Οργάνωση και εφαρμογή δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης σε σχέση με τα μικροβιολογικά κριτήρια και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ζωονόσων παραγόντων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα».

Στόχος του κύκλου μαθημάτων MCZ (σύμβαση αριθ. 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) είναι η εναρμόνιση των προσεγγίσεων και η διάδοση γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά:

  • Ενότητα 2 — Έλεγχος των ζωονόσων, με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της σαλμονέλας σε πουλερικά και χοίρους και Campylobacter κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής κρέατος πουλερικών (κύκλος 2: Ζωονόσοι).

Η κατάρτιση απευθύνεται σε συμμετέχοντες από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ (75 %), των υποψήφιων χωρών (15 %), των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (3 %), της ΕΠΓ και των πιθανών υποψήφιων χωρών.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Τοποθεσία Ενότητα
7 24/05/2021 27/05/2021 Διαδικτυακά ΖΩΟΝΟΣΟΙ
8 12/07/2021 15/07/2021 Διαδικτυακά ΖΩΟΝΟΣΟΙ
9 27/09/2021 30/10/2021 Διαδικτυακά ΖΩΟΝΟΣΟΙ
10 25/04/2022 28/04/2022 Διαδικτυακά ΖΩΟΝΟΣΟΙ
11 23/05/2022 26/05/2022 Διαδικτυακά ΖΩΟΝΟΣΟΙ
12 11/07/2022 14/07/2022 Τριμ, Ιρλανδία ΖΩΟΝΟΣΟΙ
13 17/10/2022 20/10/2022 Βενετία, Ιταλία ΖΩΟΝΟΣΟΙ
14 21/11/2022 24/11/2022 Σιλέμα, Μάλτα ΖΩΟΝΟΣΟΙ
Μικροβιολογικά κριτήρια και έλεγχος ζωονόσων — Ζωοανθρωπονόσοι