid varasematega, samuti selgitada uute määruste praktilist kohaldamist mitmetel üksikteemadel ja seda tehes mahepõllumajanduse kontrollisüsteemi teisi põhielemente. Seepärast lisatakse sellistesse valitud praktilistesse juhtumiuuringutesse näiteks delegeerimise ja pädevate asutuste järelevalve üksikasjad, et vastata määruse (EL) 2018/848 täiendavatele, uutele, muudetud või konkreetsetele nõuetele;
 • Parandada veelgi teadmisi ja teadlikkust uuest mahepõllumajandusmäärusest (EL) 2018/848 ja sellest tulenevatest kontrollinõuetest, tagades selle nõuetekohase täitmise ning edendades ühtlustatud lähenemisviisi ELi ja riiklike kontrollisüsteemide toimimisele;
 • Käsitleda põhjalikumalt ELi ametliku kontrolli ja mahepõllumajanduse eeskirjade põhinõudeid ning suurendada kontrolliasutuste vastutavate töötajate mõjuvõimu riiklikul, pädeval asutusel ja sertifitseerimisasutusel, sealhulgas nt haldusorgani või muude asjaomaste riiklike, piirkondlike või kohalike ametlike üksuste, sealhulgas piiri- ja turukontrolli ekspertide töötajatel, pakkudes praktilisel viisil konkreetselt valitud teemasid.
 • Toetada regulatiivsete nõuete järjepideva ja range rakendamise kindlustamist, et aidata kaasa mahepõllumajandussektori kiirele kasvule minevikus ja tõenäoliselt järgmisel kümnendil;
 • Võtta arvesse ja kõrvaldada puudusi ja probleeme, mis tulenevad ebapiisavast ühtlustatud kontrollikäsitusest ülemaailmselt kasvavas mahepõllumajandussektoris, mis kujutab endast ka suuremaid riske, nagu petturlikud struktuurid;
 • Võtma arvesse ja tuginema kõikidele koolitusmaterjalidele Euroopa Komisjoni avaldatud viimastele aruannetele ja analüüsidele, peamiselt tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi auditiaruannetele, statistikale, korduma kippuvatele küsimustele ja muudele asjaomaste ametiasutuste esitatud peamistele väljaannetele, et toetada osalejaid nende eesmärkide täitmisel, töötades välja ja rakendades riskipõhisemaid ja tõhusamaid kontrollimenetlusi;
 • Pakkuda tasakaalustatud teoreetilisi ja praktilisi istungeid, keskendudes praktilistele sessioonidele, sealhulgas simulatsioonidele, juhtumiuuringutele, rühmaõppustele ja eri mahepõllumajandusettevõtjate (või võib-olla ka ettevõtjate rühma) kohapealsetele külastustele, et koguda praktilisi kogemusi esitatud teabe kohta.
 • Võimaldada kogemuste vahetamist ja parimate tavade levitamist ELi liikmesriikides ja kasulikes riikides töötavate ekspertide kontrollitegevuse ja asjakohaste menetluste kohta.
 • Kuna mahepõllumajanduslik tootmine on üks Euroopa Komisjoni poliitikavahenditest ja on kooskõlas rohelise kokkuleppega, aitavad kontrolliasutuste paremini koolitatud töötajad kaudselt kaasa ka Euroopa Komisjoni elurikkuse strateegiale ja strateegiale „Talust taldrikule“.

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne avalduste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.Ainult tingimustele vastavaid osalejaid tuleks täiendavalt hinnata allpool esitatud miinimumnõuete alusel.

Osalejad esindavad ametlikes kontrollides osalevate pädevate asutuste töötajaid.

Praktikantidel peaksid olema nõutavad tehnilised oskused, mis on seotud allpool loetletud valdkondadega:

 • töötab kas kontrolliasutuses või
 • töö avaliku sektori hankijas, kontrolliasutustes/kontrolliasutustes (ELi liikmesriik);
 • on töötanud üle kolme aasta, peamiselt mahepõllumajanduse kontrollisüsteemide valdkonnas;
 • neil on põhjalikud teadmised eelmisest ELi määrusest (834/07 jne);
 • nad on juba osalenud uute määruste (2017/625 või 2018/848 ja IR/DA) teemalisel koolitusel;
 • nad lugesid esitatud teabe eelnevalt läbi ja
 • nad viivad ülesanded ettevalmistatavale koolitusele.

Koolitus viiakse läbi inglise keeles.

Osalejatel palutakse võtta kohustus kasutada kursustel saadud teadmisi ja levitada neid ka erinevate levitamismeetodite kaudu, st teavitada kolleege koolitusel saadud teabest, levitada (fotokoopiate tegemine või elektrooniline saatmine) oma kolleegidele koolitusmaterjale, valmistada ette informatiivseid artikleid riigi või võimaluse korral rahvusvahelistes ajakirjades, valmistada ette riiklike pädevate asutuste koolitusmaterjalidel põhinevaid esitlusi või muid teabe levitamise meetodeid, mis võiksid olla asjakohased BTSF koolituste kaudu saadud teabe jagamiseks.

Valikumenetluse peamine eesmärk on tagada, et koolitusel osaleksid õiged kandidaadid. Selle projekti puhul usume, et kandidaadid peavad:

 • Neil on oma asutuses juhtimisülesanded, eelkõige mahepõllumajandusliku tootmise, mahepõllumajanduslike toodete käitlemise ja/või märgistamise delegeerimine, järelevalve, järelevalve, koordineerimine ja/või kavandamine;
 • On otseselt seotud mahepõllumajandusettevõtjate, sealhulgas rühmaettevõtjate kontrollimise ja sertifitseerimisega ning mahepõllumajanduslikke tooteid müüvate jaemüüjate turukontrolliga;
 • Omama kogemusi imporditud mahepõllumajanduslike toodete kontrollimisel või muudes konkreetsetes valdkondades, näiteks loomakasvatuses, tõuaretuses, väljaspool põllumajandusettevõtet tehtud sisendite hindamises, laboris (laborianalüüside tõlgendamine) jne, samuti pettusejuhtumite ennetamisel või nendega tegelemisel;
 • Omama oskusi ja teadmisi koolitusel osalemiseks, kuna see käsitleb väga spetsiifilisi küsimusi. Oma koduriigis juba koolitatud töötajad: vastutab mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise eest;
 • Suutlikkus pühenduda ja toetada teabe ja teadmiste levitamist ning/või koolitada kolleege ja teisi oma organisatsioonis ja tegevusvaldkonnas, suurendab teabe ja teadmiste edukas levitamine märkimisväärselt koolitusprogrammide mõju.

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

a) mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise eest vastutava(te) pädeva(te) asutuse(te) töötajad, kes osalevad mahepõllumajanduslike ettevõtjate ja ettevõtjate rühma registreerimises, kontrollorganite heakskiitmises ja järelevalves, mahepõllumajandusliku tootmise kontrollitegevuse kavandamises ja koordineerimises ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamises, mahepõllumajanduslike andmete koostamises aastaaruannetes, eranditaotluste menetlemises ja teabevahetuses teiste liikmesriikide pädevate asutuste ja komisjoniga;

b) riiklike, piirkondlike ja kohalike pädevate asutuste töötajad, kes on otseselt seotud mahepõllumajanduslike ettevõtjate ja ettevõtjate rühmade kontrollimisega ning müügipakendis mahepõllumajanduslikke tooteid müüvate jaemüüjate turukontrolliga ja kes on vabastatud sertifikaadi omamise kohustusest;

C) imporditud mahepõllumajanduslike toodete kontrollimises osalevate pädevate asutuste töötajad;

d) riiklike kontrolliasutuste või eraõiguslike kontrollorganite töötajad, kellele on antud konkreetsed kohustused või ülesanded, mis on seotud mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kontrollimisega (kontrolliasutustele) või mille pädevad asutused on delegeerinud (kontrollorganitele);

e) riiklike akrediteerimisasutuste töötajad, kes on seotud selliste kontrollorganite akrediteerimisega, kellele kontrolliülesanded on delegeeritud.

Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 16/10/2023 19/10/2023 Viin Austria
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagreb
Horvaatia
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Itaalia
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilnius Leedu
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorca Hispaania
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagreb Horvaatia
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilnius Leedu
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Itaalia
9 13/01/2025 16/01/2025 Viin Austria
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorca Hispaania
Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine