Celkovými cíli vzdělávacího programu BTSF /Course on Organic production and Labelling of Organic Products jsou:

 • Zlepšit znalosti a povědomí o novém nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a následných požadavcích na kontrolu, zajistit jeho správné prosazování a prosazovat harmonizovaný přístup k fungování unijních a vnitrostátních kontrolních systémů
 • Hlubší začlenění klíčových požadavků nařízení EU o úředních kontrolách a nařízeních o ekologické produkci a posílení postavení odpovědných pracovníků kontrolních orgánů na úrovni příslušných vnitrostátních orgánů, CtlrA a certifikačních orgánů, včetně zaměstnanců např. z AB nebo jiných příslušných úředních subjektů na celostátní, regionální nebo místní úrovni, včetně odborníků na hraniční kontrolu a kontrolu trhu, a to tím, že budou praktickým způsobem nabízet konkrétně vybraná témata.
 • Podpořit zajištění důsledného a důsledného provádění regulačních požadavků s cílem přispět k rychlému růstu odvětví ekologické produkce v minulém a pravděpodobně příštím desetiletí.
 • Zohlednit a řešit nedostatky a rostoucí výzvy v důsledku nedostatečně harmonizovaného kontrolního přístupu v globálně rostoucím ekologickém odvětví, které rovněž představuje vyšší rizika, jako jsou podvodné struktury.
 • Zohlednit a založit všechny školicí materiály na nejnovějších zprávách a analýzách zveřejněných Evropskou komisí, zejména na zprávách o auditech GŘ SANTE, statistikách, často kladených otázkách a dalších klíčových publikacích poskytnutých příslušnými úředními orgány s cílem podpořit účastníky při vytváření a provádění účinnějších kontrolních postupů více založených na posouzení rizik.
 • Nabízet vyvážená teoretická a praktická zasedání s důrazem na praktická zasedání, včetně simulací, případových studií, skupinových cvičení a návštěv různých ekologických hospodářských subjektů (nebo případně skupiny hospodářských subjektů) na místě s cílem shromáždit praktické zkušenosti s poskytnutými informacemi.
 • Umožnit výměnu zkušeností a šíření osvědčených postupů pro kontrolní činnosti a příslušné postupy odborníků pracujících v členských státech EU a prospěšných zemích.

Obecným cílem školení je zajistit správné prosazování legislativního a politického rámce Evropské unie pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů. Tato odborná příprava pomůže úředníkům EU a třetích zemí, včetně zaměstnanců pověřených kontrolních subjektů, seznámit se s oblastí působnosti, strukturou a cíli nového legislativního rámce s cílem usnadnit přechod na nový režim se zaměřením na změny, které přináší, včetně praktických aspektů souvisejících s jeho účinným prováděním a harmonizovanými postupy. Za tímto účelem se obecný cíl iniciativy BTSF promítne do zasedání podporou vzdělávacích kroků pro očekávanou vysokou úroveň odborné způsobilosti a odborných znalostí zaměstnanců kontrolních orgánů, aby se lépe zajistilo, že úřední kontroly budou prováděny jednotnější, účinnější, objektivnější a přiměřenější.

Specifické cíle jsou následující:

 • Vést účastníky k aktivní přípravě poskytnutím vybraných školicích materiálů před školením. Tím se zajistí, že před příchodem obnoví základy kontrolních systémů EU pro ekologickou produkci, jako jsou obecné povinnosti, odpovědnost a činnosti orgánů pro ekologické zemědělství, včetně kontrolních orgánů a subjektů. To rovněž umožňuje, aby se v daném čase uskutečnila požadovaná velmi komplexní a podrobná a velmi praktická a interaktivní odborná příprava;
 • Poskytnout počáteční přehled nových nařízení a srovnání s předchozími nařízeními a zabývat se praktickým uplatňováním nových nařízení v řadě jednotlivých témat a tím i dalšími základními prvky kontrolního systému ekologické produkce. Proto budou do těchto vybraných praktických případových studií zahrnuty např. podrobnosti o pověření a dohledu ze strany příslušných orgánů s cílem reagovat na dodatečné, nové, pozměněné nebo konkrétní požadavky nařízení (EU) 2018/848;
 • Dále zlepšovat znalosti a povědomí o novém nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a následných požadavcích na kontrolu při zajišťování jeho správného prosazování a při prosazování harmonizovaného přístupu k fungování unijních a vnitrostátních kontrolních systémů;
 • Podrobněji rozvést do klíčových požadavků nařízení EU o úředních kontrolách a nařízeních o ekologické produkci a posílit pravomoci odpovědných pracovníků kontrolních orgánů na úrovni příslušných vnitrostátních orgánů, CtlrA a certifikačních orgánů, včetně zaměstnanců např. z AB nebo jiných příslušných úředních subjektů na celostátní, regionální nebo místní úrovni, včetně odborníků na hraniční kontrolu a kontrolu trhu, a to tím, že praktickým způsobem nabídnou konkrétně vybraná témata.
 • Podpořit zajištění důsledného a důsledného provádění regulačních požadavků s cílem přispět k rychlému růstu odvětví ekologické produkce v minulém a pravděpodobně příštím desetiletí;
 • Zvážit a řešit nedostatky a rostoucí výzvy v důsledku nedostatečně harmonizovaného kontrolního přístupu v globálně rostoucím ekologickém odvětví, které rovněž představuje vyšší rizika, jako jsou podvodné struktury;
 • Zvážit a založit veškeré školicí materiály na nejnovějších zprávách a analýzách zveřejněných Evropskou komisí, zejména na zprávách o auditech GŘ SANTE, statistikách, často kladených otázkách a dalších klíčových publikacích poskytnutých příslušnými úředními orgány s cílem podpořit účastníky při vytváření a provádění účinnějších kontrolních postupů založených na posouzení rizik;
 • Nabízet vyvážená teoretická a praktická zasedání s důrazem na praktická zasedání, včetně simulací, případových studií, skupinových cvičení a návštěv na místě u různých ekologických hospodářských subjektů (nebo případně skupiny hospodářských subjektů) s cílem shromáždit praktické zkušenosti s poskytnutými informacemi.
 • Umožnit výměnu zkušeností a šíření osvědčených postupů pro kontrolní činnosti a příslušné postupy odborníků pracujících v členských státech EU a prospěšných zemích.
 • Vzhledem k tomu, že ekologická produkce je jedním z politických nástrojů Evropské komise a je v souladu se Zelenou dohodou, lépe vyškolení zaměstnanci kontrolních orgánů budou rovněž nepřímo přispívat ke strategii Evropské komise v oblasti biologické rozmanitosti a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“.

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.Pouze způsobilí účastníci by měli být dále posuzováni podle níže uvedených minimálních požadavků.

Účastníci zastupují pracovníky příslušných orgánů zapojených do činností úředních kontrol.

Stážisté by měli mít požadované technické dovednosti související s níže uvedenými obory:

 • buď pracovat v kontrolních subjektech, nebo
 • práce u veřejného zadavatele, kontrolních subjektů/kontrolních orgánů (členský stát EU),
 • působí již více než tři roky, zejména v oblasti kontrolních systémů ekologické produkce;
 • mají dobrou znalost předchozího nařízení EU (834/07 atd.);
 • již absolvovali školení o nových nařízeních (2017/625 nebo 2018/848 a IR/DA);
 • předem si přečetli poskytnuté informace a
 • tyto úkoly přivádějí k přípravě odborné přípravy.

Kurz bude probíhat v angličtině.

Účastníci budou požádáni, aby se zavázali k využívání znalostí získaných v rámci kurzů a k jejich šíření prostřednictvím různých metod šíření, tj. informování kolegů o informacích získaných během školení, šíření (fotografování nebo zasílání elektronickou cestou) školicích materiálů mezi jejich kolegy, příprava informativních článků v odborných národních odborných časopisech nebo pokud možno v mezinárodních časopisech, příprava prezentací na základě školicích materiálů pro odbornou přípravu příslušných vnitrostátních orgánů nebo jiných metod šíření informací, které by mohly být vhodné pro sdílení informací získaných prostřednictvím školení BTSF.

Hlavním cílem výběrového řízení je zajistit, aby se školení zúčastnili správní uchazeči. Domníváme se, že u tohoto projektu musí uchazeči:

 • Mají řídící povinnosti v rámci své instituce, zejména pokud jde o delegování, dohled, monitorování, koordinaci a/nebo plánování činností v oblasti ekologické produkce, nakládání s ekologickými produkty a/nebo označování ekologických produktů;
 • Se přímo podílejí na provádění inspekcí a certifikace ekologických hospodářských subjektů, včetně skupinových hospodářských subjektů, a na tržních kontrolách maloobchodníků, kteří prodávají ekologické produkty;
 • Mít zkušenosti s prováděním kontrol dovážených ekologických produktů nebo jiných specifických oblastí, jako je chov zvířat, chov, hodnocení vstupů mimo zemědělský podnik, laboratoř (interpretace laboratorních analýz) atd., jakož i předcházení případům podvodu nebo jejich řešení;
 • Mít dovednosti a znalosti pro účast na odborné přípravě, neboť se bude zabývat velmi specifickými otázkami. Zaměstnanci, kteří již absolvovali odbornou přípravu ve své domovské zemi: odpovědný za ekologickou produkci a označování ekologických produktů;
 • Mají schopnost zavázat se a podporovat šíření informací a znalostí a/nebo školit kolegy a další pracovníky a další subjekty v rámci své organizace a oblasti činnosti tak, aby úspěšné šíření informací a znalostí výrazně zvýšilo dopad programů odborné přípravy.

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

a) pracovníci příslušného orgánu/příslušných orgánů pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů, kteří se podílejí na registraci ekologických hospodářských subjektů a skupiny hospodářských subjektů, schvalování kontrolních subjektů a dohledu nad nimi, plánování a koordinaci kontrolních činností v oblasti ekologické produkce a označování ekologických produktů, přípravu údajů o ekologické produkci ve výročních zprávách, vyřizování žádostí o odchylky a výměnu informací s příslušnými orgány jiných členských států a Komisí;

zaměstnanci příslušných vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, kteří se přímo podílejí na provádění inspekcí ekologických hospodářských subjektů a skupiny hospodářských subjektů a na kontrolách trhu u maloobchodníků, kteří prodávají balené ekologické produkty a kteří jsou osvobozeni od povinnosti mít certifikát;

pracovníci příslušných orgánů zapojených do kontrol dovážených ekologických produktů;

d) pracovníci veřejných kontrolních orgánů nebo soukromých kontrolních subjektů, kterým byly příslušnými orgány svěřeny zvláštní povinnosti nebo úkoly související s kontrolními činnostmi v oblasti ekologické produkce a označování ekologických produktů (v případě kontrolních orgánů) nebo jimi byly pověřeny (v případě kontrolních subjektů);

zaměstnanci vnitrostátních akreditačních orgánů zapojených do akreditace kontrolních subjektů, na něž byly kontrolní úkoly přeneseny.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 16/10/2023 19/10/2023 Vídeň Rakousko
2 13/11/2023 16/11/2023 Záhřeb
Chorvatsko
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Itálie
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilnius Litva
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorca Španělsko
6 24/06/2024 27/06/2024 Záhřeb Chorvatsko
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilnius Litva
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Itálie
9 13/01/2025 16/01/2025 Vídeň Rakousko
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorca Španělsko
Ekologická produkce a označování ekologických produktů