De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter er:

 • At forbedre kendskabet til og bevidstheden om den nye økologiforordning (EU) 2018/848 og de deraf følgende kontrolkrav, sikre korrekt håndhævelse heraf og fremme en harmoniseret tilgang til driften af EU's og de nationale kontrolsystemer
 • At uddybe de centrale krav i EU's forordninger om offentlig kontrol og økologi og styrke kontrolmyndighedernes ansvarlige personale på NCK-, CtlrA- og CB-niveau, herunder også personale fra f.eks. AB eller andre relevante officielle enheder på nationalt, regionalt eller lokalt plan, herunder grænse- og markedskontroleksperter, ved at tilbyde specifikt udvalgte emner på en praktisk måde
 • At støtte forsikringen om en konsekvent og stringent gennemførelse af de lovgivningsmæssige krav for at bidrage til den hurtige vækst i den økologiske sektor i fortiden og sandsynligvis næste årti
 • At tage hensyn til og afhjælpe svagheder og skabe udfordringer som følge af en utilstrækkeligt harmoniseret kontroltilgang i en globalt voksende økologisk sektor, der også indebærer større risici såsom svigagtige strukturer
 • At tage hensyn til og basere alt uddannelsesmateriale på de seneste rapporter og analyser offentliggjort af Kommissionen, navnlig GD SANTE's auditrapporter, statistikker, ofte stillede spørgsmål og andre vigtige publikationer fra relevante offentlige myndigheder for at støtte deltagerne i deres mål om at udvikle og gennemføre mere risikobaserede og effektive kontrolprocedurer.
 • At tilbyde afbalancerede teoretiske og praktiske møder med vægt på de praktiske møder, herunder simuleringer, casestudier, gruppeøvelser og besøg på stedet af forskellige økologiske erhvervsdrivende (eller eventuelt grupper af erhvervsdrivende) for at indsamle praktiske erfaringer med de leverede oplysninger
 • At muliggøre udveksling af erfaringer og formidling af bedste praksis for kontrolaktiviteter og relevante procedurer for eksperter, der arbejder i EU's medlemsstater og begunstigede lande

Det overordnede mål med uddannelsen er at sikre en korrekt håndhævelse af EU's lovgivningsmæssige og politiske rammer for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Uddannelsen skal hjælpe EU- og ikke-EU-tjenestemænd, herunder personale fra delegerede kontrolorganer, med at få kendskab til anvendelsesområdet, strukturen og målene for den nye lovgivningsmæssige ramme med henblik på at lette overgangen til den nye ordning med fokus på de ændringer, som den medfører, herunder de praktiske aspekter i forbindelse med dens effektive gennemførelse og harmoniserede procedurer. Med dette vil det overordnede mål med BTSF-initiativet blive afspejlet i sessionerne ved at støtte læringstrin for det forventede høje kompetenceniveau og ekspertise hos det personale, der arbejder i kontrolmyndighederne, for bedre at sikre, at den offentlige kontrol gennemføres mere ensartet, effektiv, objektiv og tilstrækkelig.

De konkrete mål er følgende:

 • At vejlede deltagerne i en aktiv forberedelse ved at stille udvalgt undervisningsmateriale til rådighed inden uddannelsen. Dette vil sikre, at de har opgraderet de grundlæggende elementer i EU's økologiske kontrolsystemer inden deres ankomst, f.eks. de generelle forpligtelser, ansvarsområder og aktiviteter for myndighederne med ansvar for økologisk landbrug, herunder kontrolmyndigheder og -organer. Dette gør det også muligt at gennemføre den ønskede meget omfattende og dybtgående samt meget praktiske og interaktive uddannelse på det givne tidspunkt;
 • At give et første overblik over de nye forordninger og en sammenligning med de tidligere forordninger samt at se nærmere på den praktiske anvendelse af de nye forordninger på en række individuelle områder og dermed andre grundlæggende elementer i økologikontrolordningen. Derfor vil f.eks. detaljerede oplysninger om de kompetente myndigheders delegering og tilsyn blive medtaget i sådanne udvalgte praktiske casestudier for at imødekomme de yderligere, nye, ændrede eller konkrete krav i forordning (EU) 2018/848.
 • Yderligere at forbedre kendskabet til og bevidstheden om den nye økologiforordning (EU) 2018/848 og de deraf følgende kontrolkrav, sikre korrekt håndhævelse heraf og fremme en harmoniseret tilgang til driften af EU's og de nationale kontrolsystemer
 • At dykke nærmere ind i centrale krav i EU's forordninger om offentlig kontrol og økologi og styrke kontrolmyndighedernes ansvarlige personale på nationalt, regionalt og lokalt niveau, herunder også personale fra f.eks. AB eller andre relevante officielle enheder på nationalt, regionalt eller lokalt plan, herunder grænse- og markedskontroleksperter, ved at tilbyde specifikt udvalgte emner på en praktisk måde.
 • At støtte forsikringen om en konsekvent og stringent gennemførelse af de lovgivningsmæssige krav for at bidrage til den hurtige vækst i den økologiske sektor i fortiden og sandsynligvis det næste årti;
 • At overveje og afhjælpe svagheder og skabe udfordringer som følge af en utilstrækkeligt harmoniseret kontroltilgang i en globalt voksende økologisk sektor, der også indebærer større risici såsom svigagtige strukturer;
 • At overveje og basere alt uddannelsesmateriale på de seneste rapporter og analyser, som Kommissionen har offentliggjort, navnlig GD SANTE's auditrapporter, statistikker, ofte stillede spørgsmål og andre vigtige publikationer fra relevante offentlige myndigheder for at støtte deltagerne i deres mål om at udvikle og gennemføre mere risikobaserede og effektive kontrolprocedurer
 • At tilbyde afbalancerede teoretiske og praktiske møder med vægt på de praktiske møder, herunder simuleringer, casestudier, gruppeøvelser og besøg på stedet af forskellige økologiske erhvervsdrivende (eller eventuelt grupper af erhvervsdrivende) for at indsamle praktiske erfaringer med de leverede oplysninger.
 • At muliggøre udveksling af erfaringer og formidling af bedste praksis for kontrolaktiviteter og relevante procedurer for eksperter, der arbejder i EU's medlemsstater og begunstigede lande.
 • Da økologisk produktion er et af Europa-Kommissionens politiske instrumenter og er i overensstemmelse med den grønne pagt, vil bedre uddannet personale hos kontrolmyndighederne også — indirekte — bidrage til Kommissionens biodiversitetsstrategi og fra jord til bord-strategi.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.Kun støtteberettigede deltagere skal vurderes yderligere i forhold til nedenstående minimumskrav.

Deltagerne repræsenterer personale hos kompetente myndigheder, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter.

Praktikanterne skal have de nødvendige tekniske færdigheder inden for følgende områder:

 • enten arbejder i et kontrolorgan eller
 • arbejde hos en ordregivende myndighed, kontrolorganer/kontrolmyndigheder (EU-medlemsstater)
 • har arbejdet i mere end 3 år og hovedsagelig inden for økologiske kontrolsystemer
 • de har et godt kendskab til den tidligere EU-forordning (834/07 osv.)
 • de har allerede deltaget i kurser om de nye forordninger (2017/625 eller 2018/848 og IR/DA)
 • de læste de fremlagte oplysninger på forhånd og
 • de overdrager opgaverne til den forberedte uddannelse.

Kurset afholdes på engelsk.

Deltagerne vil blive anmodet om at forpligte sig til at anvende den viden, der er opnået fra kurserne, og også formidle den via forskellige formidlingsmetoder, dvs. informere kollegerne om de oplysninger, der modtages under uddannelsen, distribuere (fotokopiere eller sende det elektronisk) uddannelsesmateriale blandt deres kolleger, udarbejde informationsartikler i faglandet eller om muligt i internationale tidsskrifter, forberede præsentationer på grundlag af undervisningsmaterialet til de nationale kompetente myndigheders faglige uddannelse eller andre formidlingsmetoder, som kunne være hensigtsmæssige til at dele de oplysninger, der modtages via BTSF-uddannelserne.

Udvælgelsesprocessens primære fokus er at sikre, at de rette kandidater deltager i uddannelsen. I forbindelse med dette projekt mener vi, at ansøgerne skal:

 • Har ledelsesansvar inden for deres institution, navnlig med hensyn til delegering, overvågning, overvågning, koordinering og/eller planlægning af aktiviteter vedrørende økologisk produktion, håndtering og/eller mærkning af økologiske produkter
 • Være direkte involveret i gennemførelsen af inspektioner og certificering af økologiske erhvervsdrivende, herunder gruppeerhvervsdrivende og markedskontrol af detailhandlere, der sælger økologiske produkter
 • Have baggrund i at arbejde med kontrol af importerede økologiske produkter eller andre specifikke områder som f.eks. husdyrhold, avl, evaluering af input udefra, laboratorium (fortolkning af laboratorieanalyser) osv. samt forebyggelse eller håndtering af tilfælde af svig
 • Have de færdigheder og den viden, der er nødvendig for at deltage i uddannelsen, da den vil behandle meget specifikke spørgsmål. Personale, der allerede er uddannet i deres hjemland: ansvarlig for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter
 • Have kapacitet til at forpligte sig til og støtte til formidling af information og viden og/til at uddanne kolleger og andre inden for deres organisation og aktivitetsområder, hvis en vellykket formidling af information og viden vil øge virkningen af uddannelsesprogrammerne betydeligt.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

personale hos den eller de kompetente myndigheder for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, der er involveret i registrering af økologiske erhvervsdrivende og sammenslutninger af erhvervsdrivende, godkendelse af og tilsyn med kontrolorganer, planlægning og koordinering af kontrolaktiviteter for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, udarbejdelse af økologiske data i årsrapporterne, håndtering af anmodninger om undtagelser og udveksling af oplysninger med de kompetente myndigheder i andre medlemsstater og Kommissionen

personale hos de nationale, regionale og lokale kompetente myndigheder, der er direkte involveret i gennemførelsen af inspektioner af økologiske erhvervsdrivende og sammenslutninger af erhvervsdrivende og markedskontrol af detailhandlere, der sælger færdigpakkede økologiske produkter, og som er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et certifikat

personale hos de kompetente myndigheder, der er involveret i kontrollen af importerede økologiske produkter

personale hos de offentlige kontrolmyndigheder eller private kontrolorganer, som de kompetente myndigheder har overdraget specifikke ansvarsområder eller opgaver i forbindelse med kontrolaktiviteter vedrørende økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (for kontrolmyndigheder) eller delegeret (for kontrolorganer)

e) personale i de nationale akkrediteringsorganer, der er involveret i akkreditering af kontrolorganer, som har fået delegeret kontrolopgaver.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 16/10/2023 19/10/2023 Wien Østrig
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagreb
Kroatien
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Italien
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilnius Litauen
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorca Spanien
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagreb Kroatien
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilnius Litauen
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Italien
9 13/01/2025 16/01/2025 Wien Østrig
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorca Spanien
Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter