Общите цели на програмата за обучение/курса по биологично производство и етикетиране на биологични продукти са:

 • Подобряване на знанията и осведомеността за новия Регламент (ЕС) 2018/848 за биологичното производство и произтичащите от него изисквания за контрол, за гарантиране на правилното му прилагане и за насърчаване на хармонизиран подход към функционирането на системите за контрол на ЕС и националните системи за контрол
 • Да се задълбочат ключовите изисквания на регламентите на ЕС за официалния контрол и биологичното производство и да се оправомощят отговорните служители на контролните органи на равнище НКО, CtlrA и CB, включително персонал например от ОА или други съответни официални субекти на национално, регионално или местно равнище, включително експерти по граничен контрол и контрол на пазара, като на практика се предлагат специално подбрани теми.
 • Подкрепа за осигуряването на последователно и стриктно прилагане на регулаторните изисквания, за да се допринесе за бързия растеж в сектора на биологичното производство през изминалото и вероятно следващото десетилетие
 • Да се вземат под внимание и да се преодолеят слабостите и да се повдигат предизвикателства, дължащи се на недостатъчно хармонизиран подход за контрол в един глобално нарастващ сектор на биологичното производство, който също така поражда по-големи рискове като измамни структури.
 • Да се вземат предвид и да се основават всички материали за обучение на последните доклади и анализи, публикувани от Европейската комисия, главно одитните доклади на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, статистическите данни, ЧЗВ и други ключови публикации, предоставени от съответните официални органи в подкрепа на участниците при разработването и прилагането на по-ефективни процедури за контрол, основани в по-голяма степен на риска.
 • Предлагане на балансирани теоретични и практически сесии с акцент върху практическите сесии, включително симулации, казуси, групови учения и посещения на място на различни биологични оператори (или евентуално група от оператори), за да се събере практически опит относно предоставената информация.
 • Да се даде възможност за обмен на опит и разпространение на най-добри практики за дейностите по контрол и съответните процедури на експерти, работещи в държавите — членки на ЕС, и държавите от полза.

Общата цел на обучението е да се гарантира правилното прилагане на законодателната и политическата рамка на Европейския съюз за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Обучението ще помогне на длъжностните лица от ЕС и извън ЕС, включително служителите на упълномощените контролни органи, да се запознаят с обхвата, структурата и целите на новата законодателна рамка, за да се улесни преходът към новия режим, като се акцентира върху промените, които той поражда, включително практическите аспекти, свързани с ефективното му прилагане и хармонизираните процедури. С това общата цел на инициативата BTSF ще бъде отразена в сесиите чрез подпомагане на стъпки за обучение за очакваното високо ниво на компетентност и експертен опит на служителите, работещи в контролните органи, за да се гарантира по-добре, че официалният контрол се извършва по-уеднаквено, ефикасно, обективно и адекватно.

Специфичните цели са следните:

 • Насочване на участниците към активна подготовка чрез предоставяне на избрани учебни материали преди обучението. Това ще гарантира, че те са обновили основите на системите на ЕС за контрол на биологичното производство преди тяхното пристигане, като например общите задължения, отговорности и дейности на органите за биологично земеделие, включително контролните и надзорните органи. Това също така дава възможност за провеждане на желаното много всеобхватно и задълбочено, както и много практическо и интерактивно обучение в дадения момент;
 • Да се направи първоначален преглед на новите регламенти и да се направи сравнение с предишните, както и да се направи преглед на практическото прилагане на новите регламенти по редица отделни теми и по този начин да се разгледат други основни елементи на системата за контрол на биологичното производство. Поради това например подробности за делегирането и надзора от страна на компетентните органи ще бъдат включени в такива избрани практически казуси, за да се отговори на допълнителните, новите, изменените или конкретните изисквания на Регламент (ЕС) 2018/848;
 • По-нататъшно подобряване на знанията и осведомеността относно новия Регламент (ЕС) 2018/848 за биологичното производство и произтичащите от него изисквания за контрол, като се гарантира правилното му прилагане и се насърчава хармонизиран подход към функционирането на системите за контрол на ЕС и националните системи за контрол;
 • Да се задълбочат ключовите изисквания на регламентите на ЕС за официалния контрол и биологичното производство и да се оправомощи отговорните служители на контролните органи на равнище НКО, CtlrA и CB, включително служители например от ОА или други съответни официални субекти на национално, регионално или местно равнище, включително експерти по граничен контрол и контрол на пазара, като предлагат конкретни избрани теми на практика.
 • Да подкрепи осигуряването на последователно и стриктно прилагане на регулаторните изисквания, за да се допринесе за бързия растеж в сектора на биологичното производство през изминалото и вероятно следващото десетилетие;
 • Да разгледат и преодолеят слабостите и да повдигнат предизвикателства, дължащи се на недостатъчно хармонизиран подход за контрол в един глобално разрастващ се сектор на биологичното производство, който също така поражда по-големи рискове като измамни структури;
 • Да разгледа и основава всички учебни материали на последните доклади и анализи, публикувани от Европейската комисия, главно одитните доклади на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, статистическите данни, ЧЗВ и други ключови публикации, предоставени от съответните официални органи в подкрепа на участниците при разработването и прилагането на по-ефективни процедури за контрол, основани в по-голяма степен на риска;
 • Предлагане на балансирани теоретични и практически сесии, с акцент върху практическите сесии, включително симулации, проучвания на конкретни случаи, групови учения и посещения на място на различни оператори в областта на биологичното производство (или евентуално група от оператори) с цел събиране на практически опит относно предоставената информация.
 • Да се даде възможност за обмен на опит и разпространение на най-добри практики за дейностите по контрол и съответните процедури на експерти, работещи в държавите — членки на ЕС, и в държавите от полза.
 • Тъй като биологичното производство е един от инструментите на политиката на Европейската комисия и е в съответствие със Зеления пакт, по-добре обучените служители на контролните органи също косвено ще допринесат за стратегиите на Европейската комисия за биологичното разнообразие и „От фермата до трапезата“.

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирайте кандидатурите.Само отговарящите на условията участници следва да бъдат допълнително оценени спрямо минималните изисквания по-долу.

Участниците представляват служителите на компетентните органи, участващи в дейностите по официален контрол.

Стажантите следва да притежават необходимите технически умения, свързани с изброените по-долу области:

 • работа в контролните органи, или
 • работа в възлагащ орган, контролни органи/контролни органи (ДЧ на ЕС);
 • са работили повече от 3 години и основно в областта на системите за контрол на биологичното производство;
 • имат солидни познания за предишния Регламент на ЕС (834/07 и т.н.);
 • те вече са участвали в обучения по новите регламенти (2017/625 или 2018/848 и IR/DA);
 • те са прочели предоставената информация предварително и
 • те довеждат задачите до подготвеното обучение.

Курсът ще се проведе на английски език.

От участниците ще бъде поискано да се ангажират да използват знанията, придобити от курсовете, и също така да ги разпространят чрез различни методи на разпространение, т.е. да информират колегите си за информацията, получена по време на обучението, да разпространяват (фотокопиране или изпращане по електронен път) материалите за обучение сред своите колеги, да подготвят информационни статии в професионални национални или, ако е възможно, в международни списания, да подготвят презентации въз основа на материалите за професионално обучение на националните компетентни органи или други методи за разпространение, които биха могли да бъдат подходящи за споделяне на информацията, получена чрез обученията по програмата BTSF.

Основният акцент на процеса на подбор е да се гарантира, че подходящите кандидати участват в обучението. За този проект считаме, че кандидатите трябва:

 • Имат управленски отговорности в рамките на своята институция, по-специално по отношение на делегирането, надзора, мониторинга, координирането и/или планирането на дейности за биологично производство, обработка и/или етикетиране на биологични продукти;
 • Да участват пряко в извършването на инспекции и сертифициране на биологичните оператори, включително операторите на групи, и пазарния контрол на търговците на дребно, които продават биологични продукти;
 • Имат опит в работата по контрола на вносни биологични продукти или други специфични области, като например животновъдство, развъждане, оценка на суровини извън стопанството, лаборатория (тълкуване на лабораторни анализи) и др., както и предотвратяване или справяне със случаи на измами;
 • Да притежават умения и знания, за да участват в обучението, тъй като то ще се занимава с много специфични въпроси. Персонал, който вече е преминал обучение в своята държава по произход: отговаря за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;
 • Да имат капацитет да се ангажират и да подкрепят разпространението на информация и знания и/да обучават колеги и други лица в рамките на своите области на организация и дейност, успешното разпространение на информация и знания значително ще увеличи въздействието на програмите за обучение.

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирайте кандидатурите.

а) служителите на компетентния (те) орган (и) за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, участващи в регистрацията на биологични оператори и групи от оператори, одобряването и надзора на контролните органи, планирането и координирането на контролните дейности за биологично производство и етикетиране на биологични продукти, изготвянето на данните за биологичното производство в годишните доклади, обработването на искания за дерогации и обмена на информация с компетентните органи на други държави членки (ДЧ) и Комисията;

б) служители на националните, регионалните и местните компетентни органи, които участват пряко в извършването на инспекции на биологичните оператори и на групите от оператори и в контрола на пазара на търговци на дребно, които продават предварително опаковани биологични продукти и са освободени от задължението за притежаване на сертификат;

в) служители на компетентните органи, участващи в контрола на внасяните биологични продукти;

г) персонал на публичните контролни органи или частните контролни органи, на които са възложени (за контролните органи) или делегирани (за контролните органи) специфични отговорности или задачи, свързани с контролните дейности за биологично производство и етикетиране на биологични продукти;

д) служители на националните органи по акредитация, участващи в акредитацията на контролните органи, на които са делегирани контролни задачи.

Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 16/10/2023 19/10/2023 Виена Австрия
2 13/11/2023 16/11/2023 Загреб
Хърватия
3 05/02/2024 08/02/2024 Бари Италия
4 25/03/2024 28/03/2024 Вилнюс Литва
5 06/05/2024 09/05/2023 Майорка Испания
6 24/06/2024 27/06/2024 Загреб Хърватия
7 09/09/2024 12/09/2024 Вилнюс Литва
8 11/11/2024 14/11/2024 Бари Италия
9 13/01/2025 16/01/2025 Виена Австрия
10 03/02/2025 06/02/2025 Майорка Испания
Биологично производство и етикетиране на биологични продукти