Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων είναι οι εξής:

 • Βελτίωση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 για τα βιολογικά προϊόντα και τις επακόλουθες απαιτήσεις ελέγχου, τη διασφάλιση της ορθής επιβολής του και την προώθηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τη λειτουργία των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ελέγχου
 • Εμβάθυνση των βασικών απαιτήσεων των κανονισμών της ΕΕ για τους επίσημους ελέγχους και τα βιολογικά προϊόντα και ενδυνάμωση του αρμόδιου προσωπικού των ελεγκτικών αρχών σε επίπεδο ΕΑΑ, CtlrA και CB, συμπεριλαμβανομένου επίσης προσωπικού από π.χ. ΑΒ ή άλλες σχετικές επίσημες οντότητες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο των συνόρων και της αγοράς, προσφέροντας συγκεκριμένα επιλεγμένα θέματα με πρακτικό τρόπο
 • Στήριξη της διασφάλισης της συνεπούς και αυστηρής εφαρμογής των κανονιστικών απαιτήσεων για τη συμβολή στην ταχεία ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής παραγωγής κατά την προηγούμενη και πιθανώς την επόμενη δεκαετία
 • Να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες και οι προκλήσεις λόγω της μη επαρκώς εναρμονισμένης προσέγγισης ελέγχου σε έναν παγκοσμίως αυξανόμενο τομέα βιολογικής παραγωγής, ο οποίος ενέχει επίσης υψηλότερους κινδύνους, όπως δόλιες δομές
 • Να λαμβάνουν υπόψη και να βασίζουν όλο το εκπαιδευτικό υλικό στις τελευταίες εκθέσεις και αναλύσεις που δημοσιεύονται από την Επιτροπή της ΕΕ, κυρίως στις εκθέσεις ελέγχων της ΓΔ SANTE, στις στατιστικές, στις συχνές ερωτήσεις και σε άλλες βασικές δημοσιεύσεις που παρέχονται από αρμόδιες επίσημες αρχές για την υποστήριξη των συμμετεχόντων στους στόχους τους για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικότερων διαδικασιών ελέγχου που βασίζονται περισσότερο στους κινδύνους.
 • Παροχή ισορροπημένων θεωρητικών και πρακτικών συνεδριών, με έμφαση στις πρακτικές συνεδρίες, συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων, περιπτωσιολογικών μελετών, ομαδικών ασκήσεων και επιτόπιων επισκέψεων διαφόρων επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής (ή, ενδεχομένως, ομάδων επιχειρήσεων) για τη συγκέντρωση πρακτικής εμπειρίας σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες
 • Να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τις δραστηριότητες ελέγχου και τις σχετικές διαδικασίες των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις επωφελείς χώρες

Ο γενικός στόχος της κατάρτισης είναι να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και του πλαισίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Η κατάρτιση θα βοηθήσει τους υπαλλήλους της ΕΕ και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των εξουσιοδοτημένων φορέων ελέγχου, να εξοικειωθούν με το πεδίο εφαρμογής, τη δομή και τους στόχους του νέου νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση στο νέο καθεστώς, εστιάζοντας στις αλλαγές που επιφέρει, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών πτυχών που σχετίζονται με την αποτελεσματική εφαρμογή του και των εναρμονισμένων διαδικασιών του. Με τον τρόπο αυτό, ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας BTSF θα αντικατοπτρίζεται στις συνεδρίες με την υποστήριξη βημάτων μάθησης για το αναμενόμενο υψηλό επίπεδο ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης του προσωπικού που εργάζεται στις ελεγκτικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται καλύτερα ότι οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται πιο ομοιόμορφοι, αποτελεσματικοί, αντικειμενικοί και επαρκείς.

Οι ειδικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Καθοδήγηση των συμμετεχόντων σε μια ενεργό προετοιμασία με την παροχή επιλεγμένου εκπαιδευτικού υλικού πριν από την κατάρτιση. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι έχουν ανανεώσει τα βασικά στοιχεία των συστημάτων βιολογικού ελέγχου της ΕΕ πριν από την άφιξή τους, όπως οι γενικές υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες των αρχών βιολογικής γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και των φορέων ελέγχου. Αυτό επιτρέπει επίσης την πραγματοποίηση της επιθυμητής ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης κατάρτισης, καθώς και πολύ πρακτικής και διαδραστικής κατάρτισης στη δεδομένη χρονική στιγμή·
 • Παροχή αρχικής επισκόπησης των νέων κανονισμών και σύγκριση με τους προηγούμενους, καθώς και εξέταση της πρακτικής εφαρμογής των νέων κανονισμών σε διάφορα επιμέρους θέματα και, με τον τρόπο αυτό, άλλων βασικών στοιχείων του συστήματος βιολογικού ελέγχου. Ως εκ τούτου, π.χ. λεπτομέρειες της ανάθεσης και της εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές θα περιλαμβάνονται στις εν λόγω επιλεγμένες πρακτικές περιπτωσιολογικές μελέτες προκειμένου να ανταποκρίνονται στις πρόσθετες, νέες, τροποποιημένες ή συγκεκριμένες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848·
 • Να βελτιώσει περαιτέρω τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 για τα βιολογικά προϊόντα και τις επακόλουθες απαιτήσεις ελέγχου, διασφαλίζοντας την ορθή επιβολή του και προωθώντας μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη λειτουργία των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ελέγχου·
 • Να εμβαθύνουν τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών της ΕΕ για τους επίσημους ελέγχους και τα βιολογικά προϊόντα και να ενδυναμώσουν το αρμόδιο προσωπικό των ελεγκτικών αρχών σε επίπεδο ΕΑΑ, CtlrA και CB, συμπεριλαμβανομένου επίσης προσωπικού από π.χ. ΑΒ ή άλλες σχετικές επίσημες οντότητες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων σε θέματα ελέγχου των συνόρων και της αγοράς, προσφέροντας με πρακτικό τρόπο ειδικά επιλεγμένα θέματα.
 • Να στηρίξει την εξασφάλιση της συνεπούς και αυστηρής εφαρμογής των κανονιστικών απαιτήσεων, ώστε να συμβάλει στην ταχεία ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής παραγωγής κατά την προηγούμενη και πιθανώς την επόμενη δεκαετία·
 • Να εξετάσει και να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες και τις αυξανόμενες προκλήσεις λόγω της μη επαρκώς εναρμονισμένης προσέγγισης ελέγχου σε έναν παγκοσμίως αυξανόμενο τομέα βιολογικής παραγωγής, ο οποίος ενέχει επίσης υψηλότερους κινδύνους, όπως δόλιες δομές·
 • Να εξετάσουν και να βασίσουν όλο το εκπαιδευτικό υλικό στις τελευταίες εκθέσεις και αναλύσεις που δημοσιεύονται από την Επιτροπή της ΕΕ, κυρίως στις εκθέσεις ελέγχων της ΓΔ SANTE, στις στατιστικές, στις συχνές ερωτήσεις και σε άλλες βασικές δημοσιεύσεις που παρέχονται από τις αρμόδιες επίσημες αρχές για την υποστήριξη των συμμετεχόντων στους στόχους τους για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικότερων διαδικασιών ελέγχου που βασίζονται περισσότερο στους κινδύνους·
 • Παροχή ισορροπημένων θεωρητικών και πρακτικών συνεδριών, με έμφαση στις πρακτικές συνεδρίες, συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων, περιπτωσιολογικών μελετών, ομαδικών ασκήσεων και επιτόπιων επισκέψεων διαφόρων επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής (ή, ενδεχομένως, ομάδων επιχειρήσεων) για τη συγκέντρωση πρακτικής εμπειρίας σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες.
 • Να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τις δραστηριότητες ελέγχου και τις σχετικές διαδικασίες εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις επωφελείς χώρες.
 • Δεδομένου ότι η βιολογική παραγωγή είναι ένα από τα μέσα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνάδει με την Πράσινη Συμφωνία, καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό των ελεγκτικών αρχών θα συμβάλει επίσης — έμμεσα — στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιοποικιλότητα και στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.Μόνο οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω με βάση τις κατωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις.

Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν το προσωπικό των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων

Οι ασκούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες που σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς:

 • είτε εργασίες σε φορείς ελέγχου είτε
 • εργασία σε αναθέτουσα αρχή, φορείς ελέγχου/αρχές ελέγχου (ΚΜ της ΕΕ)·
 • εργάζονται εδώ και περισσότερα από 3 έτη και κυρίως στον τομέα των συστημάτων βιολογικού ελέγχου·
 • έχουν άρτια γνώση του προηγούμενου κανονισμού της ΕΕ (834/07 κ.λπ.)·
 • έχουν ήδη παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τους νέους κανονισμούς (2017/625 ή 2018/848 και IR/DA)·
 • διαβάζουν εκ των προτέρων τις παρασχεθείσες πληροφορίες και
 • φέρνουν τα καθήκοντα στην κατάρτιση που προετοιμάζεται.

Ο κύκλος μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δεσμευτούν ότι θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τα μαθήματα και επίσης να τις διαδώσουν μέσω διαφόρων μεθόδων διάδοσης, π.χ. ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνουν κατά την κατάρτιση, διανομή (φωτοτυπία ή ηλεκτρονική αποστολή) του εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ των συναδέλφων τους, προετοιμασία ενημερωτικών άρθρων στα επαγγελματικά εθνικά επαγγελματικά περιοδικά ή, ει δυνατόν, σε διεθνή περιοδικά, προετοιμασία παρουσιάσεων με βάση το υλικό κατάρτισης για την επαγγελματική κατάρτιση των εθνικών αρμόδιων αρχών ή άλλες μεθόδους διάδοσης που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για την ανταλλαγή των πληροφοριών που λαμβάνουν μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης BTSF.

Ο κύριος στόχος της διαδικασίας επιλογής είναι να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλοι υποψήφιοι παρακολουθούν την κατάρτιση. Για το έργο αυτό, πιστεύουμε ότι οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να έχουν διαχειριστικές αρμοδιότητες εντός του ιδρύματός τους, ιδίως όσον αφορά την ανάθεση, την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό ή/και τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων βιολογικής παραγωγής, χειρισμού και/ή επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων·
 • Έχουν άμεση συμμετοχή στη διενέργεια επιθεωρήσεων και πιστοποίησης των επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών επιχειρήσεων και των ελέγχων της αγοράς των εμπόρων λιανικής πώλησης που πωλούν βιολογικά προϊόντα·
 • Να έχουν προϋπηρεσία στους ελέγχους εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων ή σε άλλους ειδικούς τομείς, όπως π.χ. κτηνοτροφία, αναπαραγωγή, αξιολόγηση των εισροών εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης, εργαστηριακές αναλύσεις (ερμηνεία εργαστηριακών αναλύσεων) κ.λπ., καθώς και πρόληψη ή αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης·
 • Να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να συμμετάσχουν στην κατάρτιση, καθώς θα ασχοληθούν με πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Προσωπικό που έχει ήδη εκπαιδευτεί στη χώρα προέλευσής του: υπεύθυνος για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων·
 • Να έχουν την ικανότητα να δεσμευτούν και να υποστηρίζουν τη διάδοση των πληροφοριών και των γνώσεων και/να εκπαιδεύουν συναδέλφους και άλλους στους τομείς της οργάνωσής τους και των δραστηριοτήτων τους, η επιτυχής διάδοση πληροφοριών και γνώσεων θα αυξήσει σημαντικά τον αντίκτυπο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

προσωπικό της/των αρμόδιας/-ων αρχής/-ών για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων που συμμετέχουν στην καταχώριση επιχειρήσεων και ομάδων επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής, στην έγκριση και εποπτεία των φορέων ελέγχου, στον σχεδιασμό και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ελέγχου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, στην κατάρτιση των βιολογικών δεδομένων στις ετήσιες εκθέσεις, στη διεκπεραίωση των αιτημάτων για παρεκκλίσεις και στην ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών (ΚΜ) και την Επιτροπή·

β) το προσωπικό των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν άμεσα στη διενέργεια επιθεωρήσεων των επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής και των ομάδων επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής και στους ελέγχους της αγοράς των εμπόρων λιανικής πώλησης που πωλούν προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού·

γ) προσωπικό των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στους ελέγχους εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων·

το προσωπικό των δημόσιων αρχών ελέγχου ή των ιδιωτικών φορέων ελέγχου στους οποίους έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή καθήκοντα σχετικά με δραστηριότητες ελέγχου της βιολογικής παραγωγής και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (για τις αρχές ελέγχου) ή έχουν ανατεθεί (για τους φορείς ελέγχου) από τις αρμόδιες αρχές·

προσωπικό των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης που συμμετέχουν στη διαπίστευση των φορέων ελέγχου στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 16/10/2023 19/10/2023 Βιέννη Αυστρία
2 13/11/2023 16/11/2023 Ζάγκρεμπ
Κροατία
3 05/02/2024 08/02/2024 Μπάρι Ιταλία
4 25/03/2024 28/03/2024 Βίλνιους Λιθουανία
5 06/05/2024 09/05/2023 Μαγιόρκα Ισπανία
6 24/06/2024 27/06/2024 Ζάγκρεμπ Κροατία
7 09/09/2024 12/09/2024 Βίλνιους Λιθουανία
8 11/11/2024 14/11/2024 Μπάρι Ιταλία
9 13/01/2025 16/01/2025 Βιέννη Αυστρία
10 03/02/2025 06/02/2025 Μαγιόρκα Ισπανία
Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων